Muzejní publikace roku

Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu / The Experience of Exile: The destinies of exiles from the territory of the former Russian empire in interwar Czechoslovakia
Československá republika se ve dvacátých letech stala jednou z hlavních cílových zemí mnohonárodnostní vlny exulantů prchajících z území bývalého carského impéria před následky bolševického převratu. Díky mimořádně vstřícnému postoji mladé republiky zde ve dvacátých a třicátých letech vznikla řada vzdělávacích a vědeckých institucí, působilo zde nepřeberné množství ruských, ukrajinských a běloruských periodik, nakladatelství, profesních organizací a spolků, zakotvilo zde mnoho vědců, umělců, spisovatelů, ale i herců či operních pěvců. Praha se stala neopomenutelným centrem „Ruska mimo Rusko“. Trojjazyčná publikace Zkušenost exilu představuje katalog úspěšné výstavy Památníku národního písemnictví, rozšířený o několik hlubších sond do jednotlivých témat. Výpravná kniha je provázena bohatým obrazovým materiálem a snaží se o co možná nejširší zachycení dosud obecně málo známého kulturního a historického fenoménu.
37/2017
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, 11838 Praha 1
+420 220 516 695
post@pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023311
MK ČR

Povinné přílohy

Recenzovaný katalog výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v Československu je v rámci knižní produkce Památníku národního písemnictví mimořádným a významným počinem: množství shromážděných materiálů, vysoká odborná úroveň, atraktivní grafické pojetí, tři jazykové verze všech textů a pečlivě zpracované přílohy (rejstříky, soupisy a bibliografie) z něj činí mezník v kontextu publikací, které se věnují kulturní emigraci z území bývalého carského Ruska. Katalog obsahuje obrazové a textové materiály z úspěšné výstavy a je rozšířený o několik hlubších sond do jednotlivých témat. Výpravná kniha se snaží o co možná nejširší zachycení dosud obecně málo známého kulturního a historického fenoménu. Stejně jako výstava „Zkušenost exilu“ i její katalog představuje téma v šesti kapitolách: obecné historické okolnosti, dějiny exilové komunity v Československu a postoj představitelů první republiky prezentuje část nazvaná „Příběh emigrace“; kapitola „Nový domov / Každodenní život“ tematizuje okolnosti příchodu exulantů, jejich právní postavení, roli církve a školství; část nazvaná „Ruský Oxford“ se zabývá přínosem emigrace v oblasti přírodních, technických a humanitních věd; dění na poli výtvarného umění představuje kapitola „Obrazy exilu mezi tradicí a modernismem“; literárnímu životu a pražskému ruskému muzeu se věnuje část „Paměť exilu: knihy a literatura“; v části „Na jevišti a před kamerou“ jsou představeny osobnosti ruského divadla, opery, baletu a filmu v československém exilu.
Jakub Hauser (ed.), Sergej Gagen, Dana Hašková, Tereza Chlaňová, Julie Jančárková, Anastázie Kopřivová, Michaela Kuthanová, Oksana Pelenská, Vlasta Smoláková, Irina Ščeblyginová, Věra Velemanová
reprodukce ze sbírek NG v Praze, NFA, NK – Slovanská knihovna, SÚ AV ČR, v. v. i., NM v Praze, GVÚ v Náchodě, GVÚ v Ostravě, ÚBZ FP Masarykovy univerzity v Brně, Archiv města Plzně, NTM, VHÚ Praha, Archív ND v Praze, ÚDU AV ČR v. v. i., Státní Treťjakovská galerie v Moskvě, MUK SNM ve Svidníku, UPM v Praze, Národní archiv ČR, Masarykův ústa a Archiv AV ČR, v. v. i., Archiv hl. m. Prahy, Státní oblastní archiv v Plzni, Anastázie Kopřivová, Památník národního písemnictví
Filip Heyduk, Martin Strnad (Studio HMS Design)
Památník národního písemnictví
480 Kč
400 ks
Distribuce prostřednictvím www.kosmas.cz; Distribuce prostřednictvím objednávek a přímého prodeje v rámci PNP (pokladna Strahov, pokladna letohrádek Hvězda); Distribuce a prodej na vybraných knižních veletrzích (např. Svět knihy 2018) a akcích PNP; Propagace na webu a FB PNP; Inzerce ve vybraných periodikách; Recenze ve vybraných periodikách.

Nepovinné přílohy

978-80-87376-41-6

Fotogalerie

nahoru