Muzejní počin roku

Obnova augustiniánského kláštera: Provozní budovy muzea
Augustiniánský klášter v Táboře byl založen na konci třicetileté války. Společně s řádovým kostelem tvoří hodnotný soubor budov v barokním stylu. V 80. letech 20. století byl klášter převeden do správy Husitského muzea v Táboře, jež v něm zřídilo odborná pracoviště a depozitář. Neutěšený stav budovy si již tehdy vyžádal alespoň nejnutnější opravy. Teprve v letech 2017–2019 se klášter dočkal celkové rekonstrukce. Ta, kromě oprav fasády, krovů, střech a interiérů, především umožnila optimální využití budovy jako muzejních depozitářů, knihovny, konzervátorských dílen a odborných pracovišť. Zároveň vznikl zcela nový výstavní prostor. Budova se po desetiletích opět přiblížila své původní tváři barokního kláštera včetně obnovených ambitů a rajského dvora, jenž se tím otevřel pro pořádání veřejných kulturních akcí.
7/2019
Husitské muzeum v Táboře
Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
+420 381 252 242; +420 739 468 408
tabor@husitskemuzeum.cz
http://www.husitskemuzeum.cz
00 072 486
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Obnova augustiniánského kláštera v Táboře, jenž je administrativní a provozní budovou Husitského muzea v Táboře, sledovala několik vzájemně provázaných cílů. Původní pohnutkou byly opravy nevyhovujícího stavu fasády, krovů a interiérů, jež slibují zachovat architektonicky hodnotnou památku jako kulturní dědictví pro další generace. Dále se významně zlepšila kvalita péče o sbírkové předměty, jejich uložení a konzervace, včetně podstatného rozšíření úložných kapacit pro fondy odborné knihovny. Do třetice vznikly nové galerijní a výstavní prostory, moderní badatelské zázemí a přednáškový sál. Obnovený rajský dvůr kláštera slouží pro pořádání divadelních představení, koncertů a dalších kulturních akcí pod otevřeným nebem. Citlivě instalovaný venkovní výtah bezbariérově propojuje rajský dvůr s ostatními návštěvními prostory. Úspěšné dokončení obnovy kláštera umožňuje Husitskému muzeu naplnit své poslání paměťové instituce v oblasti sbírkotvorné činnosti, odborného výzkumu, jakož i ve sféře veřejných služeb. Klášter byl založen na sklonku třicetileté války a společně s klášterním kostelem tvoří památkově hodnotný komplex v barokním stylu. Augustiniánský řád sehrál významnou úlohu v dějinách Tábora. Po rozpuštění konventu v rámci josefínských reforem byla klášterní budova přestavěna na věznici. Po 2. světové válce sloužila vojenské správě, v 80. letech 20. století byla převedena do užívání Husitského muzea. Na počátku 90. let proběhly opravy havarijního stavu krovů a střech, díky nimž byla budova zachráněna před zánikem a mohla sloužit odborníkům i veřejnosti. Havarijní opravy však nemohly odstranit všechny dlouhodobě neřešené záležitosti technického stavu budovy, ani vhodnější adaptaci kláštera pro účely muzejní práce. Proto vznikl záměr na zásadní rekonstrukci, jež by zároveň navrátila budově alespoň částečně původní charakter barokního kláštera. Prostředky k financování projektu poskytlo Ministerstvo kultury ČR jako zřizovatel Husitského muzea. Stavební práce provedlo v letech 2017–2019 sdružení firem Metrostav, a. s., a Památky Tábor, s. r. o. Předmětem rekonstrukce byla komplexní obnova pláště budovy spojená s opravami všech omítek a nátěrů, výměnou oken a dveří. Byly opraveny krovy a vyměněna střešní krytina. V interiérech byly opraveny omítky a štuky, vyměněny podlahy, vybourány některé neorganické zazdívky. V místnostech knihovny byly instalovány kompaktory. Byla provedena celková obnova silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vyměněna otopná akumulační kamna, vybudovány systémy elektronické požární signalizace a systém elektronického zabezpečení proti vloupání. V 1. nadzemním podlaží byly vybourány zazdívky arkád ambitu, které byly provedeny v době přestavby objektu na věznici. V rajském dvoře byla obnovena síť cest dlážděná kamennými odseky. Byl odstraněn nevhodný přístavek z poč. 20. stol. a vybudován přisazený osobní výtah s prosklenou šachtou. V arkádách ambitu vznikly nově výstavní a galerijní prostory. Galerie Ambit zahájila svoji činnost v červnu 2019. Po celou hlavní sezónu od května do září je otevřena veřejnosti. Obnovený Rajský dvůr je určen nejen k pořádání kulturních akcí, ale také jako klidové místo v historickém centru města. Jde o nově veřejně přístupný prostor významné kulturní památky, jehož návštěva může vhodným způsobem doplnit prohlídku klášterního kostela, jenž bývá v letních měsících zpřístupňován.

Uveďte prosím přímý kontakt:
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
+420 739 468 408
vybiral@husitskemuzeum.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře (na řešení projektu se podíleli téměř všichni zaměstnanci muzea)


Fotogalerie

nahoru