Muzejní publikace roku

Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci / Garden Art of the First Czechoslovak Republic and its Gardeners
Předkládaná publikace vznikla na pracovišti Národního zemědělského muzea, s. p. o. (NZM), jako výstup pětiletého výzkumu v rámci řešení projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky, podporovaný MK, Program aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI. Kniha vychází ke stému výročí vyhlášení samostatné ČSR. Čtenáři nabízí analýzu a hodnocení zrodu a vývoje určujících struktur zahradní a krajinářské architektury v období 1. republiky, které mělo významný vliv na rozvoj daného oboru po celé 20. století a inspirativně působí až do dnešních dnů. Vedle použitých standardních archivních a tištěných pramenů musí být vyzvednuty dva doposud zcela nevyužité, nezpracované a unikátní pramenné zdroje. Jedním z nich jsou osobní fondy zahradních architektů uložené v Archivu NZM a druhý z nich představuje soukromý archiv Josefa Vaňka, předního zahradního architekta 1. republiky. K publikaci byla vydána také stručnější anglická verze.
64/2017
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 220 308 200
nzm.praha@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství ČR

Povinné přílohy

Souborná monografie byla vydána ke stému výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. Uceleně hodnotí období první republiky, které mělo historicky významný vliv na utváření a formování základních rysů soudobých struktur zahradní a krajinářské architektury. Poznání tohoto „oborového zrodu“ a jeho formování mělo mimořádný význam nejen pro orientaci a sebedůvěru prvorepublikové generace, ale i pro dotváření věcně plynulé návaznosti minulosti a současnosti. Mimořádná hodnota celé monografie spočívá v tom, že uvedená suma informací je zasazena do časových návazností, což se ve vědecké ani populárně-naučné literatuře do této doby nestalo. Publikace tak odborné a laické veřejnosti uceleně představuje nejen zahradně-architektonickou tvorbu, ale i zahradnictvo a jeho stav, zahradnické školství, zahradnická periodika, školkařství a jeho významné závody a základní charakteristiku zahradní architektury v meziválečném období první Československé republiky. V souvislosti s tím bylo cílem publikace více analyzovat zahradně-architektonickou tvorbu nejvýznamnějších zahradních architektů spolu s připomenutím, mnohdy již zapomenutých, dalších architektů a architektek dané doby. Nezůstaly opomenuty ani inspirační vlivy, které velice ovlivňovaly celou zahradně-architektonickou tvorbu. Vznik této reprezentativní publikace umožnil Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky 2013–2017.
Ing. Bc. Stanislava Ottomanská, Ph.D.; ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., Ing. Roman Zámečník, Ph.D., (Kristýna Klasová, Tatiana Kuťková, Jiří Martinek, Barbora Pilušová, Pavel Šimek, Lukáš Štefl)
Stanislava Ottomanská, Roman Zámečník
Ilustrace jsou ze soukromého archivu Josefa Vaňka (malíř J. Pětioký)
Zdeňka Zítková
543 Kč
300 ks
Prodejem, darem v rámci propagace instituce

Nepovinné přílohy

978-80-86874-79-1
Zpráva v periodickém tisku: Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 26, 2018, 5, 29. 1. 2018. Sken z daného periodika je předložen na CD.

Fotogalerie

nahoru