Muzejní publikace roku

Český granát: Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek
Český granát, náš národní kámen a ikona vlastenců, pro svoji ohnivě rudou barvu a specifické vlastnosti přitahoval pozornost od pradávna. Četné zastoupení vykazuje v uměleckých, historických, ale i přírodovědných kolekcích. Odborná monografie vychází z iniciativy Metodického centra konzervace a Komise konzervátorů-restaurátorů AMG. Impulzem pro vznik knihy byla potřeba exaktního sjednocení metodiky měření vlastností českého granátu a upřesnění jeho definice, jež přispějí k lepší identifikaci sbírek a interpretaci souvisejících otázek historie jeho zpracování a využití. Propojení odborníků z oblasti ochrany kulturního dědictví a humanitních věd se specialisty přírodovědných a technických disciplín umožnilo vznik jedinečné pomůcky pro každodenní praxi kurátorů a konzervátorů-restaurátorů, ale i dalších specialistů při odhalování padělků. Široké veřejnosti přináší unikátní pohled na bohatství a krásu ukrytou v muzejních fondech.
80/2019
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
+420 541 421 411
+420 778 522 509
info@tmbrno.cz
https://www.tmbrno.cz
00101435
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Granáty z ČR s ohnivě rudou barvou a jedinečnými vlastnostmi zdobí významné artefakty četných sbírek. Český granát jako národní mineralogický symbol dodnes inspiruje umělce a je originálním suvenýrem. Jeho rozlišení od jiných pyropů a napodobenin na bázi skla je zásadní pro kurátory muzeí, ale též pro šperkařství a obchod. Knihu iniciovalo Metodické centrum konzervace, které systematicky integruje znalostí z výzkumů historických materiálů, postupů a technologií. Ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG byl osloven tým autorů z humanitních a přírodovědných oborů s cílem upřesnit gemologické a fyzikálně-chemické charakteristiky českého granátu na základě nejnovějších poznatků instrumentálních analýz. Díky expertům na určování drahých kamenů byla sjednocena metodika měření vlastností a upřesněna definice českého granátu, což přispěje k vyjasnění sporných výsledků měření a určení českého granátu. Zpřesněny byly také některé charakteristiky z rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví pro označení „český granát“, které jsou poplatné datu zápisu z roku 1974. Kniha přináší praktická doporučení pro běžnou gemologickou, muzejní a konzervátorskou praxi, přičemž jsou uváděny výhody jednotlivých metod v návaznosti na charakter vzorků, pracnost a cenu analýz. Další část představuje český granát v muzejních sbírkách. Dokládá rozmanitost technik jeho zpracování, kombinací materiálů a způsobů užití a prezentuje další možnosti určování datace a pravosti na základě specifických řemeslných a výrobních znaků. Propojení témat z oblasti ochrany kulturního dědictví s ryze přírodovědnými i technickými disciplínami přispěje k identifikaci artefaktů a interpretaci souvisejících otázek historie těžby, zpracování a používání českého granátu, ale také k vytváření srovnávacích databází pro další studie a odhalování padělků. Unikátní publikace pomůže implementovat poznatky z probíhajících výzkumů do muzejní praxe a zároveň nabízí široké veřejnosti jedinečný pohled na bohatství a krásu ukrytou v muzejních fondech.
RNDr. Radek Hanus, Ph.D. / Ing. Alena Selucká / Mgr. Pavla Stöhrová (eds.), kolektiv autorů: Jiří Boudný / Mgr. Jan Bubal / PhDr. Miroslav Cogan / JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. / Zdeněk Dvořák / Mgr. Zuzana Francová / prof. Dr. sc. nat. Hans Albert Gilg / Mgr. Patricie Halodová, Ph.D. / RNDr. Radek Hanus, Ph.D. / Bc. Pavel Hladký / Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková / RNDr. Jaroslav Hyršl FGG, EG / RNDr. František Kesner, Ph.D. / RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. / PhDr. Alena Krkošková / prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. / Mgr. Michal Mazík / PhDr. Andrea Milanová, Ph.D. / PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D. / Ing. et Mgr. Jan Soumar / PhDr. Světlana Spiwoková / PhDr. Dana Stehlíková, CSc. / Ing. Jiří Svejkovský / Ing. Karel Šec, Ph.D. / Mgr. et Mgr. Vojtěch Šmíd / PaedDr. Ján Štubňa, Ph.D. / Mgr. Markéta Tobolová / Mgr. Ivana Turková / Ing. Pavel Tvrzník / Monika Zemanová, DiS.
Fotografie dle autorů kapitol, správců muzejních fondů a archivů
Ilustrace dle autorů kapitol
Pavla Stöhrová, Světlana Audyová, Marek Audy
500 Kč
500 ks
Tištěná publikace, k prodeji v Technickém muzeu v Brně, distribuováno do knihoven ČR jako povinný výtisk

Nepovinné přílohy

978-80-87896-73-0
Elektronická verze knihy; Oponentské posudky z recenzního řízení; Kniha bude distribuována a pokřtěna při příležitosti workshopu pořádaného každoročně v jarních měsících v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Pracovní skupinou Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.

Fotogalerie

nahoru