Jak se přihlásit


Základní podmínky pro přihlášení se do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:


Podávat přihlášky do XVII. ročníku soutěže je možné od 1. ledna 2018 do 28. února 2019 (včetně) !


Je nutné dodržet povinné náležitosti přihlášek (podrobně viz Soutěžní řád) a jejich zvláštní podmínky pro podání v jednotlivých kategoriích:

  • přihlášky se podávají sekretariátu soutěže písemně, s razítkem a podpisem statutárního zástupce, na předepsaných formulářích (dle kategorie)
  • pro každý projekt je třeba vyplnit 2 formuláře: „Obecná přihláška do soutěže“ a zároveň formulář „Přihláška do soutěže“ (dle kategorie)
  • povinnou součástí přihlášky je její elektronická verze (oba formuláře ve formátu Word)
  • přihlášku je možné podat osobně na sekretariátu soutěže nebo zaslat poštou na adresu Sekretariátu AMG
  • všechny materiály je možné zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy (elektronická verze přihlášek, foto- i video-dokumentace atd.)
  • pro zrychlení zpracování přihlášky z hlediska prezentace projektu na webových stránkách soutěže je také možné vyplnit online přihlášky Muzejní výstava roku; Muzejní publikace roku; Muzejní počin roku


Soutěžní kategorie:

I. Muzejní výstava roku

Přihláška musí být předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukončením trvání výstavy!

Povinná součást dokumentace projektu:
a) 10 barevných fotografií v digitální formě (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi), které dostatečně vystihují podobu výstavy (NE záběry lidí z vernisáží, venkovních slavnostní, zahájení výstavy – takové fotografie je možné přiložit NAVÍC jako dokumentaci projektu)
b) videozáznam v délce max. 10 minut (formát .avi, .mp4)
Fotografie i videozáznam mají přihlášený projekt věrně představit odborné komisi soutěže, slouží také k jeho prezentaci na internetových stránkách soutěže a ve výroční zprávě.

Obecná přihláška 2018 (104 kB)
Muzejní výstava roku 2018 (119 kB)
 

II. Muzejní publikace roku:

Povinná příloha:
a) součástí průvodní dokumentace jsou tři exempláře přihlášené publikace, které je nutné dodat spolu s přihláškou

Obecná přihláška 2018 (104 kB)
Muzejní publikace roku 2018 (99 kB)
 

III. Muzejní počin roku

Pokud je projekt časově omezen, musí být přihlášen minimálně 20 pracovních dnů před jeho skončením!

Povinné náležitosti:
a) do této kategorie nesmí být přihlášen projekt, který svým charakterem odpovídá kategoriím I. Muzejní výstava roku nebo II. Muzejní publikace roku!
b) jako přílohu doporučujeme dodat 10 barevných fotografií v digitální formě (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi) a videozáznam v délce max. 10 minut (formát .avi, .mp4)

Obecná přihláška 2018 (104 kB)
Muzejní počin roku 2018 (104 kB)


Doporučení:
Výsledné hodnocení projektů neovlivňuje termín podání přihlášky v rámci vyhlášeného ročníku soutěže! Při přihlášení projektu doporučujeme přihlédnout k ročnímu období (např. návštěvu zpřístupněných dolů, naučných stezek a dalších akcí v přírodě apod. směřovat na letní měsíce, nikoliv na zimu). Pakliže výstava nebo počin trvá až v ročním intervalu, je nejlépe ji přihlásit již na jejím začátku!

Poplatek:
Výše manipulačního poplatku je 800 Kč za každou přihlášku (jeden projekt); poplatek je splatný nejpozději v den podání přihlášky, a to v hotovosti nebo na účet Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., u MONETA Money Bank, č. ú. 2233905504/0600, kon. symbol 0308, var. symbol IČ organizace. Potvrzení o zaplacení poplatku (či výpis z účtu) je povinnou přílohou přihlášky!
Soutěžní poplatky budou využity k úhradě provozních nákladů soutěže. V případě nedodržení podmínek a povinných náležitostí uvedených v Soutěžním řádu se soutěžní poplatek předkladatelům vyřazených přihlášek nevrací!

Obecné informace k přihláškám:
Přihlášky do zvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOM se nepodávají.
Veškeré přihlášené projekty musí probíhat na území České republiky.
Pokud se na soutěžním projektu podílelo podstatnou měrou více subjektů (institucí), je zcela na odpovědnosti předkladatele přihlášky, zda další subjekty zaznamená do přihlášky.

Soutěže se může zúčastnit právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek (CES) podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Je-li vlastníkem sbírky muzejní povahy Česká republika nebo územní samosprávný celek, může se do soutěže přihlásit organizační složka státu, nebo příspěvková organizace státu či územního samosprávného celku, která sbírku muzejní povahy spravuje.

Výsledky XVII. ročníku soutěže budou vyhlášeny dne 16. května 2019 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

 

nahoru