Muzejní publikace roku

Jan Koula: Novorenesančník a vlastimil / Užité umění v tvorbě architekta 19. století.
Monografie zveřejňuje a odbornému publiku i zájemcům o české umění, architekturu i obecnou historii předkládá výsledky tříletého výzkumného úkolu věnovaného jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury a umění konce 19. století, architekta, návrháře, kustoda muzejních sbírek a národopisce Jana Kouly (1855–1919). Je zaměřena na jeho bohatou, teoreticky i prakticky do řady uměleckořemeslných oborů zasahující činnost. V širším pohledu přibližuje dosud spíše jen okrajově sledovanou problematiku užité tvorby doby pozdního historismu a národopisně orientovaných tendencí v období od 80. let 19. století do počátečních desetiletí minulého století.
81/2019
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
+420 378 370 112
reditelstvi@zcm.cz
http://www.zcm.cz
002287456
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Záměr připravit a realizovat publikaci vzešel ze snahy v co nejucelenějším záběru podchytit a z uměleckohistorického pohledu zhodnotit tvorbu jedné z předních osobností české kultury a umění konce 19. století. Architekt Jan Koula (1855–1919) patřil k čelným a umělecky nejvýznamnějším osobnostem české novorenesance. Jeho návrhářská tvorba zasahuje do různorodých oblastí uměleckého řemesla (sklo, keramika, dřevo, kov a šperk) a opírá se o hluboké teoretické znalosti získané studiem autentických pramenů a vlastní kresebné i fotografické dokumentace historických artefaktů. Koncepce a obsah monografie, určené jak odbornému publiku, tak zájemcům o umělecké řemeslo, národopis i obecnou historii, jsou vedeny úmyslem představit Jana Koulu jako jedinečného představitele české, národně orientované uměleckořemeslné tvorby, jako návrháře osobitě reagujícího na podněty novorenesačního stylu, ale současně i jako autora neodmyslitelně svázaného s výtvarnými projevy lidového prostředí doby doznívajícího 19. století. Publikace navíc představuje Jana Koulu také jako aktivního organizátora soudobých výstav, stejně jako muzejníka-kustoda historických a národopisných sbírek Národního muzea v Praze. Zvlášť je mapován Koulův blízký vztah k Plzni a plzeňskému muzeu, který následně vyústil v umělcově zásadním podílu na rekonstrukci plzeňské renesanční radnice a v realizaci její sgrafitové výzdoby. Mimořádně zajímavou a odborně přínosnou částí je edice Koulou dlouhodobě připravované, nikdy však souhrnně nezveřejněné studie o české majolice 17. století. Podklady k ní, stejně jako k dalším kapitolám knihy, jsou soustředěny z více než dvaceti muzejních i soukromých sbírek, obsáhlou textovou část doprovází více jak 400 vyobrazení, z převážné většiny dosud nezveřejněných.
Lenka Merglová Pánková, Jan Mergl
Ondřej Kocourek, Václav Marian, Jaroslav Petrásek, Gabriel Urbánek
Iveta Bendová, grafické studio bušek & dienstbier
420 Kč
500 ks
vlastním prodejem v Západočeském muzeu v Plzni a prostřednictvím smluv s prodejci knih (Knihkupectví Karolinum, Modernista a další)

Nepovinné přílohy

978-80-7247-162-1
Snímek z představení knihy dne 18. 2. 2020 v prostorách Západočeského muzea v Plzni. Zleva: Jan Mergl, pravnučka Jana Kouly Hana Ornestová, Lenka Merglová Pánková, poslanec ČR a primátor města Plzně Martin Baxa (kmotr knihy), ředitel ZČM František Frýda a tajemník Městského úřadu v Českém Brodu (v rodišti Jana Kouly) Aleš Kašpar;Vizualizace grafického návrhu knihy. Autor Iveta Bendová, grafické studio bušek&dienstbier. viz zaslaná příloha

Fotogalerie

nahoru