Muzejní počin roku

T-Expedice Jeseníky 2020
T-Expedice je vzdělávací a badatelský program, jehož obsahem je podpora nadání u žáků ve věku 13 až 19 let na jedné straně a podpora výzkumu a sbírkotvorné činnosti pro muzeum jakožto instituci na straně druhé. Průběh programu lze rozdělit na online úvodní část, kde se žáci ve spolupráci s kurátorem sbírky či i externím expertem teoreticky připravují na zamýšlenou expedici, následující prezenční část, kdy se žáci účastní týdenní badatelské aktivity na vybraných lokalitách, závěr prezenční části, který spočívá v představení prvních výsledků výzkumu prostřednictvím posterů na poster konferenci, a konečně závěrečnou publikační část, kdy žáci opět převážně v online prostředí ve spolupráci s kurátorem či expertem finalizují výsledky výzkumu a připravují je k publikaci v tisku, event. prezentaci na konferenci.
24/2020
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník
+420 602 590 251
muzeum@jesenik.net
http://www.muzeumjesenik.cz
64095410
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

T-Expedice je vzdělávací a badatelský program, který byl v letech 2013 až 2016 vyvinut v prostředí tehdejšího Národní institutu pro další vzdělávání MŠMT (dnes Národní pedagogický institut ČR, dále jen NPI), a to v rámci projektu TALNET. Poprvé v roce 2020 jej zorganizovalo a zrealizovalo v České republice muzeum – Vlastivědné muzeum Jesenicka – přičemž došlo k zásadnímu obohacení programu ve smyslu muzejnictví a rozšiřování sbírek. Obsahem programu je podpora nadání u žáků ve věku 13 až 19 let na jedné straně a podpora muzejního výzkumu a rozšiřování sbírkových fondů na straně druhé. Program je založen na spolupráci nadaných žáků, jejich pedagogů, psychologů a kurátorů sbírek, resp. i externích pracovníků muzea. Účastnit se ho mohou i kognitivně průměrní žáci, pokud mají o vybrané badatelské téma zájem. Průběh programu lze rozdělit na online úvodní část, kde se žáci ve spolupráci s expertem teoreticky připravují na zamýšlenou expedici, následující prezenční část, kdy se potřebnými znalostmi již vybavení žáci účastní týdenní badatelské aktivity na vybraných lokalitách, závěrečnou část prezenční části, která spočívá v představení prvních výsledků výzkumu prostřednictvím posterů na poster konferenci, a konečně závěrečnou publikační část, kdy žáci opět převážně v online prostředí finalizují výsledky výzkumu a připravují je k publikaci v muzejních sbornících, event. prezentaci na muzejní konferenci. Pedagogové zpravidla doprovázejí tým na prezenční části T-expedice, ale mohou se rovněž účastnit online přípravy i závěrečné publikační části. Muzeum ve spolupráci s partnery zorganizovalo pro rok 2020 celkem pět badatelských sekcí, z nichž tři se týkají muzejních oborů, jedna se týká fyzika a techniky a jedna pak dokumentaristiky. V rámci první skupiny byly realizovány badatelské záměry v oborech biologie–botanika, geologie–hydrochemie a historie–etnografie. Cílem botanické sekce bylo prozkoumat šíření invazních rostlin na Jesenicku a rozšířit botanické muzejní fondy, cílem geologické sekce bylo prozkoumat radioaktivitu pramenů Rejvízské hornatiny a Rychlebských hor a rovněž rozšířit geologické fondy, a záměrem etnografické sekce bylo pokusit se popsat dávný regionální lidový zvyk Saatenreiten na Jesenicku a Javornicku. Fyzikální sekce se věnovala zejména výpočtům pro využití tzv. vodních raket a cílem dokumentaristické sekce bylo o T-Expedici natočit dokumentární film určený k přihlášení do soutěží dokumentárních filmů. Mezi nejvýznamnější výsledky se řadí zejména úspěch geologické sekce, která objevila zdaleka nejradioaktivnější pramen na Jesenicku (s hodnotou téměř 3x vyšší než dosavadní známý), také úspěch biologické sekce, která kromě mapování invazních druhů nalezla i vzácný jednokvítek velekvětý z červeného seznamu rostlin (ten do sbírek samozřejmě nepřišel – byl ponechán na místě) a také výsledek etnografické sekce je hodný uznání – podařilo se zmapovat a popsat téměř celou Saatenreiten (Jízda osením) v Javorníku a rovněž zjistit mnohé informace z dalších vesnic a měst. Technická sekce uzavřela své bádání konstatováním, že pro využití v kosmonautice jsou vodní rakety nevhodné. Dokumentaristická sekce natočila krátký trailer, který je pozvánkou na dokumentární film, jehož premiéra proběhne 29. září na tzv. svatováclavském sympoziu v Lázních Jeseník. Úspěch sekce se bude odvíjet od přijetí filmu nejen na tomto sympoziu, ale také na soutěžích krátkých dokumentárních filmů, kam bude přihlášen. Ve svatováclavském sborníku a sborníku Jesenicko, které vydávají muzeum společně se Státním okresním archivem, budou některé z významných výsledků publikovány. Online příprava trvala několik týdnů (jaro 2020), sekce ji prováděly samostatně a v částečně odlišných termínech. Prezenční část T-Expedice se konala v srpnu 2020. Z následujících modulů právě probíhají přípravy na svatováclavské setkání, na které velmi srdečně zveme porotu soutěže GM, kde se uskuteční představení dvou badatelských sekcí a kde bude veřejnosti poprvé představen dokumentární film o akci. Rovněž probíhá závěrečná online část, ve které žáci směřují k publikaci svých zjištění a etnografická sekce jedná s městem Jeseník a dalšími partnery o pokusu zrealizovat po mnoha desítkách let Saatenreiten, tedy jízdu osením. T-Expedice realizovaná ve spolupráci s muzeem je v rámci Sítě podpory nadání Olomoucké kraje, do které je muzeum zapojeno, vrcholnou inovační aktivitou.

Mgr. Pavel Rušar
+420 602 590 251
muzeum@jesenik.net

Nepovinné přílohy

Mgr. Pavel Rušar, ředitel VMJ, organizátor, Ing. Mgr. Vojtěch Tutr, NPI, spoluorganizátor, RNDr. Stanislav Zelenda, NPI, spoluorganizátor, Ing. Miroslav Osmančík, VMJ, technická podpora, Mgr. Miroslav Litavský, NPI, psycholog, Mgr. Vojtěch Taraška, VMJ, biolog, Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., VMJ, geolog


Fotogalerie

nahoru