Muzejní publikace roku

Zahrada Evropy. Osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21.století
Publikace vznikla na pracovišti Národního zemědělského muzea, s. p. o., jako výstup pětiletého výzkumu v rámci projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, podporovaný MK, Program aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI. Kniha o Zahradě Evropy představuje významný vstup do dějin zahradního umění nejen v ČR, nýbrž svými sondami za hranice republiky propojuje krajinářskou tvorbu na Moravě s dějinami zahradního umění obecně a prezentuje tak jedinečný historiografický počin daného oboru. Téma je zpracováno z doposud nevyužité nové perspektivy, kdy autor zkoumá, jakým způsobem pracovali tvůrci zahrad s rostlinami, prostorem a vodními prvky. Nikoli tedy podle toho, jaká architektura tu kterou zahradu zdobí, což je zpravidla výklad dosavadních prací.
65/2017
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 220 308 200
nzm.praha@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství ČR

Povinné přílohy

Moravu krášlí zahrady a krajiny představující unikátní průřez dějinami zahradního umění. Některé z nich jsou zapsány na Seznam světového dědictví, což znamená, že jsou řazeny mezi nejvýznamnější díla oboru a pro kulturní dějiny lidstva mají stejnou hodnotu jako např. pyramidy v Gíze nebo centrum Říma. Jedním z těchto krajinářských divů je Lednicko-valtický areál, nazývaný od 19. století Zahradou Evropy. Ta představuje unikátní učebnici dějin zahradního umění a poskytuje nevyčerpatelnou inspiraci pro krajinářské architekty. Impulzem pro vypracování publikace věnující se Zahradě Evropy byl výzkumný projekt Národního zemědělského muzea Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, podporovaný MK. Dosud publikované práce nevystihují dostatečně umělecké krajinotvorné výboje knížat z Lichtenštejna či jejich krajinářských architektů a dalších tvůrců moravských zahrad. Ty tak zůstávají nedoceněny v národním, evropském i světovém kontextu. Posláním knihy je přispět k důkladnějšímu promýšlení každého, byť sebemenšího zásahu nejen v Zahradě Evropy, ale ve všech historických zahradách. Vývoj zahradního umění autor uchopil z nové, doposud nevyužité perspektivy. Zkoumá, jak pracovali krajinářští architekti s rostlinami, prostorem zahrady a s vodními prvky. Práce nabízí pohled na složitosti a křehkosti zahradní kompozice, jež je o to zranitelnější, že je tvořena z absolutně krásných součástí, totiž rostlin, svévolných a současně snadno zranitelných. Práce navíc seznamuje s neznámými či méně známými inspirativními zdroji moravských tvůrců zahrad. Čtenáři se tak do rukou dostává jedinečný příběh zahrady, která uchvacuje své návštěvníky po řadu staletí až do dnešních dnů.
Ing. Zdeněk Novák
Ing. Zdeněk Novák
Kateřina Závodová, MgA.
Kateřina Závodová, MgA.
310 Kč
200 ks
Prodejem, darem v rámci propagace instituce

Nepovinné přílohy

978-80-86874-91-3
1. Kniha je veřejně prezentovaná při přednáškách v rámci cyklu přednášek Historie zahradní architektury, který se uskutečňuje v Národním zemědělském muzeu v průběhu ledna až března 2018: https://www.nzm.cz/akce/cyklus-prednasek-historie-zahradni-architektury. Fotografie z těchto přednášek jsou předkládány na CD. 2. Zpráva v periodickém tisku (Vycházejí publikace o zahradách): Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 26, 2018, 6, 5. 2. 2018. Sken z daného periodika je předložen na CD.

Fotogalerie

nahoru