Muzejní počin roku

Rekonstrukce muzea a nová expozice „Od kamene k soše“
Rozsáhlá rekonstrukce Městského muzea v Hořicích umožnila vznik nové stálé expozice s názvem „Od kamene k soše". První část expozice je situována v přízemí a věnuje se těžbě a zpracování pískovce do první poloviny 19. století. Druhá část expozice v prvním patře prezentuje umělecké využití pískovce od 2. poloviny 19. století. Moderní výstavní síň Eduarda Štorcha dává prostor pro prezentaci sbírky a krátkodobé výstavy. Multimediální sál je vybavený moderní audiovizuální technikou a opatřený zázemím pro pořádání konferencí, přednášek a seminářů. Venkovní rekonstrukce atria muzea nabízí široké využití na doprovodné programy a další kulturní akce. Nová stálá expozice Městského muzea v Hořicích spolu s celkovou rekonstrukcí objektu muzea patří mezi nejvýznamnější kulturní počiny města Hořice v novodobém období.
72/2019
Městské muzeum a galerie Hořice
Jiřího z Poděbrad 160, 508 01 Hořice
+420 733 532 936
zachovalova@muzeum.horice.org
https://muzeum.horice.org
00271560
Město Hořice

Povinné přílohy

Celková rekonstrukce objektu muzea spolu s novou stálou expozicí Městského muzea v Hořicích patří mezi nejvýznamnější kulturní počiny města Hořice v novodobém období. Expozice s názvem „od kamene k soše“ mapuje kámen (pískovec) jako umělecko-řemeslný prvek, který má v Hořicích bohatou historii. Hořice a okolí jsou známy těžbou kvalitního pískovce pro stavební a umělecké zpracování. Ne nadarmo v Hořicích nalezneme světoznámé sochařské sympózium a venkovní výstavní park soch s více než 130 plastikami od 60. let 20. století do současnosti nebo jednu z nejvýznamnějších sochařsko-kamenických škol ve střední Evropě. Expozice „od kamene k soše“ v hořickém muzeu tak zcela přirozeně vychází z historické a kulturní tradice města a svým charakterem a uměleckým zpracováním nabízí zcela unikátní zážitek v rámci celé ČR. Vysoká úroveň prezentace a zpřístupnění hodnot spojených s kulturou kamene vychází ze třech základních komponent. Prvně jde o jedinečné propojení ducha expozice s objektem muzea, který samotný představuje expozičně hodnotný prvek. Exteriér objektu vynikne díky nově zrekonstruované novoklasicistní pískovcové fasádě s historizujícími prvky, zatímco interiéru vévodí reprezentativní sloupová síň a schodiště. Stavebně-řemeslné prvky tvarované z pískovce dokreslují atmosféru objektu a ideálně ladí s expozicí o kameni jako takovém. Druhým komponentem je samotné interiérové řešení expozic, dle návrhu Ing. arch. Aleše Valáška, které přináší velmi komorní a přitom moderní přístup k expozicím, založený především na stabilizaci světelných podmínek tak, aby dali plně vyniknout jednotlivým exponátům nezávisle na denní době či interaktivních prvcích vtahující širší smysly návštěvníků do expozice. Třetí komponentou je pak citlivé včlenění multimediálních prvků do expozic, ať již prostřednictvím televizních panelů, nebo dotykových informačních, vzdělávacích či herních obrazovek. Celkově můžeme říci, že efekt samotné prezentace kultury kamene zesiluje dobře zvládnuté propojení moderních výstavních prvků a přístupů se šetrností k historickému odkazu objektu. V této souvislosti je třeba zmínit maximální důraz, který kladli jak autor architektonicko-dispozičního řešení Ing. arch Martin Pour, tak hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jiří Zídka na dodržování historické a památkové autentičnosti objektu. Stálá expozice „od kamene k soše“ je nachází ve dvou výstavních místnostech. Místnost v 1. np. je rozčleněna do dvou tematických částí. Při vstupu do místnosti se nachází část věnovaná geologii a použití pískovce pro výrobu předmětů denní potřeby. Druhá část je věnována pískovci a jeho roli v architektuře, umění a řemeslech města Hořice. Druhá část expozice se nachází v 2. np. a cílí na reprodukční techniky, přenos plastiky z modelu do finálního materiálu. Mapuje různé druhy plastik (např. plastika pro sepulkrální architekturu, pomníky apod.). Obě expoziční místnosti mají charakter potemnělého prostoru, ze kterého jsou světlem vytaženy jednotlivé exponáty. Cílem bylo místnosti rozčlenit, aby nebyly přehlédnutelné jedním pohledem, ale aby byly mobiliářem zajímavě rozčleněny a aby každý pohled: dopředu, do strany, zpět vždy nabízel návštěvníkovi zajímavou perspektivu, zajímavý úhel pohledu na exponáty, dostatečný odstup od exponátů podle jejich velikosti a nabízel různorodé zážitky z expozice. Dalším kritériem bylo exponáty vystavit tak, aby pohled na ně alespoň částečně suploval podmínky, jakým způsobem by na danou plastiku diváci nazírali v jejích původních podmínkách. Interaktivní prvky věnované kamenosochařské tradici regionu vycházejí z originálního konceptu a výtvarného zpracování na tradiční svět dětských her a rozvíjí dětskou obrazotvornost. Například u pískovcové sochy Svatého Floriána – patrona hasičů a ochránce proti ohni, který je zobrazen jako římský voják líjící vodu na oheň, se děti seznamují s typickými atributy světce. Originál pískovcového díla z první třetiny 19. století je umístěn na dřevěném soklu, v němž jsou formou šuplíků a okének osazeny "tajné" schránky s dětskými replikami tradičních symbolů světce. Dítě za dvířky objevuje "oheň" uvnitř podstavce, maketu hořícího domku, dřevěný kříž, hasící nádobu a kostku s provazem, mečem, praporcem a mlýnským kamenem. Mnohdy složitá problematika křesťanské ikonografie je tak formou prožitku zpřístupněna dětskému publiku. Vnější strany jednotlivých schránek navíc texturou imitují druhy hornin tradičně využívaných při sochařské tvorbě. V 1. patře se nachází multimediální sál, vybavený moderní audiovizuální technikou a opatřený zázemím pro pořádání konferencí a seminářů. Půdní prostor je v současnosti využíván jako učebna pro workshopy. Moderní výstavní Štorchova síň se stropním světlem je vhodná k pořádání tematických výstav. Příjemným místem pro odpočinek i pro kulturní akce je atrium a letní terasa. Celý prostor muzea je plně bezbariérový.

Uveďte prosím přímý kontakt:
MgA. Petra Zachovalová
+420 733 532 936
zachovalova@muzeum.horice.org

Nepovinné přílohy

Autor celkové idei obnovy a architektonicko-dispozičního řešení: Ing. arch. Martin Pour, Hořice; Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Jiří Zídka, Hradec Králové; Autoři libreta expozic: Mgr. Václav Horák, PhDr. Oldřiška Tomíčková, PhDr. Jana Cermanová, Mgr. Jarmila Gregorová, Tomáš Mates; Autor návrhu expozic: Ing. arch. Aleš Valášek, Liberec, ateliér Zídka Hradec Králové, Ing. arch. Martin Pour Hořice; Interaktivní prvky pro děti: Jaromír Vlček, Praha; Technický dozor : Radomír Tomášek, Dvůr Králové; BOZP: Šárka Krejcarová; Dozor investora: Ing. Radoš Rykl, Vlastimil Myška; Stavbyvedoucí: Jaroslav Dostál.


Fotogalerie

nahoru