Muzejní výstava roku

Art & Print / Post.Print: Sbírka grafiky muzea
Konvolut volné grafiky představuje třetí nejobsáhlejší sbírkový fond Muzea umění Olomouc a podobně jako vlastní dějiny umění je možné jej volně dělit na dva samostatné celky – menší kolekci grafiky staré (15. až 19. století) a obsáhlejší korpus grafiky moderní, resp. současné (20. a 21. století). Výstavy historických muzejních sbírek jsou obyčejně chápány jako naplnění poslání instituce shromažďovat, interpretovat a vzdělávat. Prezentují jakýsi „stav bádání“. Právě proto je tato výstava tak velkým riskem – pokouší se totiž daný rámec překonat a nabídnout nový pohled na médium, které je v tomto smyslu chápáno jako vůči muzejnímu provozu i dějinám umění reflexivní. Odtud stanovení základních kategorií – „obrazu“ a „uměleckého díla“ – a jejich vzájemné poměřování ve dvojici metodologicky souvztažných expozic, Art & Print a Post.Print.
60/2019
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
+420 585 514 111
info@muo.cz
http://www.muo.cz
75079950
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Grafika je komplexním fenoménem, jehož význam dalece přesahuje rámec výtvarného umění či vizuální kultury. Zásadně ovlivnila způsob, jakým přemýšlíme, učíme se, tvoříme i sdílíme. Je integrální součástí odborných atlasů, dětských knih i virtuálních prostředí – a také muzejních sbírek. Dvojice expozic nazvaných Art & Print a Post.Print proto sice prezentuje historické sbírky Muzea umění Olomouc, tj. grafiku starou (korpus děl 15. až 19. století) a moderní, resp. současnou (20. a 21. století), snaží se však problém grafického obrazu abstrahovat a zobecnit. V posledních letech se grafický způsob vidění etabluje také mimo své přirozené prostředí a začíná zasahovat či přímo kolonizovat nejen jiná média (malbu, fotografii, film ad.), ale také sám způsob naší orientace ve světě. Tato situace přitom silně připomíná okolnosti nástupu obrazu v raném novověku a vznik sdílené vizuální kultury jako takové. Pojem, který je pro to používán, „pangrafismus“, popisuje stav, kdy do skutečnosti dne a více či méně stabilního obrazu vstupuje nové vnímání časoprostoru a s ním spojená významová fluidnost. Grafika, podmíněná náročným technologickým procesem vzniku, tuto skutečnost zároveň předchází i dovršuje, protože je procesem odvíjejícím se ve fázích, v nichž se jednotlivé skladební prvky neustále proměňují a přeskupují, čímž se zároveň ustavuje estetický i sémantický význam věci. Globální aspekt teorie obrazu konotace antropologické, sociologické či psychologické předpokládá přirozeně – odtud jeho význam v rámci tzv. kolektivních mentalit či sdílené imaginace. Pokud však americký filosof Alva Noë hovoří o tom, že umění, tj. umělecké dílo, je „zvláštním nástrojem“, jimž se vztahujeme ke světu, v němž žijeme, je grafika, sloužící při vytváření map, návodů i uměleckých děl, skutečně výjimečným produktem lidského kreativního a sebe-reflexivního úsilí. Duální expozice Muzea umění Olomouc, která na půdoryse grafického obrazu ukazuje pestrost světa umění i metodologie, jíž se k němu lze vztahovat, tak demonstruje zároveň jeho vztah ke světu sdílenému a každodennímu.
Helena Zápalková, Barbora Kundračíková
21.11.2019
1.3.2020
listopad–březen
úterý–neděle
10–18
Barbora Kundračíková
kundracikova@muo.cz

Nepovinné přílohy

Pozvánka, skládačka, katalog
Soupis doprovodných a animačních programů (viz příloha)

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru