Muzejní počin roku

Muzeum Hořovicka
Nová expozice umístěná v prostorách Starého zámku kromě sbírkového fondu mapuje i tři etapy vývoje muzejní prezentace. Počátky muzea a éru nadšeného sbírání na přelomu 19. a 20. století připomíná vstupní prostor, prostřední místnost se věnuje době institucionalizace muzejnictví v 50. letech minulého století a je zastoupena vitrínovými a prostorovými instalacemi běžnými v 70. a 80. letech. Poslední část zahrnuje současný trend výstavnictví spojený s provázáním příběhu sbírkového předmětu s interaktivními prvky a edukativní formou. Muzeum Hořovicka vrací do povědomí zdejší veřejnosti působení malých vlastivědných muzeí, která v minulosti patřila k centrům společenského života a k reprezentantům kultury a vzdělanosti obyvatel regionu. Na tuto tradici se budeme snažit navázat spoluprací na akcích a projektech ostatních institucí města.
21/2017
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
Husovo nám. 87, 266 01 Beroun
+420 311 624 101
podatelna@muzeum-beroun.cz
http://www.muzeum-beroun.cz
00065293
Středočeský kraj


Povinné přílohy

Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu v Berouně, je pokračovatelem Městského muzea v Hořovicích, založeného již v roce 1912. Základ muzejních sbírek položil sběr předmětů určených k prezentaci hořovického regionu na Národopisnou výstavu českoslovanskou pořádanou v Praze roku 1895. Od počátku 20. století byly shromážděné předměty z Hořovicka rozšiřovány prostřednictvím darů místních občanů a sbírkotvornou činností správců muzea. K nejvýznamnějším patřil JUDr. et PhDr. Josef Maličký, který vytvořil základy archeologické sbírky získáním přírůstků z terénních výzkumů v okolí. Přírodovědné sbírky (horniny, minerály a fosílie převážně prvohorního stáří a dermoplastické preparáty ptáků a savců) doplňují uměleckoprůmyslové výrobky dokládající produkci místních sléváren a továren (smaltovny, hudební nástroje, kuchyňské zařízení, litina) a nechybí ani předměty denní potřeby a cechovní památky z Hořovicka, dokumentující život zdejších obyvatel v 19. a 20. století. Muzejní expozice se v průběhu minulého století několikrát stěhovaly, v roce 1958 byly využity prostory státního zámku v Hořovicích, které však byly postupně umenšovány v souvislosti se stavebními úpravami a rozšiřováním zámecké instalace. Mezi lety 1995-2010 zde byla umístěna výstava umělecké litiny na Podbrdsku. Až v roce 2016 v souvislosti se zrušením vojenského újezdu v Brdech a odkoupením areálu bývalé správy vojenských lesů ve Starém zámku městem Hořovice, po rekonstrukci bytu sloužícího zaměstnancům a úředníkům, získaly opět hořovické sbírky nový prostor pro své vystavení. Nahlédnutí do minulosti Městského muzea v Hořovicích Úvod do expozice je věnován historii Městského muzea v Hořovicích s připomenutím významných osobností. Již při vstupu do budovy se nachází kreslený komiks, který přibližuje proces přeměny běžného předmětu denní potřeby (skleněného servisu) v muzejní exponát. Ten je umístěn v náhledovém depozitáři v prostoru mezipatra. Vstupní prostor je členěn tematicky na sbírky přírodovědné a společenskovědní. Atmosféru počátku 20. století doplňuje instalace měšťanského interiéru, který zahrnuje také obraz zachycující neobvyklou událost a hořovické reálie na konci 17. století. Sbírka kovových a umělecko-historických předmětů Expozice prezentuje archeologické nálezy z vrchu Plešivec (bronzové depoty šperků, nástrojů a zbraní) a nálezy ze zříceniny hradu Valdek (zbraně, ostruhy). Další exponáty tvoří výrobky místních firem zaměřujících se na výrobu umělecké litiny. Smaltované nádobí představuje tradiční výrobu hořovické továrny Václava Schmidta, která patřila k prvním smaltovnám v českých zemích. Cvočkařská dílna s cechovními památkami odkazuje k dlouholeté tradici cvočkařství v hořovickém regionu. Unikátem expozice jsou modely gastronomických zařízení, jejichž výrobou se zabývala firma Otto Hofmann Hořovice. Za historií brdského lesa Expozici dominuje dřevo nejen jako symbol okolních brdských lesů, ale i jako každodenní výrobní materiál našich předků. Kromě tří obrazovek s krátkými videoukázkami je zde k využití dřevěná stavebnice, hlavolamy pro děti a k prohlédnutí ukázka polychromované dřevořezby zastoupené barokní Pannou Marií Immaculatou a sv. Janem Nepomuckým z 19. století. Praktické využití měl též včelí úl s plastikou sv. Floriána. Provázanost šlechtické správy a vedení knížecího velkostatku dokládá mapa hořovického lesního hospodářství z roku 1890 zachycující nejen tehdejší zaměstnance ale i budovy lesní správy a hájenky, které zanikly v důsledku vytvoření vojenského výcvikového prostoru Brdy.


Uveďte prosím přímý kontakt:
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.
+420 604 585 345
reditel@muzeum-beroun.cz

Nepovinné přílohy

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. (ředitelka MČK), vedoucí projektu; Mgr. Irena Benková, Mgr. Dana Hradilová – autorky libreta a scénáře výstavy; Doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D.; MgA Tomáš Žižka – autoři výtvarného a architektonického návrhu; Projektová dokumentace expozic: Ing. arch. Petr Bašta ; Stavební úpravy expozičních prostor: Hora s. r. o.; Realizace expozic: Scenografie, s. r. o., Trade Fides, a. s., Muzeum Českého krasu, p. o.
Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru