SPOLEČNÝ SEMINÁŘ KOMISE ZOOLOGŮ ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ A ZOOLOGŮ STÁTNÍ OCHRANY PŘÍRODY

Zoologická komise AMG a CHKO Kokořínsko
21.-23.9. 2011 (Kokořínský důl)

Zpráva ze semináře  Dokument Word (30 kB)

 

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ KOMISE ZOOLOGŮ ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ A ZOOLOGŮ STÁTNÍ OCHRANY PŘÍRODY

Muzeum východních Čech v Hradci králové a Správa CHKO Orlické hory
9. - 11.9. 2009 (v Orlickém Záhoří)


Dne 9.9.2009 se v prostorách rekreační chaty Bedřichovka na okraji obce Orlické Záhoří (CHKO Orlické hory) sešlo ke společnému jednání 33 zoologů, z toho 16 bylo z muzeí, 15 z orgánů a organizací státní ochrany přírody a 2 z jiných institucí. Účastníky semináře uvítal vedoucí zoologického oddělení Muzea východních Čech Hradec Králové RNDr. Bohuslav Mocek a zoolog Správy CHKO Orlické hory, Ing. Josef Hájek. Vlastní jednací část semináře vedli střídavě oba zoologové hradeckého muzea RNDr. Bohuslav Mocek a Mgr. Josef Hotový a stávající předseda komise zoologů  Ing. Ivo Rus.

 K 1.9.2009 měla zoologická komise oficiálně 44 řádně zaregistrovaných členů. Od posledního jednání komise v Přimdě obdržel výbor komise prostřednictvím AMG jednu novou přihlášku. Vzhledem k odchodu do důchodu došlo k obměně na místě zoologa Prácheňského muzea v Písku, RNDr. Karla Pecla nahradil RNDr. Jiří Šebestián, CSc. Z toho vyplývá, že přítomnými členy zoologické komise (plenární zasedání) byl oficiálně přijat jeden nový člen.

Předseda komise Ing. Ivo Rus seznámil přítomné s činností ve vztahu k AMG za uplynulý rok. Jediným bodem byla diskuse ohledně nového zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon o účetnictví a jeho budoucím dopadu na evidenci a inventarizaci sbírek muzejní povahy. Bohužel i přes oficiální informaci ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií MK Mgr. Tomáše Wiesnera stále neexistuje jednotný výklad k postupu při naplňování této zákonné povinnosti.

 Pak již byly na programu přihlášené referáty s použitím projekční techniky:
ZdeňkaVacíková (TKV): „České zoologické bibliotéky“ – seznámení s projektem.
Pavel Bezděčka (Muzeum Vysočiny, Jihlava): „Horské druhy lesních mravenců“.
RNDr. Klára Bezděčková (Muzeum Vysočiny, Jihlava): „Nově nalezené a očekávané druhy mravenců v ČR a nejbližším okolí“.
Mgr. Martin Waldhauser (Správa CHKO Lužické hory): „Vážky ČR, mapování a atlas“.
Po večeři pokračoval druhý blok přednášek:
Miroslav Mikát (Muzeum východních Čech, Hradec Králové): „Entomologicky zajímavé chráněné lokality Královehradecka“.
Ing. Josef Hájek (Správa CHKO Orlické hory): „Seznámení s CHKO Orlické hory“.

Druhý den 10.9. byl věnován celodenní terénní exkurzi po území CHKO Orlické hory. Za doprovodu a odborného výkladu pracovníků CHKO zoologa Josefa Hájka a strážce Josefa Kučery absolvovali účastníci semináře několik krátkých pěších tras a zastávek zaměřených především lesní, luční a mokřadní biotopy. Postupně navštívili PR Zemská brána (průlomové údolí Divoké Orlice od hranic s Polskem), PR Rašeliniště Kačerov (louka s pestrou mozaikou rašelinných biotopů) a NPR Bukačka (reliktní bučina a mokřadní biotopy na hřebeni Orlických hor, včetně vrcholu Šerlichu - 1026 m n.m.).
 Po večeři proběhly v prostorách chaty Bedřichovka další naplánované přednášky:
RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les): „Racek chechtavý a další druhy dlouhokřídlých v okrese Tachov v letech 1970-2002“.
RNDr. Jiří Šebestián (Prácheňské muzeum, Písek): „Účinnost agroenvi opatření pro chřástala polního v Novohradských horách“.
RNDr. Miroslav Honců (Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa): „Výsledky monitoringu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v okolí Doks“.
Mgr. Jan Procházka (Správa CHKO Kokořínsko): „Nejen za ptáky Argentiny“
Miroslav Mikát (Muzeum východních Čech, Hradec Králové): „Ekvádor“.

Závěrečný den 11.9. byl věnován dalším terénním pěším exkurzím. V okolí chaty Bedřichovka jsme postupně navštívili PR Bedřichovka (zbytek polokulturní horské louky), PR Trčkovská louka (podmáčená louka s bohatou flórou a faunou), NPR Trčkov (přirozený smíšený lesní porost) a ptačí oblast Orlické Záhoří (rozsáhlý komplex luk).  Po obědě byl seminář ukončen.

Zapsal: Ivo Rus – předseda komise zoologů AMG
Regionální muzeum v Kolíně, 21.9.2009

 

NOVINKY A AKTUALITY

Muzeum Chodska v Domažlicích a Správa CHKO Český les, 3. - 5.9.2008 (Přimda)

nahoru