Komise AMG

Komise jsou dobrovolnými sdruženími členů AMG na základě společného profesního zaměření či zájmu. V současné době v rámci AMG vyvíjí svou činnost celkem 17 komisí. Komise nemají vlastní právní subjektivitu. Vznik komisí schvaluje sněm AMG; stejně tak rozhodnuje o jejich zániku. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise.

Členem komise se může stát kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky zaslané na Sekretariát AMG, kterou schvaluje výbor komise. Řádný člen AMG může být při své činnosti v rámci komise zastupován libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s rovným právem hlasovat, volit a být volen do funkcí v příslušné komisi.

Nejvyšším orgánem komise je plenární zasedání, které volí nejméně tříčlenný výbor komise v čele s předsedou na dobu tří let, přijímá jednací řád komise, jehož součástí je hlavní obsahové zaměření činnosti komise. V čele výboru komise stojí předseda komise, který je členem senátu s hlasem rozhodovacím. Předseda komise svolává plenární zasedání komise a výbor komise podle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce; zastupuje v rámci AMG členy své komise; zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti; koordinuje činnost komise v souladu se strategií a plánem činnosti AMG, stanoveným sněmem a senátem AMG; je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé; podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím zastupovaného oboru.

 

Komise AMG – výzva k zapojení se do činnosti AMG Dokument PDF (62 kB)

Vedení komisí a kontakty Dokument PDF (103 kB)

 

Přihláška ke členství v komisi_formulář  Dokument Word (64 kB)

Přihláška ke členství v komisi_formulář  Dokument PDF (41 kB)

 

Projekt pro přidělení finančních prostředků z rozpočtu AMG  Dokument Word (39 kB)

  


Komise pracující v rámci Asociace muzeí a galerií České republiky

nahoru