Jednací řád Komise konzervátorů–restaurátorů 
 


ÚVOD

Tento organizační řád byl navržen ustavujícím výborem Komise a nabývá účinnosti dnem schválení na plenárním zasedání Komise KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ A PREPARÁTORŮ (KRP) konaném dne 9.11. 2004 v Brně.
Na zasedání rozšířeného výboru Komise KRP konaného dne 3.9. 2007 ve Znojmě došlo ke schválení změny názvu z něhož se vypouští slovo A PREPARÁTORŮ a to z důvodů toho, že tato profese není dlouhodobě zastoupena v členské základně Komise a tudíž ani nevykonává odbornou činnost. Oficiální název tedy zní Komise KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ.


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Komise konzervátorů-restaurátorů je součástí Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen „AMG“). Řídí se stanovami, organizačním a jednacím řádem AMG a tímto jednacím řádem, schváleným plenárním zasedáním Komise konzervátorů-restaurátorů. Zkrácený název komise je „Komise KR“.

II. POSLÁNÍ, CÍLE, ÚKOLY A FORMY PŮSOBENÍ

Posláním Komise KR je přispívat svou odbornou činností především v oblasti konzervace-restaurování k záchraně a zachování kulturního a přírodního dědictví.
Cílem Komise KR je dosáhnout a udržovat vysokou odbornou úroveň konzervátorsko- restaurátorské péče v muzeích, galeriích a všude tam, kde je tato činnost potřebná pro zachování, vědecké zpracování a prezentaci předmětů kulturního a přírodního dědictví.

Úkoly a formy působení (vlastní činnost Komise KR) :
1) všestranně podporovat rozvoj konzervátorství- restaurátorství, včetně výzkumné, dokumentační a informační činnosti.
2) formovat teoreticko-metodická pracoviště ve struktuře muzeí, galerií případně jiných odborných institucí.
3) získávat a shromažďovat vědecké a technologické poznatky v oblasti konzervování-restaurování.
4) podporovat šíření (zpřístupňování) a osvojování poznatků v teorii i praxi např. formou seminářů, konferencí, sympozií, kurzů, přednášek, odborných diskusí a tématických zájezdů. Pomáhá při vydávání odborných publikací v konzervátorsko-restaurátorském oboru a dbát o jeho profesionální úroveň.
5) aktivně se podílet na zajištění a rozvoji odborné výuky konzervace-restaurování na všech vzdělávacích stupních a přispívat ke zvyšování odborné úrovně svých členů.
6) podněcovat odbornou přípravu pracovníků příbuzných a souvisejících profesí, zejména muzeologů, přírodovědců, historiků, architektů, scénáristů apod. a aktivně se na ní podílet.
7) propagovat konzervátorsko-restaurátorský obor v odborné široké veřejnosti k pochopení jejich významu ve společnosti a metodické přípravě učitelů k širšímu využití muzeí ve výchově a výuce mládeže.
8) spolupracovat v souladu se svým posláním a cílem s různými institucemi a odborníky domácími a zahraničními např. ICOM, ICCROM, ISSOM.
9) prohlubovat a koordinovat spolupráci svých členů při řešení odborných úkolů, poskytuje jim podle možností pomoc při vytváření podmínek pro svou práci v uvedených oborech.
10) poskytovat expertízy, odborné posudky a další odborné služby za úplatu v rozsahu svého odborného zaměření.
11) zastupovat zájmy svých členů.

III. ČLENSTVÍ

1) Členství v Komisi KR je podmíněno členstvím v AMG a ochotou aktivně se účastnit její činnosti. Ve věcech členství rozhoduje plénum Komise KR.
2) Adresář členů Komise KR každé 3 měsíce aktualizuje tajemník Komise KR a uveřejňuje jej na oficiálních webových stránkách komise.
3. Každý institucionální člen Komise KR pověří jednoho ze svých zaměstnanců – členů Komise KR, aby komunikoval s Výborem Komise KR a oznamoval případné změny údajů zaměstnanců – členů Komise KR
4) Člen může být z Komise KR vyloučen rozhodnutím pléna Komise KR na návrh kteréhokoliv člena, jestliže hrubě nebo opakovaně porušil etické nebo organizační zásady této Komise KR.
5) Proti rozhodnutí pléna Komise KR je možno se odvolat k plenárnímu zasedání Komise KR.
6) Členství v Komisi KR zaniká také v případě, že se člen nezúčastní plenárního zasedání Komise KR v posledních třech letech bez řádné omluvy. Omluva je adresována tajemníkovi Komise KR.

IV. STRUKTURA KOMISE

1) Členové Komise KR se sdružují v jednotlivých sekcích dle regionu či odborné specializace.
2) Regionální a odbornou strukturu Komise KR schvaluje Rada Komise KR na základě návrhu Výboru Komise KR.
3) Členové sekce volí ze svého středu předsedu sekce, a to nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných zasedání sekce. předseda sekce registruje členy sekce a jejich seznam vždy k 1.1. předává výboru Komise KR.
4) Sekce je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina jejích členů.
5) Vyžaduje-li to činnost sekce, mohou být vedle předsedy voleni i další činovníci (místopředseda, jednatel apod. ). Činovníci sekce jsou voleni na období 3 let.
6) Činovníci mohou být odvoláni nadpoloviční většinou členů sekce nebo nadpoloviční většinou účastníků plenárního zasedání členů Komise KR.
7) Sekce jsou svolávány svými předsedy dle potřeby, nejméně však jednou ročně, nebo požádá-li o to alespoň polovina jejich členů.

V. VÝKONNÉ ORGÁNY

1) Výkonnými orgány Komise KR jsou:

a) Plenární zasedání Komise KR.
b) Rada Komise KR.
c) Výbor Komise KR
d) Revizní komise
e) Sekce Komise KR dle odstavce IV tohoto Jednacího řádu.
f) Pracovní skupiny.


A) Plenární zasedání Komise KR:
1) je vrcholným orgánem Komise KR ve smyslu Stanov AMG § 17, odst. 4.
2) svolává jej předseda Komise KR nejméně jednou za rok nebo v případě naléhavé potřeby. Předseda je povinen svolat plenární zasedání Komise KR také tehdy, požádá-li o to alespoň polovina jejích členů. Termín plenárního zasedání je předseda povinen oznámit všem členům nejméně 10 dnů před jeho konáním.
3) projednává důležité otázky oboru a strategii činnosti Komise KR.
4) volí pětičlenný výbor Komise KR na dobu tří let. Může odvolat veškeré činovníky Komise KR a vylučovat její členy. Člen Komise KR se může k plenárnímu zasedání odvolat proti rozhodnutí sekcí, rady a výboru Komise KR.

B) Rada Komise KR
1) Členy Rady Komise KR s hlasem rozhodovacím jsou volení předsedové jednotlivých sekcí a všichni členové výboru. Rada Komise KR má právo ke své činnosti přizvat další členy Komise KR, kteří mají na zasedání rady hlas poradní.
2) Rada Komise KR řídí činnost Komise KR mezi plenárními zasedáními. Schvaluje regionální a odbornou strukturu Komise KR, roční plán činnosti Komise KR a zprávu o činnosti Komise KR v uplynulém roce.
3) Předseda Komise KR svolává Radu Komise KR minimálně jednou v roce, nebo požádá-li o to alespoň polovina členů Rady Komise KR.
4) Zasedání Rady Komise KR je usnášeníschopné, pokud se jej účastní nadpoloviční většina jejích členů. Rada Komise KR rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda Komise KR.

C) Výbor Komise KR:
1) řídí činnost Komise KR mezi zasedáními Rady Komise KR a skládá se z předsedy Komise KR, místopředsedy, tajemníka, a dvou členů výboru Komise KR.
2) předseda - řídí činnost Komise KR mezi plenárními zasedáními. Vystupuje a jedná jménem Komise KR a podepisuje spolu s tajemníkem listiny a dopisy. Je oprávněn činit opatření hospodářské povahy. Svolává, předsedá a řídí zasedání výboru, rady a plenárního zasedání. Jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních skupin, které jsou zřizovány výborem za účelem řízení a koordinování aktuálních úkolů.
3) místopředseda - zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti
4) tajemník - vede spisovou agendu Komise KR, připravuje podklady pro zasedání Rady, Výboru a plenárního zasedání včetně pozvání a zápisů. Spolu s předsedou podepisuje listiny a dopisy jménem Komise KR. Je oprávněn činit opatření hospodářské povahy.
5) člen výboru pověřený hospodářskou agendou - vede hospodaření, účetnictví a spravuje pokladnu Komise KR. Vypracovává roční plány a zprávy o hospodaření. Podepisuje finanční doklady Komise KR. Je oprávněn činit opatření hospodářské povahy.

D) Revizní komise:
Na hospodářskou činnost dohlíží tříčlenná revizní komise, volená plenárním zasedáním na období 3 let. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Komise KR je povinna jedenkrát ročně prohlédnout účetní doklady Komise KR a podat roční zprávu o kontrole hospodaření výboru a plenárnímu zasedání.

VI. HOSPODAŘENÍ KOMISE

1) Vzhledem k tomu, že Komise KR není samostatným právním subjektem, je hospodaření řešeno formou podkonta AMG, nebo některé členské organizace AMG.
2) Hospodaření Komise KR předkládá člen výboru pověřený hospodařením nejméně 1krát ročně revizní komisi. Výsledky hospodaření schvaluje předseda a rada Komise KR na základě vyjádření revizní komise.
3) Rozpočet Komise KR navrhuje předseda na 1 rok a je schvalován Radou Komise KR. Pro schválení rozpočtu je rozhodující nadpoloviční většina členů Rady.
4) Rozpočet je tvořen z každoročního příspěvku AMG, příjmy z vlastní činnosti, příspěvky a dary právnických i fyzických osob, případně jinými zdroji.

VII. ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU A ZÁNIK KOMISE

1) Návrh na změny jednacího řádu může předkládat Radě Komise KR kterýkoliv člen.
2) Změny jednacího řádu schvaluje plenární zasedání Komise KR.
3) Plenární zasedání může dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů rozhodnout o návrhu na pozastavení činnosti Komise KR, nebo na její zrušení, které předloží předseda Komise KR příslušným orgánům AMG. O zániku Komise KR je oprávněn rozhodnout Sněm AMG. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti Komise KR.

 

Volební řád Komise konzervátorů–restaurátorů
 

pro volby do funkcí předsedy, místopředsedy, tajemníka, 1.člena a 2.člena konzervátorů-restaurátorů a preparátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR (dále jen komise KRP), na plenárním zasedání komise KRP, konaném 9. 11. 2004 v Brně.

1. Plenární zasedání komise KRP volí zároveň: předsedu komise KRP; místopředsedu; tajemníka; 1. člena a 2. člena. Volby mohou proběhnout, je-li plénum usnášeníschopné podle organizačního řádu komise KRP a osvědčení mandátové komise.

2. Volby řídí tříčlenná volební komise, zvolená plénem.

3. Předseda volební komise:
a) zodpovídá za průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem,
b) oznámí ukončení příjmu návrhů kandidátů pro jednotlivé volby,
c) ověří před každou volbou (respektive před každým kolem voleb) souhlas všech navržených kandidátů s kandidaturou a vyzve navrhovatele a kandidáty, zda chtějí svou kandidaturu, respektive návrh zdůvodnit,
d) před zahájením volby ověří, zda všichni oprávnění voliči obdrželi volební lístky,
e) oznámí vždy zahájení příslušné volby, ukončení volby a předpokládaný čas, kdy budou vyhlášeny výsledky jednotlivých voleb,
f) vyhlásí výsledky každé volby tak, že oznámí:
- počet vydaných volebních lístků
- počet odevzdaných volebních lístků
- počet neplatných odevzdaných lístků
- počet platných odevzdaných lístků
- oznámí počty hlasů získaných jednotlivými kandidáty
- vyhlásí jmenovitě výsledky volby.

4. Předkládání návrhů na kandidáty
Návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí mohou předkládat všichni členové komise KRP po dobu konání plenárního zasedání, nejpozději však do okamžiku, kdy předseda volební komise oznámí ukončení přijímání návrhů kandidátů do příslušné volby. Předseda komise KRP předá volební komisi návrhy kandidátů, které obdržel sekretariát komise KRP před konáním plenárního zasedání. Každý kandidát (nebo v případě jeho nepřítomnosti navrhovatel) musí před zahájením volby vyjádřit, v případě kandidátovy nepřítomnosti písemně doložit, souhlas s kandidaturou.

5. Kandidáty do volených funkcí mohou být členové komise KRP registrovaní ke dni konání voleb.

6. Navrhovatel má právo před volbou představit kandidáta a zdůvodnit svůj návrh. Toto právo může využít i sám kandidát.

7. Volby jsou tajné a přímé. Každý volič má pouze jeden hlas a obdrží pro každou volbu pouze jeden volební lístek. Volby do jednotlivých funkcí výboru komise KRP proběhnou následovně:

7.1. Volby do jednotlivých funkcí komise KRP proběhnou z jednoho volebního lístku. Na volebním lístku se zapíší všichni oprávnění navržení kandidáti pro danou funkci a kteří se svou kandidaturou projevili souhlas. Volič na volebním lístku označí křížkem v předepsaném symbolu vždy jednoho vybraného kandidáta pro danou funkci. Takto upravený volební lístek vhodí do předem připravené volební urny.

7.2. Neplatný je takový odevzdaný volební lístek, na kterém bude označeno křížkem více než jedno jméno kandidáta pro danou funkci nebo který bude obsahovat jméno jiného než navrženého oprávněného kandidáta.

7.3. Předsedou komise KRP, místopředsedou, tajemníkem, 1. a 2. členem komise je zvolen ten kandidát, který získá v příslušné volbě nadpoloviční většinu všech odevzdaných platných hlasů.

7.4. Jestliže nezískal nikdo z navržených kandidátů v prvním kole volby nadpoloviční většinu všech odevzdaných platných hlasů, proběhne druhé kolo volby. Do něho postoupí kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů na prvních dvou místech. Zvoleným do příslušné funkce se stane ten kandidát, který ve druhém kole získá nejvyšší počet platných hlasů. Jestliže ve druhém kole na prvním místě získalo více kandidátů stejný počet hlasů, rozhodne mezi nimi losování. Losování provede předseda volební komise.

7.5. Jestliže ve volbě do příslušné funkce kandidoval jediný kandidát bude zvolen, jestliže se pro něj vysloví nejméně 20 platných hlasů.

8. Volba tříčlenné revizní komise proběhne z jednoho volebního lístku. Na volebním lístku se zapíší všichni oprávnění navržení kandidáti, kteří se svou kandidaturou projevili souhlas. Volič na volební lístku označí křížkem v předepsaném symbolu tři vybrané kandidáty pro revizní komisi. Takto upravený volební lístek vhodí do předem připravené volební urny. Volba revizní komise proběhne následovně:

8.1. Neplatný je ten odevzdaný volební lístek, na kterém jsou označena všechna jména nebo ten, na kterém zůstanou pro volbu členů revizní komise více než tři kandidáti.

8.2. Členy revizní komise jsou zvoleni ti tři kandidáti, kteří získají první tři nejvyšší počty hlasů.

8.3. Dosáhne-li několik kandidátů stejný počet odevzdaných hlasů a v důsledku toho by celkový počet zvolený členů byl vyšší než tři, volba se opakuje znovu pouze s kandidáty, kteří mají stejný počet hlasů.

9. O průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise protokol, který podepíší všichni členové volební komise.

10. Tento volební řád byl schválen plenárním zasedáním komise KRP dne 9. listopadu 2004 v Brně.

 Volební řád Komise konzervátorů-restaurátorů (76kB)

 

nahoru