Jednací řád Komise pro lidové stavitelství Asociace muzeí a galerií ČR

A. Preambule
Komise pro lidové stavitelství AMG ČR se při své činnosti bude zaměřovat na:
a) problematiku identifikace, dokumentace, ochrany a obnovy lidového stavitelství na území České republiky, rovněž tak problematiku provozu a existence muzeí v přírodě;
b)  každoroční přípravu a realizaci semináře s tematikou lidového stavitelství;
c) bude vytvářet informační kanály o oblasti a problematice lidového stavitelství a existence muzeí v přírodě, možnostech financování a vzdělávání v této oblasti v rámci muzejnictví v ČR;
d)  bude vytvářet informační kanály vůči široké veřejnosti v tuzemském i mezinárodním dosahu.

B. Název komise
Komise bude užívat název „Komise pro lidové stavitelství AMG ČR“. Komise pro lidové stavitelství AMG ČR (dále jen „komise“) je součástí Asociace muzeí a galerií České republiky  (dále jen „AMG“) a nemá vlastní právní subjektivitu. Při své činnosti se řídí Stanovami AMG (zejména § 15-17), Organizačním řádem AMG (zejména článek 8) a Jednacím řádem AMG. Ostatní aspekty fungování komise upravuje tento jednací řád, vydaný v souladu s § 15 odst. 4 Stanov AMG.

C. Členství v komisi
a. práva a povinnosti člena komise
Člen komise má právo hlasovat, volit a být volen do orgánů komise; účastnit se jednání orgánů komise, seminářů, konferencí a dalších pracovních setkání komise a využívat informačních zdrojů, které komise při své činnosti vytváří.
Člen komise je povinen dodržovat ustanovení řídících dokumentů AMG a tento jednací řád komise; jednat v souladu s programovým prohlášením komise; podílet se na činnostech orgánů komise, do nichž byl zvolen a na projektech jí naplňovaných, pokud se stal členem řešitelského týmu.
b. pravidla pro přijetí za člena komise
Členem komise se může stát řádný, individuální či čestný člen AMG, a to na základě písemné přihlášky, kterou přijímá Sekretariát AMG. Řádný člen AMG vykonává své členství v komisi prostřednictvím libovolného počtu svých zplnomocněných zástupců, kteří se tímto aktem jednotlivě považují za členy komise s právy a povinnostmi dle článku C. písm. a.
Přihlášku ke členství v komisi projednává výbor komise na svém zasedání. Preferováno je členství, kterým je i zastupování řádného člena AMG. O rozhodnutí o přijetí za člena komise informuje výbor komise zájemce o členství a Sekretariát AMG do 14 dnů od rozhodnutí. Proti nepřijetí za členy komise se může kandidát odvolat k Senátu AMG.
c. pravidla pro zánik členství či vyloučení člena komise
Členství v komisi zaniká na základě písemného vystoupení člena, nebo jestliže člen komise přestane být členem AMG. Člen komise může být vyloučen na návrh výboru komise, jestliže obzvláště hrubě či dlouhodobě porušuje jednací řád komise nebo nejedná v souladu s cíli komise stanovenými plenárním zasedáním. O vyloučení člena rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k Senátu AMG.

D. Orgány komise
Orgány komise jsou plenární zasedání komise (viz článek E.) a výbor komise (viz článek F.)

E. Plenární zasedání
Plenární zasedání je nejvyšším orgánem komise dle § 17 Stanov AMG.
Plenární zasedání rozhoduje vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů zasedání, s výjimkou rozhodování o vyloučení člena komise nebo odvolání člena výboru, kdy je zapotřebí minimálně dvoutřetinová většina hlasů členů komise přítomných zasedání a rozhodování o zániku nebo pozastavení činnosti komise, kdy je zapotřebí tří čtvrtin hlasů všech členů komise. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy komise.
Plenární zasedání schvaluje znění jednacího řádu komise, rozhoduje o programovém směřování komise a o realizaci projektů komise. Volí tříčlenný výbor komise, jehož volební období trvá tři roky. Pokud byl člen výboru odvolán, rezignoval, nebo jinak zaniklo jeho členství v komisi, volí plenární zasedání nového člena výboru. Pokud by byli během volebního období odvoláni dva členové výboru, uspořádají se nové volby výboru. Členové komise se mohou k plenárnímu zasedání odvolat proti rozhodnutí výboru komise.

F. Výbor komise
a. počet členů výboru
Výbor komise má tři členy, volené plenárním zasedáním na tři roky. Členy výboru jsou:
o předseda komise;
o místopředseda komise;
o tajemník komise.
V čele výboru stojí předseda komise, který je členem Senátu AMG s hlasem rozhodujícím.
b. usnášeníschopnost výboru
Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho zasedání účastní nadpoloviční většina jeho členů.
c. platnost usnesení výboru
Usnesení výboru jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
d. četnost zasedání výboru
Výbor komise zasedá minimálně 2x ročně. Jeho zasedání svolává předseda. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání výboru, pokud o to požádá nadpoloviční většina členů výboru, a to do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Výbor komise projednává běžné otázky činnosti komise, realizaci projektů a přípravu akcí komise. Vždy do 15. října zpracovává plán činnosti komise a žádost o finanční příspěvek na činnost komise v následujícím roce ve formě projektu, který se odesílá Sekretariátu AMG do 31. října.

G. Informační toky komise
Předseda komise informuje členy komise o obsahu jednání Senátu AMG ČR do týdne od zaslání zápisu, v případě nebezpečí nedodržení termínu vzniklých z jednání bez zbytečného odkladu.
Zápisy z jednání výboru komise rozesílá tajemník komise všem členům komise do 14 dnů od zasedání výboru, zveřejňují se na internetových stránkách komise a ve Věstníku AMG.

H. Zánik komise
Plenární zasedání může rozhodnout o návrhu na pozastavení činnosti komise, nebo na její zrušení, které předloží předseda komise příslušným orgánům AMG dle stanov AMG. Takové rozhodnutí komise je platné, pokud pro ně hlasovaly tři čtvrtiny všech členů komise.

I. Změny a platnost jednacího řádu komise, ostatní ustanovení
Tento jednací řád byl přijat členy komise na jejím ustavujícím zasedání dne 29. června 2004 v sídle Asociace muzeí a galerií ČR v Praze. Změny a doplňky jednacího řádu schvaluje plenární zasedání komise; návrhy na změny jednacího řádu může podat kterýkoli člen komise na plenárním zasedání.

 

Citace Stanov Asociace muzeí a galerií ČR

Komise AMG
§ 15
Vznik a zánik komise AMG


1. Komise jsou dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního zaměření či zájmu. Řádný člen může být při své činnosti v rámci komise zastupován libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s rovným právem hlasovat, volit a být volen do funkcí v příslušné komisi.
2. Komise nemají vlastní právní subjektivitu. Principy jejich činnosti a toku informací v rámci AMG jsou vymezeny Jednacím řádem. Komise je oprávněna ustavit vlastní regionální nebo oborovou strukturu.
3. Vznik komise schvaluje sněm na základě písemného návrhu, který předloží přípravný výbor tvořený nejméně třemi členy. Návrh musí obsahovat název, hlavní obsahové zaměření činnosti komise a seznam zakládajících členů komise. Název komise musí obsahovat název AMG.
4. Komise je registrována dnem schválení sněmem. Přípravný výbor je povinen do šesti měsíců od data registrace komise svolat ustavující plenární zasedání komise, které zvolí minimálně tříčlenný výbor v čele s předsedou a přijme jednací řád, jehož součástí je i hlavní obsahové zaměření činnosti komise.
5. O zániku komise je oprávněn rozhodnout sněm. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise.

§ 16
Členství v komisi AMG

1. Členem komise se může stát kterýkoli člen, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. Proti nepřijetí za člena komise se může člen odvolat k senátu.
2. Členství v komisi zaniká na základě písemného vystoupení člena, nebo jestliže člen komise přestane být členem AMG.
3. Člen komise může být vyloučen, jestliže obzvláště hrubě či dlouhodobě porušuje jednací řád komise nebo nejedná v souladu s cíli komise stanovenými plenárním zasedáním. O vyloučení člena rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k senátu.
4. Ustanovení § 16 odst. 1-3 platí pro zplnomocněné zástupce řádného člena v komisi individuálně. Pokud z důvodů uvedených v § 16 odst. 2 a 3 není již členem komise žádný zaměstnanec řádného člena a statutární orgán řádného člena nepověří žádného dalšího zaměstnance svým zastupováním v komisi, přestává být řádný člen členem komise. Maximální lhůta pro jmenování dalšího zástupce řádného člena v komisi je 6 měsíců od data ukončení členství posledního zástupce řádného člena v komisi.
5. O změnách členské základny komise informuje předseda komise sekretariát AMG v rozsahu a lhůtách stanovených Jednacím řádem.

§ 17
Orgány komise AMG

1. Nejvyšším orgánem komise je plenární zasedání. Plenární zasedání svolává předseda komise podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Předseda komise je povinen svolat plenární zasedání vždy, požádají-li o to členové komise s nadpoloviční většinou hlasů registrovaných ke dni podání žádosti (dále jen „registrovaní členové komise“), a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti.
2. Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej účastní nejméně polovina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet registrovaných členů komise, koná se o půl hodiny později náhradní plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni zasedání. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných registrovaných členů komise.
3. Plenární zasedání volí nejméně tříčlenný výbor komise v čele s předsedou na dobu tří let, přijímá jednací řád komise a schvaluje strategii její činnosti. Na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných registrovaných členů komise odvolává členy výboru. Plenární zasedání volí nové členy výboru, pokud je člen výboru odvolán, nebo přestal být jeho členem dle § 16 odst. 2-4.
4. V čele výboru komise stojí předseda komise, který je členem senátu s hlasem rozhodovacím. Předseda komise řídí činnost výboru dle jednacího řádu komise. Výbor svolává předseda komise podle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce. Je povinen svolat jednání výboru, jestliže o to požádá nadpoloviční většina jeho členů.
5. Členství ve výboru zaniká, jestliže člen výboru rezignuje na svou funkci, zanikne jeho členství v komisi (§ 16, odst. 2-4), nebo pokud je odvolán plenárním zasedáním.


Citace Organizačního řádu AMG

Článek 8
Předseda komise AMG

1. Předseda komise dle § 15-17 Stanov AMG zastupuje v rámci AMG členy své komise. Je členem senátu AMG s hlasem rozhodovacím.
2. Předseda komise zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti. O výsledcích jednání, při kterých jednal jménem komise AMG, informuje neprodleně exekutivu AMG písemnou formou.
3. Předseda komise svolává a řídí jednání komise a koordinuje její činnost v souladu se strategií a plánem činnosti AMG, stanoveným sněmem a senátem AMG. Ročně předkládá komisí stanovený dílčí plán její činnosti k zapracování do hlavního plánu činnosti AMG.
4. Předseda komise je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé. Pravidla informačních toků jsou stanovena Jednacím řádem AMG. Předseda komise má právo na veškeré informace, související s činností AMG.
5. Předseda komise podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím zastupovaného oboru. Předseda komise se dle svých možností podílí na činnosti pracovních skupin a projektech, které se týkají jeho oborové působnosti; případně touto činností pověří jiného člena komise.

Jednací řád Komise pro lidové stavitelství AMG  54 (kB)

nahoru