Zápis z plenárního zasedání komise pro muzejní management AMG konané v Muzeu hlavního města Prahy 24. 11. 2011

 
Přítomni: PhDr. Helena Koenigsmarková (předsedkyně komise), PhDr. Zuzana Strnadová, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Kateřina Tlachová, Dott. Emanuele Gadaleta, RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., PhDr. Věra Tomolová, PhDr. Michal Babík, Ing. Vítězslav Koukal, CSc., PhDr. Lucie Zadražilová, Anna Komárková, BBus (Hons) (za sekretariát AMG)
 
Omluveni: PhDr. Hana Dvořáková, Alastair Millar BSc (Hons), PhDr. Jiří Šmeral, Soňa Dedíková, Ing. Vladimíra Durajková, Mgr. Naďa Machková, CSc.
 
 
Průběh zasedání:
 
1. 14:00 zahájení zasedání a informace o akcích komise v uplynulém volebním období (2008–2011): 
Výbor komise se scházel k pravidelným schůzkám nad aktuálními tématy, pouze se nepodařilo zajistit tajemníka pana Alastaira Millara, který neoznámil změnu své e-mailové adresy. Komise uspořádala v roce 2008 workshop na téma Velké problémy malých muzeí pro 30 účastníků, v roce 2009 workshop na téma Muzeum a rodina (56 účastníků), v roce 2010 setkání na téma Dramatická výchova a využití jejích prvků v práci muzejního pedagoga (40 účastníků).
2. Výbor využil přítomnosti bývalého lektora muzejního managementu pana Keese Plaisiera v ČR a požádal ho prezentaci na téma  „Dobrovolníci v muzeu“ (praxe a předpisy v Holandsku); následovala diskuse. Do češtiny a zpět do angličtiny překládala Kateřina Tlachová.
3. Volba nového výboru pro další tříleté období a rozšíření jeho členské základny: 
přítomní většinou zvolili výbor ve složení: předsedkyně Helena Koenigsmarková, místopředsedkyně: Hana Dvořáková, tajemnice: Lucie Zadražilová, členové výboru: Zuzana Strnadová a Michal Babík; z výboru odvolen Alastair Millar, který nadále zůstává individuálním členem komise         
4. změny v členské základně komise: nově schváleno členství Jiřího Šmerala (Muzeum Komenského v Přerově); členství přešlo z bývalé ředitelky Jaroslavy Slabé na novou ředitelku Miladu Valečkovou (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) a z Dagmar Fialové na nového ředitele Emanuela Gadaletu (Národní muzeum – Muzeum hudby); Dagmar Fialová zůstává členem komise z řad zaměstnanců muzeí
5. diskuse nad plánem činnosti pro další období; nabídka Keese Plaisiera na další krátké prezentace k aktuálním tématům z oblasti muzejního managementu; navrženo hlavní téma pro další období: problematika managementu malých muzeí s důrazem na způsob, jak řídit muzeum s malým rozpočtem 
6. zakončení zasedání v 16.30
 
 
Zapsala: Lucie Zadražilová
 
 
 
 
Zápis ze schůze výboru Komise pro muzejní management ze dne 24. dubna 2012
 
 
Přítomni: PhDr. Helena Koenigsmarková (předsedkyně komise), PhDr. Zuzana Strnadová, PhDr. Michal Babík, PhDr. Lucie Zadražilová
 
Jako host: PhDr. Eva Dittertová (předsedkyně AMG)
 
Omluvena: PhDr. Hana Dvořáková (místopředsedkyně)
 
Průběh schůze:
 
zahájení schůze v 16:00 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
projednání hlavních linií činnosti pro následující tříleté období: problematika managementu malých muzeí s důrazem na způsob, jak řídit muzeum s malým rozpočtem; senioři v muzeu; Michal Babík pověřen projednáním aktuálních témat z oblasti muzejního managementu s kolegy z ostatních muzeí  
diskuse nad návrhy akcí Komise pro muzejní management v letošním roce; nabídka bývalého lektora muzejního managementu Keese Plaisiera z Holandska na krátkou prezentaci na téma „senioři v muzeu“; workshop na téma „senioři v muzeu“ -  termín stanoven na podzim 2012 (pravděpodobně druhá polovina listopadu)
projednání žádostí dvou zájemců o členství v komisi (Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví a Bc. Vladimír Uhlík, vedoucí prezentace sbírky PNP); hlasování o přijetí nových členů; jejich členství jednohlasně schváleno 
informace o hlavních akcích AMG a ICOM v tomto kalendářním roce (Gloria musaealis 17. května; studijní cesta do Sedmihradska pořádaná ICOM 24. září – 30. září; X. sněm AMG 31. října – 1. listopadu)
zakončení schůze v 18:00
 
Zapsala: Lucie Zadražilová
 
  
 
 

Zápis z workshopu komise pro muzejní management ze dne 21. listopadu 2012, konaným v Národním zemědělském muzeu

 Přítomni:

PhDr. Helena Koenigsmarková (předsedkyně komise), PhDr. Eva Dittertová, Mgr. Vladimír Uhlík, Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Naďa Machková, Ph.D., Ing.  Milada Valečková, RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., Mgr. Ivana Havlíková, PhDr. Zita Suchánková, Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., PhDr. Lucie Zadražilová, Ph.D.

Za instituce, jež nejsou členy komise pro muzejní management:

Mgr. Antonín Šimčík (Slezské zemské muzeum Opava), Ing. arch. Marek Novák (Muzeum moderního umění Olomouc), Mgr. David Hroch (Muzeum Sedlčany), Ing. Rudolf Pohl (Národní muzeum), Mgr. Pavla Tomšíková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy), PhDr. Iveta Stejskalová (Muzeum v Jílovém u Prahy), Mgr. Alexandra Jiřičková (Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem), Mgr. Vladimír Červený (Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské)

Jako host: Anna Komárková, BBus (Hons) (za sekretariát AMG)

Omluveni: PhDr. Hana Dvořáková, PhDr. Zuzana Strnadová, Alastair Millar, PhDr. Michal Babík, RNDr. Jana Řepová, PhDr. Kateřina Tlachová

 

Průběh workshopu:

 1. zahájení semináře a informace o činnosti komise pro muzejní management (PhDr. Helena Koenigsmarková)
 2. prezentace: Ing. Zdeněk Novák: „Národní zemědělské muzeum v době ozdravování veřejných rozpočtů - hledání nových zdrojů“
 3. komentovaná prohlídka výstav v Národním zemědělském muzeu se Zdeňkem Novákem se zaměřením na praktické aspekty outsourcingu při jejich pořádání (Od věku sloužím člověku,  Chlévská lyrika – fotografie Jindřicha Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM Praha, Agricultura in notitia - století zemědělského výzkumu a knihovny a Poslové dobrých zpráv)       
 4. diskuse nad tématy, které vyplynuly z workshopu – především nad možností hledat zdroje mimo vlastní instituci; nad způsoby, jak udržet a zvýšit atraktivitu muzeí, aby se navýšily vlastní příjmy těchto organizací v situaci, kdy zřizovatelé snižují provozní příspěvky; návrhy možných řešení: například úspory provozních výdajů, oslovení partnerů schopných uhradit náklady na tvorbu výstav nebo zvýšení vlastní kreativity
 5. diskuse nad otázkami účastníků semináře: poskytnutí fotografického materiálu badatelům v muzeích (právní a personální zajištění); nabídka zajištění konzultací a uspořádání dalších tematických seminářů k nejpalčivějším problémům malých muzeí
 6. diskuse nad plánem činnosti pro další období; navrženo hlavní téma pro další období: jedno z možných témat navrhuje pí řed. Machková – vzdělávání zaměstnanců v malých muzeích, možnost uspořádat v Hradci Králové
 7. zakončení zasedání

Zapsala: Lucie Zadražilová, 25. 11. 2012

 

 

 

Zápis ze schůze výboru Komise pro muzejní management AMG ze dne 21. listopadu 2013
 
 
Přítomni: PhDr. Helena Koenigsmarková (předsedkyně komise), PhDr. Hana Dvořáková (místopředsedkyně komise), PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Zuzana Strnadová, PhDr. Naďa Machková-Prajzová, Ph.D., PhDr. Michal Babík, PhDr. Lucie Zadražilová, Ph.D.
 
Místo konání: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 
Průběh schůze:
 
 • zahájení schůze v 15:00
 • diskuse k programu letošního pracovního semináře Komise pro muzejní management (termín konání: 16. 11. 2013 od 10:00 v historickém interiéru Náprstkovy čítárny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur NM):
 
-          - Tématem původně plánovaného semináře mělo být další vzdělávání v muzeích, ale po diskuzi bylo na návrh dr. Machkové-Prajzové pozměněno a zaměřeno na aktuální téma „Možnosti čerpání finančních prostředků pro muzea v novém programovacím období EU“. Dr. Machková-Prajzová doporučila oslovení Mgr. Hynka Böhma pro tuto prezentaci, který pracuje ve vzdělávacím Institutu Euroschola. Institut podporuje trvale udržitelný rozvoj společnosti pomocí celoživotního vzdělávání, konkurenceschopností a mezinárodní spolupráce.
 
-          - projednání formy workshopu: seminář bude otevřený i pro instituce, které nejsou členy komise
 
 • projednání žádosti zájemce o členství v komisi (Nina Provaan Smetanová, Muzeum gastronomie); hlasování o přijetí nové členky; její členství jednohlasně schváleno
 • projednání hlavních linií činnosti pro rok 2014; metodologická pomoc malým muzeím; téma dalšího pracovního semináře: návrh „dětský badatel v muzeích“
 • zakončení schůze v 17:00
 
 

 

Zapsala: Lucie Zadražilová
 
 
 
 
 
 
 

 

nahoru