Muzejní publikace roku

Svědectví fotografie: kolekce tří publikací k interpretaci historické fotografie jako sbírkového předmětu. / Photography As Testimony: set of tree books on theme of interpretation of historical photography as a collection object.
Kolekce tří knih poprvé uceleně prezentuje různé možnosti a způsoby analýzy a interpretace historické fotografie jako sbírkového předmětu. Na dosud téměř badatelsky neznámém historickém fotografickém materiálu z depozitářů hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem, jsou ukázány možnosti práce s touto památkou. První kniha Volný čas šlechty představuje možnosti analýzy a interpretace v kontextu výzkumu sbírek jednotlivých paměťových institucí. Kniha Fotografové šlechtici… je sondou do světa urozených fotoamatérů. Třetí publikace ukazuje svět profesionálních fotografů a ateliérů, jejichž služeb šlechta využívala, a demonstruje práci s tištěnou informací na aversu a reversu pozitivů. Knihy využívají převážně historický fotografický materiál z depozitářů NPÚ, ale také z muzeí, archivů a jiných institucí kam byl rozmístěn po roce 1945 tehdejšími národními kulturními komisemi.
71/2017
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
epodatelna@npu.cz
http://www.npu.cz
75032333
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Tato sada tří knih poprvé uceleně prezentuje různé možnosti a způsoby analýzy a interpretace historické fotografie jako sbírkového předmětu. Historický fotografický materiál patří k nejmladším památkám. Je bohatě zastoupen ve fondech muzeí a galerií a stále více využíván ke studijním i prezentačním účelům. Na dosud téměř badatelsky neznámém historickém fotografickém materiálu z depozitářů hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem, jsou ukázány možnosti práce s touto památkou. Historické fotografie v mobiliárních fondech hradů a zámků jsou výjimečné jako autentické součásti vybavení konkrétních domácností šlechtických rodů, jež kdysi vlastnily a obývaly tyto objekty. Jejich vypovídající hodnota o životě šlechty, jejím amatérském zaujetí fotografováním i profesionálních fotografech a fotoateliérech pro ně pracujících je unikátní. Její význam může ještě nabýt na váze, pokud se podaří obnovit zpřetrhaná spojení mezi historickým fotografickým materiálem, kdysi jednotným a dnes rozptýleným ve sbírkách a depozitářích různých paměťových institucí. Kniha Volný čas šlechty představuje možnosti analýzy a interpretace v kontextu výzkumu sbírek jednotlivých paměťových institucí, nacházejících se v dnes samostatných státech, přestože v době vzniku fotografií byly součástí jednoho státního útvaru – Rakouska- Uherska a měly často stejného pořizovatele. Kniha Fotografové šlechtici… je sondou do světa urozených autorů fotografií, jejichž díla byla využita v první publikaci. Třetí publikace nejen ukazuje svět profesionálních fotografů a ateliérů, pracujících dlouhodobě i náhodně pro šlechtické objednavatele, ale také názorně demonstruje způsob práce s informacemi ukrytými v nápisech natištěných a vytlačených na aversu a reversu pozitivů. Knihy využívají převážně historický fotografický materiál z depozitářů NPÚ, ale také z muzeí, archivů a jiných institucí kam byl rozmístěn po roce 1945 národními kulturními komisemi.
Volný čas objektivem šlechty: PhDr. Katarína Bányászová. Jitka Bukovjanová, PhDr. Miloš Hořejš, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Mgr. Timea Mátéová, Mgr. Petra Medříková, Radek Polách, PhDr. Libuše Ruizová, Mgr. Markéta Slabová, Mgr. Lenka Vaňková, Ph.D., PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., PhDr. Filip Wittlich, Ph.D., prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.; Fotografové šlechtici v zemích Koruny české: Lukáš Gregor, Mgr. Jana Hlavová, Mgr. Helena Hloušková, Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D., Mgr. Petra Medříková, Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Pavel Scheufler, MgA. Jan Vaca, PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D.; Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české: Mgr. Pavel Scheufler, MgA. Jan Vaca, PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., Ph.D., PhDr. Filip Wittlich, Mgr. Petra Medříková
Vojtěch Hyťha, DiS.
990 Kč
600 ks

Nepovinné přílohy

Prodej na knižním trhu, e-shop NPÚ

Fotogalerie

nahoru