Muzejní publikace roku

Geologie Českosaského Švýcarska
Výpravná publikace o neživé přírodě Českosaského Švýcarska má 576 stran. Podílel se na ní tým osmi odborníků z několika institucí (J. Adamovič, Z. Vařilová, N. Belisová, ad.). Texty jsou doplněny schématy, mapami či digitálními modely terénu a spoustou krásných fotografií od V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky a dalších autorů. Kniha je členěna na sedm hlavních kapitol a zahrnuje celé zájmové území, tedy rozsáhlou pískovcovou oblast na české i německé straně. Obsahuje kapitoly popisující historii bádání, geologii, pestré tvary pískovcového reliéfu, 26 geologických zajímavostí a nechybí ani kapitoly o historii dobývání nerostných surovin. Knihu vydala Správa NP České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecký kraj u příležitosti kulatin (20. a 30. výročí založení) obou národních parků.
49/2020
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
+420 773 541 535
muzeumusti@muzeumusti.cz
http://www.muzeumusti.cz
00361321
Statutární město Ústí nad Labem

Povinné přílohy

Podoba knihy Geologie Českosaského Švýcarska je výsledkem dlouhodobého (téměř patnáctiletého, avšak opakovaně přerušovaného) úsilí autorského kolektivu. Reprezentuje ucelené dílo obsahující kompletní informace k danému tématu, včetně řady nových objevů. Kniha má celkem 576 stran a podílel se na ní tým osmi odborníků z několika institucí (Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., Muzea města Ústí nad Labem, Správy NP České Švýcarsko, Přírodovědecké fakulty UK a MPO). Je členěna na sedm hlavních kapitol a je zde zahrnuto celé území Českosaského Švýcarska (tedy rozsáhlá pískovcová oblast zhruba odpovídající hranicím chráněných území na české i německé straně). Jsou zde kapitoly popisující historii poznání území, geologickou a tektonickou stavbu, pestré tvary pískovcového reliéfu a nechybí ani obsáhlé kapitoly o těžbě nerostných surovin. Významnou součástí publikace je popis 26 geologicky zajímavých lokalit z české i saské strany území. Knihu zakončuje doslov o ochraně přírody. Součástí publikace jsou také precizně zpracované rejstříky (věcný, místopisný a personální rejstřík) i seznam použité a doporučené literatury. Texty jsou doplněny osmi sty obrázky – obrázkovými schématy, mapami či digitálními modely terénu a hlavně spoustou krásných fotografií od V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky a dalších autorů. Kniha je psána v českém jazyce s anglickým a německým resumé. Publikaci vydala Správa Národního parku České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecký kraj u příležitosti kulatin (20. a 30. výročí založení) obou národních parků. Volně tak navazuje na předchozí publikační počin věnovaný před deseti lety Pravčické bráně.
Mgr. Jiří Adamovič, CSc. – Mgr. Natalie Belisová – RNDr. Miroslav Coubal, CSc. – Mgr. Petr Havránek – Mgr. Jaroslav Kukla – RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. – RNDr. Radek Mikuláš, DSc. – RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
Václav Sojka, Natalie Belisová, Zuzana Vařilová, Jiří Adamovič, Zdeněk Patzelt, Jiří Preclík, Jaroslav Kukla, Jiří Bálek, Radek Mikuláš, Jiří Zvelebil, Petr Havránek, Petr Joza, Petr Jan Juračka, Aleš Novák, Zdena Brzáková, Miroslav Coubal, Karel Brož, Michal Filippi, Miroslav Plekanec, Petr Hamerník, Handrij Härtel, Petr Lissek, Petr Antoš, Valerián Spusta. Historické obrázky a pohlednice: sbírky Muzea města Ústí nad Labem, knihovna Muzea města Ústí nad Labem, Státní okresní archiv Děčín, Oblastní archiv Litoměřice (pobočka Děčín), Národní archiv Praha, Muzeum města Ústí nad Labem, Oblastní muzeum Děčín a soukromé osoby (Petr Joza, Petr Zámiš, Michael Bellmann, Joachim Schindler a rodina Schnittnerova).
Jiří Adamovič (obrázky a schémata, geologické mapy), Zuzana Vařilová (obrázky a schémata), Oldřich Holešinský (digitální modely a mapy území), Jaroslav Kukla (plány jeskyní), Miroslav Plekanec (plány dobývek)
Zuzana Vařilová
Muzeum města Ústí nad Labem, Správa Národního parku České Švýcarsko a Ústecký kraj
690 Kč
1 500 ks (+ dotisk v roce 2021 v nákladu 500 ks)
Prodej v pokladně Muzea města Ústí nad Labem a na muzejním e-shopu: http://www.muzeumusti.cz/Objednavka.aspx?kod=2360 Další prodejní místa: Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, Česká geologická služba v Praze, knihkupectví Karolinum v Praze a další vybraná knihkupectví dle aktuální poptávky. Distribuce vydavateli zdarma do vybraných knihoven ČR (včetně univerzitních), příspěvkových organizací kraje (školy, regionální muzea, ad.), ochranářským a turistickým organizacím, obcím v regionu, spolkům či vybraným osobám.

Nepovinné přílohy

ISBN 978-80-87620-20-5 (Správa Národního parku České Švýcarsko); ISBN 978-80-86475-47-9 (Muzeum města Ústí nad Labem); ISBN 978-80-88140-31-3 (Ústecký kraj)

Fotogalerie

nahoru