Muzejní publikace roku

Vojáci Skutečska (1914–1920)
Publikace využívá poznatků, které byly shromážděny při tvorbě dvou výstav skutečského muzea z let 2014 a 2018 připomínajících začátek a konec první světové války. Hlavní úhel pohledu směřoval na válečné působení mužů ze Skutče a okolí. Stejný princip využila základní osnova knihy, jen s mnohem širším a podrobnějším pojetím tématu. Maximálně byly využity archivní sbírky muzea, ale i data k 3D předmětům. Úvodní kapitoly popisují vznik a válečnou anabázi tří R-U pluků, do kterých se ze Skutečska rukovalo, existenci čs. legií ve Francii, Itálii a Rusku a poválečné boje o Slovensko. Následuje seznam legionářů a seznam padlých s údaji o jejich osudu, které poskytují fondy zdejšího muzea a fondy dalších institucí. Dále jsou přiblíženy pestré příběhy válečných pomníků a památníků, je popsán význam udělených vyznamenání a pozornost je věnována historii místní jednoty ČsOL. Kniha obsahuje přes 400 fotografií, skenů dokumentů, grafů a map.
37/2019
Městské muzeum Skuteč
Rybičkova 364, 539 73 Skuteč
+420 469 350 131
+420 731 557 478
libor.aksler@skutec.cz
http://www.muzeum.skutec.cz
00270903
Město Skuteč

Povinné přílohy

V rámci příprav rozsáhlé výstavy, připomínající stoleté výročí zahájení a ukončení 1. světové války, se podařilo dohledat velké množství nových údajů k řadě artefaktů uložených ve skutečském depozitáři. Výstavy podnítily i zájem veřejnosti a do sbírky přibyly nové dokumenty a fotografie. Nahromaděné informace neputovaly naštěstí zpět do kartonů, ale po další badatelské práci nás zřizovatel podpořil v myšlence sestavení specializované publikace. Její záběr není jen v podchycení činnosti a působení legionářských vojsk, ale všímá si také zařazení mužů v řadách R-U armády a přibližuje nám nejen osud vojáka, ale i osud člověka vytrženého ze svého prostředí. Připomíná nám, že tragédie 1. světové války nějakým a mnohdy zásadním způsobem zasáhla většinu tehdejší populace. Po novém vytěžení dokumentace válečných předmětů z muzejní sbírky a po syntéze řady nových poznatků z archiválií a fotografií, se podařilo osvětlit mnoho zapomenutých příběhů skutečských vojáků. Kromě vlastních sbírek bylo velkým přínosem využití sbírky RM ve Vysokém Mýtě a VČM v Pardubicích. Další podklady pocházejí z výzkumu ve fondech Vojenského historického archivu a v příslušném archivu okresním a oblastním. Kromě prezentace řady originálních dokladů je v knize použito co nejvíce původních fotografií, které doplňují přehledné grafy a mapy. Maximální péče byla věnována zpracování publikace, jež mělo za cíl jednoduchost, přehlednost a vizuální přitažlivost. Kromě příjemného formátu A5+ byla zvolena i speciální (a dražší vazba), umožňující pohodlné otevření a listování. Prodej knihy začal 17. prosince 2019 a pro podporu prodeje byla radou města Skuteč schválena výrazně podnákladová cena ve výši 250 Kč. Slavnostní křest proběhl 29. ledna 2020, jeho součástí byly přednášky obou autorů rozvíjejících téma knihy a také představení výzbroje a výstroje vojáků z let „velké války“ členy Klubu přátel vojenské historie č. 98 a královehradecké Jednoty ČsOL. Ač je publikace mikrosondou do lokální historie, ve svém záběru evidence padlých a seznamu legionářů nutně omezená Skutčí s místními částmi, poskytuje zajímavé statistiky. Cenný je přehled vývoje tří vysokomýtských R-U pluků, kdy se díky nově objeveným dokumentům podařilo předložit neznámá fakta, korigující, či zcela měnící dosavadní pohled na jejich dějiny.
Libor Aksler MBA; Mgr. Jiří Junek
Ing. Zdeněk Žitný
Město Skuteč
250 Kč
800 ks
Prodej.

Nepovinné přílohy

978-80-270-7010-7
Zasláno v tištěné a elektronické podobě: sken novinového článku z Chrudimského deníku ze dne 27.1.2020; fotografie ze křtu knihy ze dne 29.1.2020. Zasláno pouze elektronicky: skeny obálky a náhledů na stránky knihy.

Fotogalerie

nahoru