Muzejní výstava roku

Husité – Události, osoby, příběhy
Jedná se o kompletní obnovu stálé expozice Husitského muzea v Táboře. Expozice má atraktivní formou podávat poučení o husitství jako jedné z nejdůležitějších kapitol českých dějin v kontextu dějin pozdně středověké Evropy. Součástí projektu byla také stavební renovace sídla expozice - pozdně gotické radnice v Táboře, rekonstrukce a zprovoznění středověkého sklepení, a také související archeologický průzkum sídla. Sklepení je využíváno k doprovodným aktivitám. Jádrem projektu byla úplná obnova původní expozice. V 10 sálech se odehrává příběh husitství, vyprávěný různými „hlasy" a obrazy. Práce na projektu probíhaly v letech 2008–2010.
75/2010
Husitské muzeum v Táboře
Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
+420 381 252 242
+420 381 252 245
tabor@husitskemuzeum.cz
http://www.husitskemuzeum.cz
00 072 486
Ministerstvo kultury ČR


Povinné přílohy

Obnova expozice „Husité“ si klade za cíl představit současné vědecké poznání husitství a dějin českého středověku a odraz husitství v historické paměti českého národa. Východiskem byly pilíře ideové koncepce (viz rovněž příloha): - výstavní postupy (čitelné členění témat a informací, vyvážený poměr textů, obrazových a hmotných exponátů, role světla a ozvučení) - vícesmyslové vnímání (důraz na obrazové vnímání odpovídající mediálnímu věku; přizpůsobení expozice handicapovaným návštěvníkům) - interaktivní přístup k obsahu expozice (elektronické nebo mechanické prvky usilující zapojit návštěvníka do procesu vnímání, motivovat jej k aktivnímu vyhledávání informací v expozici) - didaktické pojetí (expozice jako atraktivní učebnice dějepisu; centrum pro poznávání dějin středověku a husitství; centrum pro výuku dějin města a regionu) - bezbariérový přístup („open-way“ prostor pro tělesně postižené; technické nástroje – rampy, nájezdové plošiny – jako součást expozice) Obnovená expozice prezentuje dějiny husitství v kontextu pozdně středověké Evropy. Základní chronologický princip výkladu (10 sálů od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století) je narušován tématickým přístupem. Jednotlivá témata – prameny revoluce, husitské válečnictví, vojevůdce, hledání krále, vlastní cestou, paměť, město, ve znamení kalicha – se vzájemně prolínají. Celá expozice funguje jako nenásilný výukový prostředek. Snaží se nevtíravě přinést poučení a pochopení. Pracuje proto s atmosférou (hlavní účel: vyvolat zážitek) a obrazově-textovou informací, strukturovanou do úrovní běžný návštěvník – zvídavý návštěvník – dětský návštěvník. Na vytváření atmosféry (zážitku) se podílí zejména multimediální prostředky (úvodní film, videosnímky, ozvučená diorámata, animované sekvence, rekonstrukce utrakvistické kaple) spolu se scénickým světlem. Dětem slouží speciální didaktická úroveň, založená na komiksu a interaktivních „kukátkách“. Doprovází ji i lektorské materiály pravidelně aktualizované muzejním pedagogem.
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
23.11.2010
leden - prosinec
úterý - sobota
9.00 - 17.00
Mgr. Jakub Smrčka, ThDr.
smrcka@husitskemuzeum.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Martin Kraus, Ing. arch. Monika Krausová
Mgr. Jana Bačová-Kroftová, Ing. arch. Monika Krausová, Mgr. Klára Smolíková
Mgr. Jana Bačová-Kroftová, Mgr. Jan Smolík
Vzhledem k důrazu, jaký projekt klade na využití obnovené expozice ve výuce a vzdělávání, byl s otevřením expozice spojen i odborný seminář „Ponořme se do historie", zaměřený na muzejní didaktiku. Za účasti více než 50 odborníků zaznělo 7 příspěvků s bohatou diskusí. PhDr. Zdeněk Vybíral (HM Tábor) a Mgr. Václav Houfek (Muzeum Ústí n. Labem) objasnili pohled tvůrců expozic a historiků na muzejní didaktiku. Doc. PhDr. Jaroslav Vančát (FHS Praha) a PaeDr. Jan Svoboda (ZUŠ  Bechyně) podnikli exkurzi do budování vztahu veřejnosti (a návštěvníků) ke kulturnímu dědictví. Příspěvky Mgr. Kláry Smolíkové (HM Tábor), Mgr. Kateřiny Tomeškové (Muzeum JAK Přerov) a Bc. Patrika Pařízka (Muzeum Beroun) se zaměřily na konkrétní podobu animačních programů v Táboře, Přerově a Berouně. Věříme, že seminář přispěl k chápání návštěvníků jako vítaných hostů v muzeích. Pro zajištění kontinuity kulturní paměti potřebujeme návštěvníky se vztahem k muzeu, kteří se do expozic a na výstavy opakovaně vracejí.

Fotogalerie

nahoru