Jednací řád Numismatické komise AMG
 

I. Preambule
Cílem Numismatické komise AMG je přispívat k řešení problémů péče o numismatické muzejní sbírkové fondy, tyto problémy evidovat a vyvozovat z nich obecnější závěry a napomáhat prezentaci výsledků odborné numismatické práce organizováním odborných zasedání, seminářů, apod. včetně zajištění publikace příslušných materiálů.
Numismatická komise AMG je součástí Asociace muzeí a galerií České republiky a nemá vlastní právní subjektivitu. Při své činnosti se řídí Stanovami AMG, Jednacím řádem AMG a Organizačním řádem AMG.
Fungování komise upravuje tento Jednací řád vydaný v souladu se Stanovami AMG - § 15 odstavec 4.

II. Název komise
Komise bude užívat název „Numismatická komise AMG“, ve zkrácené podobě „NK AMG“.

III. Členství v komisi
Pravidla pro členství v komisi se řídí Stanovami AMG - § 5, 6 a 16.
1) Práva člena komise :
Člen komise má právo volit a být volen do orgánů komise, účastnit se jejích jednání a všech akcí komisí pořádaných. Má právo být informován o činnosti komise, využívat informační zdroje komisí vytvářených a podílet se na jejích projektech.
2) Povinnosti člena komise :
Člen komise je povinen svou činností přispívat k naplňování poslání a úkolů komise a dodržovat ustanovení tohoto Jednacího řádu. Je povinen jednat v souladu s přijatým programem komise, vykonávat funkce, do nichž byl zvolen, a podílet se na projektech, pokud se stal členem řešitelského týmu.
3) Pravidla pro přijetí člena komise :
Členem komise může být řádný, individuální nebo čestný člen AMG, na základě písemné přihlášky podané na Sekretariát AMG. Řádný člen AMG vykonává své členství v komisi prostřednictvím libovolného počtu zplnomocněných zástupců, kteří se tímto aktem považují za plnoprávné členy komise s právy a povinnostmi dle III. Článku, 1. a 2. odstavce tohoto Jednacího řádu.
Přijetí nového člena projedná na svém nejbližším zasedání výbor komise. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je výbor povinen oznámit do 14 dnů od projednání zájemci o členství a Sekretariátu AMG. Proti nepřijetí za člena komise se může kandidát odvolat k Senátu AMG.
4) Pravidla pro zánik členství či vyloučení člena komise :
Členství v komisi zaniká zrušením řádného člena, úmrtím individuálního či čestného člena nebo na základě písemného vystoupení člena. Člen komise může být vyloučen na návrh výboru komise, jestliže obzvláště hrubě nebo dlouhodobě porušuje Jednací řád komise, opakovaně se neúčastní činnosti komise nebo nejedná v souladu se schváleným programem komise. O vyloučení rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k Senátu AMG.
5) Čestné členství Numismatické komise
Čestným členem komise se stává na návrh Výboru komise ten člen komise, kterého schválí Plenární zasedání komise. Práva a povinnosti čestného člena odpovídají právům a povinnostem člena NK.
 
IV. Orgány komise
Orgány komise jsou plenární zasedání a výbor komise (Stanovy AMG - § 17)

V. Plenární zasedání komise
1) Plenární zasedání je největším orgánem komise dle § 17 Stanov AMG.
2) Plenární zasedání svolává předseda komise dle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce.
Předseda komise je povinen svolat plenární zasedání vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů, a to do dvou měsíců ode dne doručení žádosti.
3) Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej zúčastní nejméně polovina členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet členů komise, koná se o půl hodiny později náhradní plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina členů komise, evidovaných ke dni zasedání. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
4) Plenární zasedání volí pětičlenný výbor komise v čele s předsedou na dobu tří let, přijímá Jednací řád komise a schvaluje program její činnosti. Na základě rozhodnutí dvou třetinové většiny přítomných členů komise odvolává členy výboru. Plenární zasedání volí nové členy výboru, pokud je člen výboru odvolán, nebo přestal být jeho členem podle § 16 odstavce 2-4. Členství nového člena výboru končí ke stejnému datu jako původně zvoleným členům výboru.
5) Členové komise se mohou k plenárnímu zasedání odvolat proti rozhodnutí výboru komise.

VI. Výbor komise
1) Počet členů výboru :
Výbor komise má pět členů volených plenárním zasedáním na tři roky. Členové výboru jsou: předseda komise, místopředseda komise, jednatel komise a dva členové výboru komise.
V čele výboru komise stojí předseda, který je členem senátu s hlasem rozhodovacím. Jeho kompetence upravuje Organizační řád AMG, článek 8, odstavec 1 až 5.
2) Usnášeníschopnost výboru :
Výbor je usnášeníschopný, pokud je na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
3) Platnost usnesení výboru :
Usnesení výboru jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor projednává běžné otázky činnosti komise, realizaci projektů a přípravu akcí komise.
4) Četnost zasedání výboru :
Zasedání výboru komise svolává předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání výboru, pokud o to požádá nadpoloviční většina členů výboru, a to do jednoho měsíce od doručení žádosti. Každoročně výbor zpracovává do 15. října dílčí plán činnosti komise k zapracování do hlavního plánu činnosti AMG a žádost o finanční příspěvek na činnost komise v následujícím roce ve formě projektu, který se odesílá Sekretariátu AMG do 31. října.

VII. Informační toky komise
Předseda komise je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a Sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé. Má právo na veškeré informace související s činností AMG, informuje členy o obsahu jednání Senátu SMG, rozesílá všem členům komise zápisy z jednání výboru komise do 14 dnů od jeho zasedání, zápisy plenárního zasedání komise se zveřejňují na webových stránkách AMG a ve Věstníku AMG.

VIII. Zánik komise
Plenární zasedání může dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů rozhodnout o návrhu na pozastavení činnosti komise nebo na její zrušení, které předloží předseda komise příslušným orgánům AMG. O zániku komise je oprávněn rozhodnout Sněm AMG. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise (Stanovy AMG - § 15, odstavec 5)

IX. Změny a platnost Jednacího řádu komise
Jednací řád Numismatické komise AMG byl projednán a přijat členy komise na jejím zasedání dne 11. října 2012 v Národním muzeu v Praze. Změny a doplňky Jednacího řádu schvaluje plenární zasedání komise, návrhy na jeho změny může podat člen komise na plenárním zasedání.

V Praze dne 11. října 2012
 

Jednací řád numismatické komise Dokument Word (40 kB)

nahoru