Muzejní publikace roku

Tak nutno přitahovat srdce: Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí / Thus hearts must be attracted: The art of baroque sculpture of Česká Třebová, Lanškroun, Litomyšl and Ústí nad Orlicí
Publikace mapuje kamenné a dřevěné skulptury vzniklé v letech 1650–1780 a dochované v části východních Čech. Základem studovaného území byla města Česká Třebová, Lanškroun, Litomyšl a Ústí nad Orlicí, k nimž byly přičleněny okolní obce. Publikace podává ucelenou představu o sochařském vzorku příslušného území, přináší nová autorská připsání a také informace o dosud neznámé raně barokní dílně, která pracovala patrně v Chrudimi a produkovala figury s výraznými gotickými reminiscencemi (dílna Mistra svatokateřinského oltáře). Publikaci vydalo Městské muzeum Česká Třebová v září 2017. Prezentuje výsledky bádání Ludmily Marešové Kesselgruberové, kurátorky podsbírky výtvarného umění Městského muzea Česká Třebová.
97/2017
Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 80, 56002, Česká Třebová
+420 465 534 516
muzeum@mmct.cz
http://www.mmct.cz
70943800
Město Česká Třebová

Povinné přílohy

Publikaci vydalo Městské muzeum Česká Třebová v září 2017. Prezentuje výsledky bádání Ludmily Marešové Kesselgruberové, kurátorky podsbírky výtvarného umění. Publikace mapuje kamenné a dřevěné skulptury vzniklé v letech 1650–1780 a dochované v části východních Čech. Základem studovaného území byla města Česká Třebová, Lanškroun, Litomyšl a Ústí nad Orlicí, k nimž byly přičleněny okolní obce. Úplný výčet sídelních celků, jejichž katastry se autorka zabývala, nalezne čtenář v Příloze č. 1. Publikace sestává ze tří částí. První je úvodní text, ten přináší charakteristiku dochovaného sochařského materiálu příslušných vlastností v jednotlivých dílčích částech sledovaného území (Českotřebovsko, Lanškrounsko, Litomyšlsko, Orlickoústecko), a to v kontextu zejména místních stavitelských či šířeji objednavatelských aktivit vrchnosti, církevních hodnostářů, případně dalších solventních jedinců. Druhou částí je katalog vybraných sochařských prací. Sem byly zařazeny solitérní kusy nebo sochařské celky, které autorka považovala za důležité, zajímavé, objevné či dobově inspirativní. Každá takováto položka se stala katalogovým heslem s jednotným záhlavím se základními údaji autorskými, časovými a technickými i přepisy případných nápisů. Následují další zjištěné údaje autorské, provenienční, ikonografické případně další. Třetí částí (Příloha č. 2) je přehled dalších dochovaných soch či skupin, které se do katalogu nevešly, jevily se autorce méně zásadní pro uchopení příslušného vzorku, ale jejichž existence měla být zaznamenána, aby byla zpřesněna představa o kvantitě příslušného sochařského vzorku, jeho ikonografii a podobně. Publikace podává ucelenou představu o sochařském vzorku příslušného území, přináší nová autorská připsání a také informace o dosud neznámé raně barokní dílně, která pracovala patrně v Chrudimi a produkovala figury s výraznými gotickými reminiscencemi (dílna Mistra svatokateřinského oltáře).
Ludmila Marešová Kesselgruberová
Michal Horák, Regionální muzeum Litomyšl, Městské muzeum Lanškroun, NPÚ Pardubice
Michal Horák, Veronika Němcová
245 Kč
200 ks
V prodeji v prostorách Městského muzea Česká Třebová, prezentováno na webu muzea, zasílání poštou.

Nepovinné přílohy

978-80-905990-3-1
Fotografie ze semináře, kde byla publikace představena veřejnosti, konaného 27.9.2017; pozvánka na seminář, kde byla publikace představena.

Fotogalerie

nahoru