Muzejní publikace roku

Umělecká litina ve sbírkách Národního technického muzea / Decorative Část Iron in the Collections of the National Technical Museum
Katalog umělecké litiny z fondu Národního technického muzea je výsledkem mnohaleté badatelské práce autorky. Svým pojetím a informační bohatostí překračuje obvyklé katalogové zpracování sbírek tohoto druhu v našich muzeích. Více než 360 jednotlivých předmětů zasazuje do širšího kontextu středoevropské produkce umělecké litiny, sleduje původnost českých předloh, modelů, kopírování cizích vzorů a eviduje více než 50 jmen výtvarných umělců, kteří se přímo, nebo zprostředkovaně podíleli na podobě odlitků od 20. let 19. až do 1. poloviny 20. století. Katalog je určen pro širokou veřejnost i pro odbornou muzejní práci, zabývá se historií vybraných středoevropských železáren, uvádí množství bibliografických odkazů a dalších informací s cílem předat, propojit a obohatit znalosti o české umělecké litině a podpořit badatelský zájem v této oblasti.
73/2017
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
+420 220 399 200
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Katalog sbírky umělecké litiny Národního technického muzea (NTM) vznikl na základě dlouholetého sbírání informací k dějinám železáren i jednotlivým předmětům sbírky umělecké litiny. Tu tvoří ze 75 % odlitky a slévárenské modely z původní vzorkovny železáren v Komárově, které byly, zejména v 1. polovině 19. století, špičkovým železářským podnikem a producentem umělecké litiny v tehdejší rakouské monarchii. Komárovská litina, známá jako hořovická, tvoří hlavní náplň katalogu a představuje uměleckou litinu těchto železáren za období jednoho sta let. Úvod katalogu je věnován rozvoji slévárenství železa v době průmyslové revoluce a vývoji sbírky umělecké litiny v NTM. Další část se zabývá dějinami pěti významných středoevropských železáren, jejichž poznání je pro dějiny české umělecké litiny nezbytné. Vlastní katalog popisuje 367 předmětů, které se člení do samostatných kategorií tak, jak je obvyklé i v zahraničních sbírkách. Katalog se zaměřuje na výtvarné předlohy a zjištění originality odlitků, analýzu cizích vzorů a jejich kopírování. Poukazuje na stylově zcela samostatné práce, které nemají ve sbírkách zahraniční umělecké litiny žádné analogie, neboť české a moravské železárny si udržovaly svůj osobitý styl u velké části své produkce. Řadu odlitků bylo možné ztotožnit s předměty prezentovanými na průmyslových výstavách v Praze v letech 1828–1831. K zpřesnění datování předmětů byly použity v mnoha případech údaje k identickým odlitkům ve sbírce Technického muzea ve Vídni. Katalog uzavírá rejstřík výtvarných umělců a poznámkový aparát, který obsahuje bibliografické a evidenční odkazy, uvádí zajímavé informace a příběhy vážící se k některým předmětům. Katalog se nezabývá technologickými postupy odlévání železa, pouze se v některých případech této tématiky dotýká.
Irena Laboutková
Patrik Sláma, Kateřina Uksová, Josef Kohout
Magdalena Buriánková
350 Kč
300 ks
Prodej prostřednictvím webových stránek NTM (prodejna@ntm.cz) a v prodejně Národního technického muzea v hlavní budově NTM v Praze 7.

Nepovinné přílohy

978-80-7037-276-0

Fotogalerie

nahoru