Muzejní publikace roku

Jan Adolf Vítek (1899–1950)
Publikace představuje málo známého akademického sochaře Jana A. Vítka, rodáka z Polné u Jihlavy. Vůbec poprvé mapuje život a dílo muže, jehož tvorba spadala do sféry tehdy zcela upozaděného náboženského umění v období 2. světové války a byla soudobou kritikou velmi pozitivně oceňována. Politický vývoj dalších let i Vítkova náhlá smrt mu ale zabránily prosadit se mezi velkými jmény poválečného umění. Vydání knihy bylo iniciováno Městským muzeem Polná, které má ve sbírkách 70 plastik Jana A. Vítka, a jež v roce 2017 uspořádalo jeho retrospektivní výstavu. Projekt byl důkazem nadstandardní spolupráce mezi městem Polná, městským muzeem a místními občany, jimž se při nízkém rozpočtu a za využití vlastních personálních kapacit podařilo vytvořit nepříliš rozsáhlou, ale kvalitní monografii.
42/2017
Městské muzeum Polná, příspěvková organizace
Zámek 486, 588 13 Polná
+420 567 212 336
muzeum@muzeum-polna.cz
http://muzeum-polna.cz
75094274
Město Polná

Povinné přílohy

Umělecké prostředí českých zemí mezi světovými válkami bylo prameništěm velkého množství výtvarných talentů, mezi kterými můžeme snadno zabloudit. Ve stínu zásadních jmen dějin umění ale stojí tací, jejichž díla se z různých důvodů nedostala do učebnic ani neobsadila piedestaly našich galerií. Důvod neúspěchu ale nespočívá v nižší kvalitě. V případě Jana A. Vítka šlo o problém námětu a času. Jeho práce, vynikající ve sféře náboženského umění, začaly být odbornou kritikou oceňovány za druhé světové války. Na jejím konci ale zastihla sochaře smrt. Městské muzeum v Polné se proto rozhodlo formou výstavy a publikace podchytit výjimečný talent jednoho muže, jehož kvalitní monumentální díla nemohla být nikdy dokončena. Rozsahově skromná monografie vznikla v úzkém pracovním týmu za omezených finančních a personálních možností. Od počátku byla koncipována jako jednoduchá a čtenářsky přístupná publikace, jež má splňovat odborné i estetické nároky na projekty tohoto druhu. V jejím obsahu proto nechybí úvodní stať o životě a díle Jana A. Vítka, sestavená především na základě archivních pramenů, následovaná výběrovým katalogem jeho díla a konče informacemi o zastoupení Vítkových prací ve sbírkotvorných institucích v ČR. Hlavní přínos této knihy spatřují její tvůrci v doplnění často nepřehledné mozaiky meziválečného umění v Československu tak, jako v doplnění a rozšíření informací o výjimečných sochařských osobnostech z oblasti Vysočiny.
Jan Štěpánek
Michal Novotný, František Mach, Jiří Švanda
Barbora Jarošová
Městské muzeum Polná
60 Kč
1 000 ks
Povinné výtisky; prodej Městské muzeum Polná a IC Polná.

Nepovinné přílohy

978-80-270-2261-8
Článek – Katolický týdeník; Článek – Jihlavské listy; Fotografie ze slavnostního aktu odhalení sochy, otevření výstavy a uvedení publikace o J. A. Vítkovi

Fotogalerie

nahoru