Jednací řád poroty Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017


Preambule
Jednací řád poroty Národní soutěže Gloria musaealis (dále jen „soutěže“) je přílohou soutěžního řádu soutěže a upravuje pravidla pro zasedání a rozhodování poroty soutěže, ustavené dle článku 8 Soutěžního řádu. Jednací řád stanovuje způsob hodnocení soutěžních projektů a maximální počty bodů, které mohou být soutěžním projektům přiděleny v jednotlivých hodnotících kritériích. Přílohou jednacího řádu jsou vzory formulářů přihlášek pro jednotlivé soutěžní kategorie. 

Článek 1
Zasedání poroty
1. Hodnocením projektů přihlášených do hlavních kategorií Národní soutěže Gloria musaealis (dále jen „soutěže“) dle článku 2, odst. 3, písm. a) soutěžního řádu se zabývá sedmičlenná porota, ustavená v souladu s článkem 8 soutěžního řádu.
2. První zasedání poroty svolává ředitel soutěže a řídí její jednání do okamžiku zvolení předsedy poroty.
3. Porota si volí ze svého středu předsedu, přičemž sama rozhoduje o formě volby.
4. Porota zasedá během soutěžního roku průběžně, minimálně však jednou měsíčně. V odůvodněných případech podle potřeby a množství přihlášek zasedá i častěji, a to na základě rozhodnutí ředitele soutěže, který její jednání svolává.
5. Zasedání poroty řídí její předseda. Na svých zasedáních porota projednává přihlášky, komunikuje s garanty soutěžních projektů, seznamuje se s průvodní dokumentací a uděluje soutěžním projektům nominační hlasy a bodové ohodnocení.
6. Pokud se porotce nemůže z vážných důvodů dlouhodobě účastnit jejího zasedání, je povinen o této skutečnosti v dostatečném časovém předstihu informovat předsedu poroty a ředitele soutěže. Ten na dobu, po kterou bude daný porotce nepřítomen, neprodleně povolá náhradníka.
7. Pokud se porotce bez omluvy nebo bez udání závažného důvodu třikrát za sebou nezúčastní zasedání poroty nebo poruší soutěžní řád, navrhne ředitel soutěže jeho odvolání vyhlašovateli, který jej do poroty jmenoval. Vyhlašovatel rozhodne o případném odvolání člena poroty do 30 dnů od doručení návrhu.
8. Pokud porotce ukončí své členství v porotě nebo je vyhlašovateli odvolán, jmenuje příslušný vyhlašovatel nového porotce z řad náhradníků do 30 dnů od odvolání dotyčného člena poroty.
9. Porotce podepíše vždy při zahájení nového ročníku soutěže čestné prohlášení, že se bude řídit soutěžním řádem a jednacím řádem poroty, a že bude veškeré přihlášené projekty hodnotit podle svého nejlepšího svědomí.
10. Porota si může přizvat na svá zasedání jako poradce nezávislé odborníky.

Článek 2
Způsob hodnocení soutěžních projektů v hlavních kategoriích
1. V případě kategorie I. Muzejní výstava roku 2017 informuje sekretariát soutěže porotce o nové přihlášce do týdne od jejich přijetí. Ředitel soutěže zajistí, aby soutěžní projekt na místě zhlédl alespoň jeden člen komise. O návštěvě soutěžních projektů v kategorii III. Muzejní počin roku 2017 se porota domluví na svém zasedání.
2. Porota začne hodnotit přihlášená díla po datu uzávěrky pro přijímání přihlášek do soutěže, tj. po 28. únoru 2018.
3. Porota hodnotí soutěžní projekty v každé kategorii dvoukolovým systémem. V prvním kole přidělí každý porotce v tajném hlasování jeden nominační hlas maximálně deseti přihlášeným projektům. Do druhého kola postupuje deset soutěžních projektů s nejvyšším počtem nominačních hlasů. Při rovném počtu nominačních hlasů na posledních místech porota hlasuje způsobem stanoveným ve článku 3. Ve druhém kole porota hodnotí přihlášená díla postupem stanoveným ve článku 2, odst. 4. V případě počtu deseti a méně přihlášených soutěžních projektů v každé kategorii hodnotí porota přihlášená díla pouze v jednom kole postupem stanoveným v článku 2, odst. 4.
Pokud je porotce v pracovně-právním vztahu se zaměstnavatelem, který přihlásí projekt do soutěže, neúčastní se hodnocení projektu, přihlášeného do soutěže jeho zaměstnavatelem.
Při rovném počtu bodů na prvních pěti místech porota o pořadí přihlášených projektů hlasuje způsobem stanoveným v článku 3 tohoto jednacího řádu.
4. Každý porotce přidělí prostřednictvím formuláře soutěžnímu projektu body dle kategorií a kritérií stanovených v článku 4 tohoto Jednacího řádu. O pořadí soutěžních projektů rozhodne aritmetický průměr bodů udělených všemi hlasujícími porotci, přičemž se do výpočtu nezahrnuje jedno nejvyšší a jedno nejnižší bodové ohodnocení a výsledný součet se dělí počtem zbývajících hlasujících porotců.
5. Do 20. dubna 2018 porota zpracuje protokol o výsledcích posouzení soutěžních projektů dle článku 8., odst. 4. soutěžního řádu, jehož obsahem bude doporučení vyhlašovatelům na udělení ocenění, a také slovní vyjádření, proč byla daná ocenění jednotlivým projektům navržena. Porota má právo navrhnout neudělit Cenu Gloria musaealis v kterékoli kategorii.

Článek 3
Hlasování poroty
1. V případě rovnosti počtu bodů přidělených přihlášeným dílům dle článku 2, odst. 3, nebo v případě rovnosti nominačních hlasů dle článku 2, odst. 4 tohoto jednacího řádu hlasuje porota o pořadí soutěžních projektů aklamací.
2. Porota je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

Článek 4
Maximální počty bodů, udělené v jednotlivých kategoriích
Kritérium (Maximální bodové ohodnocení udělené jedním porotcem)
1. V soutěžní kategorii I. Muzejní výstava roku 2017 porota hodnotí: 
a) volbu tématu výstavy nebo stálé expozice, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti prezentuje (10);
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti z hlediska přitažlivosti pro veřejnost nebo pro skupinu návštěvníků, jíž je výstava určena (10);
c) míru a způsob využívání autentických dokladů (sbírkových předmětů) (10);
d) míru a způsob využívání ikonografických prvků, textů a dalších výstavních prostředků pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společnosti (8);
e) úroveň výtvarného, scénografického, architektonického a grafického řešení (7);
f) míru a dobu zpřístupnění výstavy veřejnosti (3);
g) způsob propagace výstavy (4);
h) existenci a úroveň doprovodných programů a služeb k výstavě (5);
i) úroveň prostředí v budově, v níž je výstava instalována, úroveň služeb pro návštěvníky poskytovaných muzeem obecně (5).
 
2. V soutěžní kategorii II. Muzejní publikace roku 2017 porota hodnotí: 
a) volbu tématu publikace, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti nebo odborné veřejnosti prezentuje (10);
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti z hlediska jejich přitažlivosti pro čtenáře nebo pro skupinu čtenářů, jíž je publikace určena (10);
c) míru a způsob využití autentických dokladů (sbírkových předmětů) pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společnosti nebo míru původní vědeckovýzkumné činnosti muzea (10);
d) úroveň výtvarného a grafického zpracování publikace (7);
e) způsob veřejného šíření a cenová dostupnost publikace (4).
 
3. V soutěžní kategorii III. Muzejní počin roku 2017 porota hodnotí: 
a) přínos pro záchranu a/nebo veřejné využití autentických dokladů vývoje přírody nebo společnosti, nebo přínos pro záchranu a/nebo veřejné využití jedinečných lokalit a nalezišť (10);
b) inovační přínos pro dosavadní praxi péče o sbírky obecně, nebo z hlediska dosavadní praxe předkladatele přihlášky nebo přínos projektu pro mimořádné kvalitativní zlepšení služeb poskytovaných veřejnosti (10);
c) způsob zpracování odborné dokumentace počinu a míru dodržení odborných principů v muzejní praxi (10).
 
V soutěžní kategorii IV. Cena Českého výboru ICOM porota doporučí udělení ceny z následujících hledisek: 
a) míru zapojení mezinárodních partnerů do realizace projektu, nakolik je projekt výsledkem spolupráce účastníků z různých zemí; nebo (10);
b) mimořádný přínos rozvoji kulturně-výchovné práce muzeí; nebo (10);
c) mimořádná aktivita zpřístupňující muzeum tělesně a smyslově postiženým (10).
 

   
Ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury

Předseda Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

Předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.

 
Přílohy Jednacího řádu poroty

Přihlášky do soutěže:


Jednací řád poroty 2017  Dokument Word  (412 kB)

nahoru