Jednací řád Knihovnické komise AMG


Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Cílem Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky (KK AMG ČR) je metodicky zajišťovat chod všech muzejních a galerijních knihoven v rámci zákona č.257/2002 Sb. (knihovní zákon) a zákona č. 122/2000 Sb. (zákon o sbírkách) Podporovat širokou spolupráci v rámci AMG i mimo tento rámec, podporovat rozvoj a zavádění moderních informačních technologií, metodicky pomáhat knihovnám při řešení aktuálních problémů, rozvíjet regionální spolupráci, spolupracovat se Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), podporovat další vzdělávání knihovníků a tím přispívat k rozvoji služeb knihoven pro veřejnost.
2. Jednací řád KK AMG navazuje na Stanovy AMG (především na §§15, 16 a 17) a na Organizační řád AMG (zejména článek 8) a Jednací řád AMG.
3. Chod Komise knihovníků se řídí tímto jednacím řádem. Jednací řád KK AMG je schvalován, doplňován a rušen usnesením valné hromady = plenárního zasedání KK AMG.ve smyslu §17, odst.1 Stanov AMG.

Článek II.
Členové komise

1. Členem komise se může stát kterýkoli řádný, individuální či čestný člen AMG spravující knihovnu (dále člen AMG), a to na základě písemné přihlášky.
2. Písemnou přihlášku členství v KK AMG podává člen AMG sekretariátu AMG.
3. O přijetí člena se rozhoduje hlasováním výboru v souladu se stanovami AMG (§16, odst.1.).
4. Členem KK AMG se stává uchazeč dnem rozhodnutí výboru KK AMG.
5. Zamítnutí přihlášky musí výbor KK AMG písemně zdůvodnit.
6. Proti rozhodnutí výboru KK AMG ve věci členství se může člen AMG odvolat k AMG.
7. Výbor komise může jmenovat čestné členy komise nebo poradce komise.
8. Členství v komisi zaniká vystoupením, úmrtím, zbavením členství v souladu se stanovami AMG  (§16, odst. 2.).
9. Členové komise ze setkávají minimálně 1x ročně na valné hromadě.

Článek III.
Orgány komise

1. Nejvyšším orgánem komise je valná hromada. Valná hromada volí přímou volbou předsedu, místopředsedu a tajemníka komise.
2. Výkonným orgánem KK AMG je výbor. Výbor KK AMG se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka, volených přímo valnou hromadou, dále ze zástupců jednotlivých krajů ČR, kteří jsou voleni na zasedáních členů komise knihovníků v regionech. Členy výboru komise jsou též zástupci ústředních institucí – NM, UPM, NTM,PNP, NG a MG,pokud jsou členy AMG. Valná hromada schvaluje navržené zástupce jednotlivých krajů ČR a zástupce ústředních institucí.
3. Funkční období výboru komise je tři roky.
4. Výbor KK AMG je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Hlasovací právo mají všichni členové výboru. Při rovnosti hlasů má předseda 2 hlasy.
5. Zasedání výboru komise se s hlasem poradním mohou zúčastňovat čestní členové KK AMG a členové poradního sboru.
6. Výbor komise se schází nejméně 3x ročně. Předseda svolá mimořádné zasedání výboru v případě, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích řádných členů. Předseda řídí i jednání výboru komise.
7. Předseda komise informuje členy komise o obsahu jednání senátu AMG. Zápisy ze zasedání výboru komise zasílá tajemník komise všem členům výboru a zveřejňuje je na internetových stránkách komise.
8. Výbor vypracovává plány práce KK AMG, výroční zprávy, připravuje semináře, informuje o činnosti orgánů AMG, zaujímá stanoviska k odborným problémům. Vždy do 15. října zpracovává plán činnosti komise a žádost o finanční příspěvek na činnost komise v následujícím roce ve formě projektu, který se odesílá sekretariátu AMG do 31. října.
9. Za zemřelého, odstoupivšího nebo členství zbaveného člena výboru musí výbor komise kooptovat dalšího člena z řad KK AMG.
10. Zpravidla jednou ročně, svolává výbor komise valnou hromadu komise, na které předkládá zprávu o činnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Valná hromada může rozhodnout o návrhu na pozastavení činnosti Komise knihovníků AMG, nebo na její zrušení, které předloží předseda komise příslušným orgánům AMG dle stanov AMG.Takové rozhodnutí komise je platné, pokud pro ně hlasovaly tři čtvrtiny všech členů komise.
2. Komise zaniká po schválení sněmem AMG.
3. Změny, doplňky a platnost jednacího řádu komise schvaluje valná hromada KK AMG. Návrhy na změny jednacího řádu může podat kterýkoli člen komise na valné hromadě.


Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou Komise knihovníků AMG ČR v Olomouci, dne 6. září 2004.

 

Citace Stanov Asociace muzeí a galerií ČR


Komise AMG

§ 15
Vznik a zánik komise AMG

1. Komise jsou dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního zaměření či zájmu. Řádný člen může být při své činnosti v rámci komise zastupován libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s rovným právem hlasovat, volit a být volen do funkcí v příslušné komisi.
2. Komise nemají vlastní právní subjektivitu. Principy jejich činnosti a toku informací v rámci AMG jsou vymezeny Jednacím řádem. Komise je oprávněna ustavit vlastní regionální nebo oborovou strukturu.
3. Vznik komise schvaluje sněm na základě písemného návrhu, který předloží přípravný výbor tvořený nejméně třemi členy. Návrh musí obsahovat název, hlavní obsahové zaměření činnosti komise a seznam zakládajících členů komise. Název komise musí obsahovat název AMG.
4. Komise je registrována dnem schválení sněmem. Přípravný výbor je povinen do šesti měsíců od data registrace komise svolat ustavující plenární zasedání komise, které zvolí minimálně tříčlenný výbor v čele s předsedou a přijme jednací řád, jehož součástí je i hlavní obsahové zaměření činnosti komise.
5. O zániku komise je oprávněn rozhodnout sněm. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise.
 
§ 16
Členství v komisi AMG
1. Členem komise se může stát kterýkoli člen, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. Proti nepřijetí za člena komise se může člen odvolat k senátu.
2. Členství v komisi zaniká na základě písemného vystoupení člena, nebo jestliže člen komise přestane být členem AMG.
3. Člen komise může být vyloučen, jestliže obzvláště hrubě či dlouhodobě porušuje jednací řád komise nebo nejedná v souladu s cíly komise stanovenými plenárním zasedáním. O vyloučení člena rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k senátu.
4. Ustanovení § 16 odst. 1-3 platí pro zplnomocněné zástupce řádného člena v komisi individuálně. Pokud z důvodů uvedených v § 16 odst. 2 a 3 není již členem komise žádný zaměstnanec řádného člena a statutární orgán řádného člena nepověří žádného dalšího zaměstnance svým zastupováním v komisi, přestává být řádný člen členem komise. Maximální lhůta pro jmenování dalšího zástupce řádného člena v komisi je 6 měsíců od data ukončení členství posledního zástupce řádného člena v komisi.
5. O změnách členské základny komise informuje předseda komise sekretariát AMG v rozsahu a lhůtách stanovených Jednacím řádem.

§ 17
Orgány komise AMG
1. Nejvyšším orgánem komise je plenární zasedání. Plenární zasedání svolává předseda komise podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Předseda komise je povinen svolat plenární zasedání vždy, požádají-li o to členové komise s nadpoloviční většinou hlasů registrovaných ke dni podání žádosti (dále jen „registrovaní členové komise“), a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti.
2. Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej účastní nejméně polovina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet registrovaných členů komise, koná se o půl hodiny později náhradní plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni zasedání. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných registrovaných členů komise.
3. Plenární zasedání volí nejméně tříčlenný výbor komise v čele s předsedou na dobu tří let, přijímá jednací řád komise a schvaluje strategii její činnosti. Na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných registrovaných členů komise odvolává členy výboru. Plenární zasedání volí nové členy výboru, pokud je člen výboru odvolán, nebo přestal být jeho členem dle § 16 odst. 2-4.
4. V čele výboru komise stojí předseda komise, který je členem senátu s hlasem rozhodovacím. Předseda komise řídí činnost výboru dle jednacího řádu komise. Výbor svolává předseda komise podle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce. Je povinen svolat jednání výboru, jestliže o to požádá nadpoloviční většina jeho členů výboru.
5. Členství ve výboru zaniká, jestliže člen výboru rezignuje na svou funkci, zanikne jeho členství v komisi (§ 16, odst. 2-4), nebo pokud je odvolán plenárním zasedáním.


Citace Organizačního řádu AMG


Článek 8
Předseda komise AMG
1. Předseda komise dle § 15-17 Stanov AMG zastupuje v rámci AMG členy své komise. Je členem senátu AMG s hlasem rozhodovacím.
2. Předseda komise zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti. O výsledku jednání, při kterých jednal jménem komise AMG, informuje neprodleně exekutivu AMG písemnou formou.
3. Předseda komise svolává a řídí jednání komise a koordinuje její činnost v souladu se strategií a plánem činnosti AMG, stanoveným sněmem a senátem AMG. Ročně předkládá komisí stanovený dílčí plán její činnosti k zapracování do hlavního plánu činnosti AMG.
4. Předseda komise je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé. Pravidla informačních toků jsou stanoveny Jednacím řádem AMG. Předseda komise má právo na veškeré informace, související s činností AMG.
5. Předseda komise podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím zastupovaného oboru. Předseda komise se dle svých možností podílí na činnosti pracovních skupin a projektech, které se týkají jeho oborové působnosti; případně touto činností pověří jiného člena komise.

 

 

Jednací řád Knihovnické komise dokument Word (44 kB)

nahoru