Muzejní publikace roku

Sallačova sbírka turovitých. Kritický katalog / Sallac´s Collection of Bovidae. A critical Catalague
Předkládaná kniha Sallačova sbírka turovitých. Kritický katalog vznikla na pracovišti Národního zemědělského muzea, s.p.o. (dále jen NZM) jako výstup Dlouhodobého rozvoje vědecké činnosti výzkumné organizace podporované zřizovatelem muzea Ministerstvem zemědělství. Jedná se o výsledek dlouholetého výzkumu části sbírky NZM a to její sbírkové kolekce tzv. Sallačovy sbírky. Ta představuje ojedinělou a originální zoologickou kolekci cca 100 různých taxonů přežvýkavých sudokopytníků, kterou shromáždil středoškolský profesor doc. PhDr. Vilém Sallač. Uložena je na loveckém zámku Ohrada, kde je sídlo Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství, jenž představuje jednu z poboček NZM. Kritický katalog Sallačovy sbírky si klade za cíl rozšířit povědomí o této sbírce u odborné i laické veřejnosti a zejména uvést její doprovodnou dokumentaci do souladu se současnými vědeckými poznatky a zároveň prezentovat neobyčejnou pestrost této skupiny kopytníků.
66/2017
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 220 308 200
nzm.praha@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství ČR

Povinné přílohy

Kniha Sallačova sbírka turovitých. Kritický katalog je věnována sbírkové kolekci souroží turovitých, která tvoří spolu s parožím jelenovitých tzv. Sallačovu sbírku. Unikátní kolekci cca 100 různých taxonů přežvýkavých sudokopytníků shromáždil středoškolský profesor doc. PhDr. Vilém Sallač (1852–1927). Sbírka uložená na zámku Ohrada (pobočka muzea) je koncipována jako zoologická kolekce a pomocný nástroj badatelské činnosti. Nejsou v ní proto zastoupeny mohutné lovecké trofeje, ale jedná se o soubor typických zástupců daných taxonů. Vilém Sallač se věnoval ornitologii, parazitologii, lesnictví i botanice. Od počátku 20. století se jeho hlavním zájmem stalo studium genetiky tvorby paroží. Za tímto účelem shromáždil sbírku paroží jelenovitých z celého světa, která ve své době patřila k nejvýznamnějším svého druhu. V případě souroží turovitých se zjevně nejednalo o cílený, ale spíše příležitostný sběr a nezmiňuje se o nich v žádné ze svých prací. Tato kniha je tak první publikací, kde je tato část kolekce detailně charakterizována. V současnosti obsahuje sbírka 57 kusů souroží a lebek patřících 33 taxonům a 6 domestikovaným plemenům turovitých. Kniha se věnuje historii Sallačovy sbírky a vzniku souboru souroží, dále zevrubně představuje druhy turovitých ve sbírce zahrnuté a výsledky moderní taxonomické revize sbírkových předmětů spolu s jejich plným výčtem a základním popisem. V samostatných kapitolách jsou uvedeny zajímavosti volně související s hlavním tématem knihy, jako je pozice turovitých v mytologii či jejich domestikace. Text je doplněn ilustracemi autorů a množstvím barevných fotografií. Čtenáři je tak poutavou formou představena jedinečná a z historického i zoologického hlediska velice cenná sbírka z Národního zemědělského muzea.
Ing. Miroslav Čeněk, Mgr. Marie Voldřichová
Ing. Miroslav Čeněk, Mgr. Michaela Eliášová (Kašparová), Michaela Jerhotová, Margaret Kinnaird, Mgr. Markéta a Mgr. Martin Slabovi, Mgr. Sandra Venclová, Mgr. Marie Voldřichová
Mgr. Marie Voldřichová
Petr Liška
477 Kč
200 ks
Prodejem, darem v rámci propagace instituce

Nepovinné přílohy

978-80-86874-74-6
Zpráva v periodickém tisku: Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 26, 2018, 5, 29. 1. 2018. Sken z daného periodika je předložen na CD.

Fotogalerie

nahoru