KOMISE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ AMG


poslání, cíle, úkoly a formy působení

dle Jednacího řádu Komise KR ad II).


Posláním Komise KR je přispívat svou odbornou činností především v oblasti konzervace-restaurování k záchraně a zachování kulturního a přírodního dědictví.

Cílem Komise KR je dosáhnout a udržovat vysokou odbornou úroveň konzervátorskorestaurátorské péče v muzeích, galeriích a všude tam, kde je tato činnost
potřebná pro zachování, vědecké zpracování a prezentaci předmětů kulturního a přírodního dědictví.


Úkoly a formy působení (vlastní činnost Komise KR):

1) všestranně podporovat rozvoj konzervátorství-restaurátorství, včetně výzkumné, dokumentační a informační činnosti,

2) formovat teoreticko-metodická pracoviště ve struktuře muzeí, galerií případně jiných odborných institucí,

3) získávat a shromažďovat vědecké a technologické poznatky v oblasti konzervovánírestaurování,

4) podporovat šíření (zpřístupňování) a osvojování poznatků v teorii i praxi např. formou seminářů, konferencí, sympozií, kurzů, přednášek, odborných diskusí a tematických zájezdů. Pomáhat při vydávání odborných publikací v konzervátorsko-restaurátorském oboru a dbát o jeho profesionální úroveň,

5) aktivně se podílet na zajištění a rozvoji odborné výuky konzervování-restaurování na všech vzdělávacích stupních a přispívat ke zvyšování odborné úrovně
svých členů,

6) podněcovat odbornou přípravu pracovníků příbuzných a souvisejících profesí, zejména muzeologů, přírodovědců, historiků, architektů, scénáristů apod.
a aktivně se na ní podílet,

7) propagovat konzervátorsko-restaurátorský obor v odborné široké veřejnosti k pochopení jejich významu ve společnosti a metodické přípravě učitelů k širšímu
využití muzeí ve výchově a výuce mládeže,

8) spolupracovat v souladu se svým posláním a cílem s různými institucemi a odborníky domácími a zahraničními např. ICOM, ICCROM, ISSOM,

9) prohlubovat a koordinovat spolupráci svých členů při řešení odborných úkolů, poskytovat jim podle možností pomoc při vytváření podmínek pro svou práci
v uvedených oborech,

10) poskytovat expertízy, odborné posudky a další odborné služby za úplatu v rozsahu svého odborného zaměření,

11) zastupovat zájmy svých členů.

 

Hlavní programové linie činnosti Komise konzervátorů-restaurátorů naleznete také zde .

nahoru