Jednací řád botanické komise
Asociace muzeí a galerií ČR


Preambule
Botanická komise je odborným orgánem AMG, který přispívá k profesnímu odbornému růstu členů komise, tj. botaniků a botanicky zaměřených pracovníků muzeí, členů AMG, pořádáním odborných seminářů a terénních exkurzí, vzájemnou výměnou odborných a muzejních informací a zkušeností mezi botanickými pracovišti a metodickou pomocí těmto pracovištím v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, spolupracuje s obdobně zaměřenými sbírkovými organizacemi EU. Jednací řád botanické komise je vnitřním prováděcím předpisem, který v souladu se Stanovami AMG a Organizačním řádem AMG stanovuje zásady pro vznik členství a jednání v rámci komise a dále stanovuje zásady toku informací a vzájemné vztahy všech členů komise a vztahy k orgánům AMG.
Komise jedná dle vlastního jednacího řádu, který je komise povinna přijmout dle § 15 odst. 2 Stanov AMG na svém plenárním zasedání.

Název komise
Oficiální název komise zní: Botanická komise AMG (dále jen „komise“)

1. Členství v komisi
1.1. Členem komise se může stát každý botanik a botanicky zaměřený pracovník muzea, člena AMG, který je svým zaměstnavatelem do komise delegován.
1.2. Členem komise se může stát též botanicky zaměřený pracovník jiné než muzejní organizace, který je individuálním členem AMG.
1.3. Právem člena komise je účastnit se jednání komise, být volen do orgánů komise a být informován o dění v komisi.
1.4. Povinností člena komise, byl-li zvolen do orgánů komise, je vykonávat povinnosti stanovené jednacím řádem komise v souladu tímto dokumentem a se stanovami AMG podle svých nejlepších schopností.
1.5. Povinností každého člena komise je zachovávání etického kodexu muzejního pracovníka.

2. Pravidla pro přijetí za člena komise, zánik členství a vyloučení z komise
2.1. Členem komise se pracovník stává po registraci přihlášky za člena komise na sekretariátu AMG.
2.2. Členství v komisi zaniká písemným sdělením o vzdání se členství v komisi, odvoláním členství v komisi, odchodem pracovníka z muzejního pracoviště nebo úmrtím pracovníka. Písemné sdělení o ukončení členství potvrdí zaměstnavatel, který pracovníka do komise vyslal, sekretariátu AMG.
2.3. K vyloučení člena komise může dojít při porušení etického kodexu muzejního pracovníka, o němž byla komise informována. O vyloučení rozhoduje plenární zasedání komise nadpoloviční většinou hlasů  přítomných členů komise.

3. Orgány komise
3.1. Orgány komise jsou plenární zasedání komise a výbor komise.

4. Plenární zasedání
4.1. Plenární zasedání komise se koná se nejméně 1x ročně. Plenární zasedání volí předsedu a dva členy výboru, schvaluje Jednací řád komise, rozhoduje o zániku komise nebo o pozastavení její činnosti. Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej účastní nejméně polovina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet registrovaných členů komise, koná se o půl hodiny později náhradní plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni zasedání.
4.2. Jednací řád komise se zveřejňuje na internetu.
4.3. Předseda je volen nadpoloviční většinou přítomných členů plenárního zasedání.
4.4. Pro zvolení člena výboru je nutno minimálně 50% hlasů přítomných členů plenárního zasedání.
4.5. Volební období je tříleté. Funkce v komisi jsou čestné.
4.6. Na počátku plenárního zasedání komise schvaluje program a volí tříčlennou  návrhovou komisi, která předkládá plénu návrh usnesení.
4.7. Pokud jsou na programu komise volby, volí plenární zasedání tříčlennou volební komisi a schvaluje volební řád.
4.8. Plenární zasedání komise přijímá usnesení z každého svého zasedání.
4.9. Plenární zasedání komise zároveň s novou volbou výboru komise přijímá dokument, který stanoví cíle a strategii komise na dané volebního období.
4.10. Roční plán činnosti komise projednává a schvaluje plenární zasedání komise do 31. prosince předchozího roku.

5. Výbor komise
5.1. Výbor komise je tříčlenný a schází se nejméně 1x ročně. Doporučuje se, aby ve výboru byla zastoupena jedním členem muzea česká, moravská a slezská.
5.2. K usnášení je třeba souhlas všech členů výboru. Souhlas může být udělen i korespondenčně (písemně).
5.3. Předseda komise dle § 15-17 Stanov AMG zastupuje v rámci AMG členy své komise. Je členem senátu AMG s hlasem rozhodovacím.
5.4. Předseda komise zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti. O výsledku jednání, při kterých jednal jménem komise AMG, informuje neprodleně exekutivu AMG písemnou formou.
5.5. Předseda komise svolává a řídí jednání komise a koordinuje její činnost v souladu se strategií a plánem činnosti AMG, stanoveným sněmem a senátem AMG. Ročně předkládá komisí stanovený dílčí plán její činnosti k zapracování do hlavního plánu činnosti AMG.
5.6. Předseda komise je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé. Pravidla informačních toků jsou stanovena Jednacím řádem AMG. Předseda komise má právo na veškeré informace, související s činností AMG.
5.7. Předseda komise podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím zastupovaného oboru. Předseda komise se dle svých možností podílí na činnosti pracovních skupin a projektech, které se týkají jeho oborové působnosti; případně touto činností pověří jiného člena komise.

6. Tok informací
6.1. Informace o jednání v rámci komise, informace mezi komisí a orgány AMG
6.1.1. Pozvánky na zasedání komise jsou rozesílány nejméně deset pracovních dnů předem.
6.1.2. Informace o chystaných akcích komise se zveřejňují na Internetu a ve Věstníku  s dostatečným předstihem.
6.1.3. Zápisy z jednání orgánů komise se rozesílají do dvou týdnů všem členům komise.
6.1.4. Zprávy z jednání komise  zasílá předseda komise do dvou týdnů exekutivě.
6.1.5. Výroční zprávy o činnosti komise se zveřejňují ve Věstníku podle redakčních možností, nejpozději však do tří měsíců.
6.1.6. Předseda komise je povinen bez zbytečného odkladu informovat členy komise o výsledcích jednání senátu nebo o materiálech, které mu byly zaslány exekutivou. Všichni členové komise mají právo obdržet bližší informace o jednání senátu a exekutivy.
6.1.7. V případě volby předsedy komise nebo volby výboru komise zašle nový předseda bez zbytečného odkladu exekutivě zápis o výsledcích volby.
6.1.8. Předseda komise informuje bez zbytečného odkladu exekutivu nebo výkonného ředitele AMG o mimořádných událostech, týkajících se členů komise (např. ohrožení instituce nebo sbírek, ale i ocenění organizace apod.).
6.1.9. Předseda komise informuje bez zbytečného odkladu exekutivu:
• přijetí či nepřijetí nového člena komise
• o přijetí či změnách a aktuálním znění jednacího řádu komise;
• o významných skutečnostech v oblasti zájmu komise;
• přijímá, eviduje a předkládá informace pro předsedu AMG, exekutivu a senát a zajišťuje rozesílání podkladových materiálů členům komise a zabezpečuje další komunikaci komise s předsedy krajských sekcí, komisí a kolegií AMG, exekutivou a sekretariátem AMG; zabezpečuje dle potřeby další komunikaci;
• vypracovává a rozesílá zápisy z jednání komise;
• zabezpečuje příjem a odesílání korespondence komise a archivaci písemností komise;
• vede evidenci členů komise, dbá na aktuálnost záznamů o jednotlivých členech komise;
• bez zbytečného odkladu po změnách nebo na vyžádání informuje sekretariát AMG o aktuálním stavu členské základny v komisi;
6.1.10. Předseda komise připraví výroční zprávu o činnosti komise a v termínu stanoveném Jednacím řádem AMG ji předá, po schválení výborem komise, sekretariátu AMG. Struktura výroční zprávy je dána přílohou č. 2. Výroční zprávu obdrží každý člen komise (poštou, e-mailem).

7. Hospodaření komise
7.1. Komise nedisponuje vlastními finančními prostředky
7.2. O příspěvek na činnost komise žádá předseda komise formou projektu v souladu s Jednacím řádem AMG (struktura žádosti příloha č. 3) sekretariát do 31. října.
7.3. O čerpání příspěvku na činnost komise podá člen komise, který byl garantem akce, zprávu sekretariátu AMG a předsedovi komise nejpozději do 2 měsíců po jejím ukončení. Předseda komise informuje členy výboru na dalším jednání výboru. Zprávu schvaluje plenární zasedání.
7.4. Finanční příspěvek musí být vyčerpán do 15. prosinci běžného roku. Finanční příspěvek se do příštího roku nepřevádí.
7.5. Předseda komise má nárok na úhradu cestovních výdajů, případných materiálových nákladů a nákladů na nezbytné služby, vynaložené v přímé souvislosti s výkonem funkce předsedy komise. Nárok se netýká mzdových nákladů.

8. Zánik komise
8.1. Komise zanikne, rozhodne-li plenární zasedání tříčtvrtinovou většinou o ukončení její činnosti. K pozastavení činnosti komise může dojít, nesejde-li se plenární zasedání nejméně dva roky.

9. Změny a platnost jednacího řádu komise, všeobecná ustanovení
9.1. Jednací řád a jeho změny schvaluje plenární zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise.
9.2. Tento jednací řád botanické komise AMG schválilo plenární zasedání komise na svém zasedání dne 7. 6. 2004 a nabývá platnosti dnem schválení.


Zpracovala: RNDr. Miroslava Šandová
Schválilo plenární zasedání botanické komise AMG v Sokolově dne 7. 6. 2004.

 
Přílohy jednacího řádu komise AMG

Příloha č. 1
Struktura Jednacího řádu komise AMG

A. Preambule (hlavní obsahové zaměření činnosti komise)
B. Název komise (musí obsahovat název/zkratku AMG)
C. Členství v komisi
a. práva a povinnosti člena komise
b. pravidla pro přijetí za člena komise
c. pravidla pro zánik členství či vyloučení člena komise
D. Orgány komise (minimálně plenární zasedání a výbor komise)
E. Plenární zasedání komise (v souladu se Stanovami AMG)
F. Výbor komise
a. počet členů výboru
b. usnášeníschopnost výboru
c. platnost usnesení výboru
d. četnost zasedání výboru (minimálně 1x ročně)
G. Regionální struktura (nepovinná součást)
H. Oborová struktura (nepovinná součást)
I. Informační toky komise (nepovinná součást)
J. Hospodaření komise (nepovinná součást)
K. Zánik komise
L. Změny a platnost jednacího řádu komise, ostatní ustanovení

Příloha č. 2
Struktura výroční zprávy AMG
Textová část
1. Poslání a cíle komise AMG
2. Odborné a informační činnosti komise
3. Vnitřní chod komise
4. Vnější vztahy komise

Faktografické přílohy
A. Členská základna (stav, změny)
B. Orgány komise (stav, změny, personální obsazení)
C. Užití finančních prostředků AMG

Příloha č. 3
Struktura projektu pro přidělení finančního příspěvku
1. Název projektu
2. Předkladatel projektu
3. Člen AMG zodpovědný za realizaci projektu (pokud je předkladatelem komise AMG)
4. Obsah a cíl projektu
5. Popis problematiky projektu
6. Termín zahájení a ukončení projektu
7. Celkové náklady na realizaci projektu
8. Jakou částkou se podílí předkladatel a ostatní účastníci projektu
9. Rozbor předpokládaného užití příspěvku AMG
10. Výše finančních prostředků požadovaných na AMG

 

Jednací řád Botanické komise AMG  (124 kB)

 

nahoru