Muzejní počin roku

Kolektivní T-praxe
Kolektivní (týmové) T-praxe jsou speciálně designovaným programem pro žáky základoškolského věku. Žáci jsou přizváni k přípravě výstavy jako partneři plnohodnotně se zapojující do týmu kurátora, učitelky, výtvarníka, odborných pracovníků i ředitele muzea. Od počátku společně s kurátorem volí téma výstavy a zpracovávají koncepci, realizují badatelskou činnost, vybírají vhodné sbírkové předměty ze sbírek muzea a provádějí i sběr předmětů v terénu, např. u svých prarodičů apod. Podílejí se na výtvarném zpracování výstavy (grafika, instalace) a na slavnostní vernisáži celou výstavu zahajují. Na rozdíl od klasických T-praxí program není individuální a žáci pracují v kolektivu své třídy, event. dalších zájemců. Muzejní program T-praxe reaguje na moderní trendy v oblasti vzdělávání žáků tím, že je zapojuje do projektu a výzkumu, rozvíjí kreativitu, pojetí zodpovědnosti a v rámci práce v muzeu zejména se sbírkovými předměty historické hodnoty podporuje jejich vztah k regionálním dějinám.
75/2019
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník
+420 602 590 251
muzeum@jesenik.net
http://www.muzeumjesenik.cz
64095410
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

Kolektivní (týmové) T-praxe ve Vlastivědném muzeu Jesenicka navazují na dřívější model individuálních T-praxí. Jsou speciálně designovaným vzdělávacím programem pro skupiny žáků zejména základních škol z regionu. Na programu se podílí jak kurátor výstavy, třídní učitelka vybraných žáků, ředitel muzea, výtvarník a další odborní pracovníci. Cílem programu je oslovit žáky se zájmem o historii, resp. zejména regionální dějiny, a muzejnictví, a podpořit je v jejich rozvoji zejména v těchto směrech, ale také obecně v rozvoji osobnostním. Důraz je kladem na kolektivní spolupráci, domlouvání, facilitaci kompromisu a konsensu. V průběhu vzdělávacího programu se žáci zapojují do výběru tématu výstavy, její koncepce, kterou v podstatě vytvářejí, badatelské aktivity, obstarávání sbírkových i nesbírkových předmětů, výtvarnému zpracování i propagaci výstavy. V roce 2019 se Kolektivní T-praxe zúčastnilo s různou mírou zapojení asi 15 žáků Základní školy Česká Ves aktivně, dalších asi 15 pasivněji. Jimi zvolené téma výstavy se týkalo 70. a 80. let 20. století v Československu a po inspiraci seriálem České televize byl vybrán název „Vyprávěj“. Cílem bylo návštěvníkům představit (nebo pokud dobu pamatují, tak připomenout) život v 70. a 80. letech 20. století. V první úrovni šlo o zobrazení běžného života obyvatelů Československa na příkladu jejich průměrného a běžného bytu (tj. ve výstavních prostorách), na druhé úrovni však do výstavy pronikalo to, co bylo za okny těchto bytů. Návštěvníci byli na panelech seznámeni s politickou situací doby a přímo ve výstavě pak nacházeli artefakty toho, že zkrátka nebylo vše možné a dobré. V knihovně výstavy tak nelezli spoustu knih, které mohli číst (např. Vstanou noví bojovníci od Antonína Zápotockého), ale také knihy, u kterých po rozevření zjistili, že jsou začerněné a že se s jejich obsahem návštěvník nemůže seznámit (např. díla Václava Havla a dalších autorů). Pro vytvoření představy o kontextu doby se mohli žáci v průběhu programu setkávat s různými názory na dobu, o níž pojednávali. Prostor byl dán lidem, kteří vzpomínali v dobrém a samozřejmě lidem, jejichž vzpomínky byly útrapné. Při interpretacích byli doprovázeni historikem a dalšími pracovníky muzea. Vzdělávací program Kolektivních T-praxí je výjimečný z několika pohledů: a) Žáci jsou zapojování do praxe, připravují reálnou výstavu, na kterou přijdou skuteční návštěvníci – ti, kteří chválí, ale i ti, kteří nechválí a kritizují. V komunikaci s týmem i pracovníky muzea se učí zásadám korektní diskuze, ústupkům, kompromisům. b) Žáci pracují se sbírkovými předměty muzea a s dalšími předměty s nespornou historickou hodnotou, skrze obojí získávají nový vztah k historii regionu, ale také konkrétněji k věcem, na které už pohlíží nikoliv pouze jako na „věci“, ale jako hodnotu, která v rámci muzejnictví může dávat smysl pro budoucí generace. c) Zapojení žáků do týmu přináší nové pohledy kurátorům a odborným pracovníkům, kteří jsou konfrontování s různými možnými pohledy na zpracovávanou problematiku i minulost obecně. Vzdělávací program T-praxí byl vytvořen ve spolupráci Národního institutu pro další vzdělávání a Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o., T-praxe „Vyprávěj“ byla zahájena v lednu 2019 a ukončena byla v květnu 2019.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Mgr. Pavel Rušar
+420 602 590 251
muzeum@jesenik.net

Nepovinné přílohy

Mgr. Milan Rychlý, kurátor sbírky; Mgr. Ivana Chocholová, učitelka ZŠ Česká Ves, Mgr. Pavel Rušar, historik, ředitel VMJ, BcA. Ivana Kužílková, výtvarnice muzea, RNDr. Stanislav Zelenda, konzultant za Národní institut pro další vzdělávání a hlavně – žáci Základní školy Česká Ves


Fotogalerie

nahoru