Muzejní publikace roku

Jaroslav Ziegler
Monografie je věnována mimořádně inspirativní osobnosti. Na pozadí díla umělce-dokumentátora sledujeme klikatící se linku dramatického životního příběhu, za ní se valí bouřlivý proud moderních dějin. Jaroslav Ziegler byl právníkem, prvorepublikovým ministerským úředníkem a předválečným konzulem v Mnichově. Zároveň rozvíjel svůj výtvarný talent a spolupracoval s paměťovými institucemi. Byl perzekuován oběma totalitními režimy. Jeho dílo spojuje kreslířskou bravuru s historickou dokumentací, námětově převažují obrazové rekonstrukce historické podoby Pelhřimova. Monografie byla vydána při příležitosti stejnojmenné výstavy Muzea Vysočiny Pelhřimov. Vzhledem k pandemické situaci byla výstava prezentována v atypickém formátu výstavy za okny 24/7, posléze ji doplnila online mapová aplikace, propojující dílo Jaroslava Zieglera s architektonickými památkami Pelhřimova.
59/2020
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov
+420 565 323 184
+420 728 328 060
z.trnkova@muzeumpe.cz
http://www.muzeumpe.cz
00071307
Kraj Vysočina

Povinné přílohy

Monografie propojuje téma regionální historiografie a československých dějin 20. století. Biografický text využívá vedle dříve známých zdrojů (oral history, archivní fondy pelhřimovských institucí), zpracovaných dosud pouze v krátkých odborných textech, také prameny z Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR a další nově objevené prameny ze soukromých sbírek. Kapitola věnovaná dílu Jaroslava Zieglera je jeho vůbec první odbornou reflexí. Zahrnuje precizní formální analýzu jednotlivých prací, navrhuje jejich dataci, interpretuje vzájemné souvislosti a hodnotí jak jejich uměleckou kvalitu, tak věrnost historické skutečnosti. Rozbor díla doprovází bohatý srovnávací materiál. Následuje obrazový katalog dochovaných děl, soustředěných především ve sbírce Muzea Vysočiny Pelhřimov. Poprvé jsou však prezentována i díla ve vlastnictví rodiny, v níž autor žil po vystěhování z Pelhřimova. Resumé v němčině a angličtině jsou provázána s katalogem a umožňují orientaci i cizojazyčnému čtenáři. Účast profesionálního grafika zaručila kvalitní design knihy i špičkovou úroveň reprodukcí. Publikace je původní vědeckou prací, reflektující množství nových pramenů a zahrnující komplexní zpracování významného uměleckého souboru ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov. Představuje životní příběh osobnosti s nadčasovými morálními hodnotami, osvědčenými v historických zvratech moderních dějin. Přinesla intenzivní komunikaci mezi Muzeem Vysočiny Pelhřimov a místní veřejností, zaměřenou na historické reálie města, cennou právě v období pandemie a útlumu kultury. Díky osobnosti Jaroslava Zieglera je atraktivní nejen pro odbornou a laickou veřejnost v regionu, ale i pro kohokoliv se zájmem o historii, historiografii a dějiny umění 20. století.
Zuzana Trnková
Gabriela Bláhová, Rostislav Čech, Vladimír Staněk, Miroslav Švejda, Zuzana Trnková, Zlata Vobinušková; historické fotografie ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov p. o., Moravského zemského archivu – Státního okresního archivu v Pelhřimově, z digitálního archivu Muzea Šechtl a Voseček v Táboře a ze soukromých sbírek (různí autoři).
Dušan Růžička, Nová tiskárna Pelhřimov
299 Kč
400 ks

Nepovinné přílohy

978-80-87228-27-2
Propagační video: https://www.facebook.com/150907404921807/videos/192312442488055 . Další on-line propagace: http://www.muzeumpe.cz/; http://www.muzeumpe.cz/c_22_20/kniha%20ziegler.jpg; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4083187321693776&id=150907404921807; https://www.instagram.com/p/CJvnH0FLVpe/ . Odezva v tisku / na webu:; https://pelhrimovsky.denik.cz/ostatni-tipy/tip-na-knizku-zuzana-trnkova-jaroslav-ziegler.html http://www.vysocina-fandi-kulture.cz/2020/11/jaroslav-ziegler.html; https://www.kr-vysocina.cz/netradicni-vystava-za-okny-v-muzeu-vysociny-pelhrimov/d-4104171; https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/Vestnik/6_2020_komplet_mensi.pdf (Věstník AMG 6/2020, s. 30.). Ukázky odezvy na sociálních sítích viz příloha. Související aktivity – propagační video k výstavě: https://www.facebook.com/muzeumvysocinypelhrimov/videos/200971031522463 . Související aktivity – online mapová aplikace: https://arcg.is/ijevy .

Fotogalerie

nahoru