Muzejní výstava roku

Ora et labora: Modli se a pracuj / Ora et labora: Pray and work
Nová stálá expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy je zaměřena na historii regionu dolního Posázaví se zvláštním zřetelem na dějiny Ostrovského kláštera a zaniklého středověkého městečka Sekanka nad soutokem Vltavy a Sázavy. Návštěvníci si mohou prohlédnout 3D vizualizaci možné podoby obou lokalit, dále hmotové rekonstrukce klášterního skriptoria a středověké jizby. V expozici jsou dále prezentovány nálezy z archeologických výzkumů kláštera a model prezentující život ve středověkém městě. Expozici doplňuje externí naučná stezka, zřízená přímo na lokalitách prezentovaných v expozici.
27/2017
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
+420 247 950 791
reditelka@muzeumjilove.cz
http://www.muzeumjilove.cz
00067881
Středočeský kraj


Povinné přílohy

Pod heslem mnišského řádu benediktinů "Ora et labora" (Modli se a pracuj), vznikla v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy nová stálá expozice, jejímž cílem je seznámit veřejnost s historií benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a nejstarší historií Jílovska. Právě Ostrovský klášter založený roku 999 stál u počátků osídlování krajiny Dolního Posázaví. Celá řada obcí spojuje svůj vznik či první historickou zmínku s mnišskou komunitou na Ostrově, která byla v počátcích známých dějin i prvním a dlouho jediným nositelem kultury a vzdělanosti celého regionu. Expozice seznamuje s historií kláštera i řádu sv. Benedikta, s významnými rukopisy, které vznikaly v klášterním skriptoriu a též se stavebními podobami Ostrovského konventu. Ty jsou návštěvníkům předvedeny formou 3D projekce, jako krátká pomyslná návštěva kláštera v jeho jednotlivých vývojových etapách. Další vizualizace ukazuje středověký vzhled zaniklého města nad soutokem Sázavy s Vltavou v místě dnes zvaném Sekanka, které je tradičně s Ostrovským klášterem spojováno. Nová muzejní expozice dále předvádí v reálných rekonstrukcích možnou podobu vnitřních prostor románského kláštera, interiér středověkého venkovského domu anebo model sídliště ze 13. století. V prostorách muzea vznikla moderně pojatá expozice, v níž si muzejní pracovníci kladou za cíl uvést návštěvníky do doby, která předcházela založení a vzestupu Jílového, které se v období vrcholného středověku stalo z havířské osady královským horním městem a postupně přejalo právě po Ostrovském klášteru úlohu ekonomického i kulturního centra celého kraje. Na expozici navazuje i naučná stezka směřující za Sekanky u Hradištka na soutok Sázavy s Vltavou a na Ostrovský klášter a ke kostelu sv. Kiliána u Davle. Expozice byla realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR na Instalaci expozic a výstav a grantu od společnosti Mitsubishi Corporation. Architektonické řešení expozice bylo konzultováno se studiem Fam architekta Miloslava Čejky. Vizualizace podoby kláštera a středověkého města Sekanky byla vytvořena týmem Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pod vedením RNDr. Přemysla Štycha, Ph. D. Dále k tvorbě expozice přispěli Národní památkový ústav, Národní muzeum Strahovskou knihovnu, společnost ARCHAIA, a mnoho dalších. Expozice se od svého otevření 2. dubna 2017 těší mimořádnému zájmu laické i odborné veřejnosti a je jedním z největších projektů v historii Regionálního muzea v Jílovém. Přihlášením do soutěže bychom rádi vyzdvihli úsilí všech autorů i spolutvůrců podařilo vytvořit mimořádně kvalitní expozici, jež přitažlivou formou seznamuje s nejstarší historií dolního Posázaví.
Jan Vizner
Jan Vizner, Mgr. Hana Vondrová, Mgr. Jan Síč
2.4.2017
celoročně
úterý–neděle
září–květen: 9:00–16:00, červen–srpen: 9:00–17:00
Šárka Juřinová
reditelka@muzeumjilove.cz

Nepovinné přílohy

Studio Fam
Jan Vizner
Jan Vizner, Jana Pálová
Tisková konference v Břevnovském klášteře – prezentace projektu Ora et labora. Otevření naučné stezky Sekanka – Ostrov – Kilián – otevření nové naučné stezky muzea. Panely na stezce seznamují s historií, vývojem a podobou mimořádně významných památek – národní kulturní památky Ostrovský klášter a kulturních památek zaniklé sídliště na Sekance a kostel sv. Kiliána v Davli. Stezku tvoří deset informačních panelů. Sedm panelů je umístěno v hlavní trase stezky mezi Sekankou a soutokem Sázavy s Vltavou, dva panely na Ostrově v areálu zaniklého kláštera a jeden panel u kostela sv. Kiliána v Davli. Celková délka trasy naučné stezky je 1,8 km. Slavnostní otevření expozice – komentované prohlídky nové expozice muzea, Vystoupení sboru a zpěv chorálů. Přednáška muzejní akademie – Ora et labora – historie Benediktinského řádu a Ostrovský klášter, Mgr. Jakub Izdný, PhDr. Petr Juřina, Ph.D. Vycházka muzejní akademie – Putování nejen za benediktiny – vycházka na zaniklé středověké město Sekanka a Ostrovský klášter – Jan Vizner, PhDr. Petr Juřina, Ph.D. Přednáška a premiéra vizualizace v Senátu ČR – Jan Vizner.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru