Muzejní publikace roku

Příběh vějíře: Sbírka Západočeského muzea v Plzni
Celobarevná publikace předkládá odborné i laické veřejnosti souhrnný katalog evropských vějířů ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Monografie je rozvržena do dvou částí. Úvodní textová část seznámí čtenáře s komplexním pohledem na historický vývoj vějíře, poskytne základní informace k typologii vějířů, používanému materiálu a výzdobným technikám. Představuje historii plzeňské sbírky, okolnosti jejího vzniku a obsah se zřetelem na typologické zastoupení v kontextu produkce vějířů ve střední a západní Evropě. Katalogová část je řazena chronologicky, doplněna velkoformátovými fotografiemi a odkazy na analogické sbírkové předměty ve světových muzeích. Obecný rejstřík a heslář doplňuje poznámkový aparát. Publikace je v českém jazyce s anglickým resumé.
76/2020
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2, 301 50 Plzeň
+420 378 370 111
info@zcm.cz
https://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Celobarevná publikace předkládá odborné i laické veřejnosti souhrnný katalog evropských vějířů ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Oborná monografie je rozvržena do dvou částí. Úvodní textová část seznámí čtenáře s komplexním pohledem na historický vývoj fenoménu vějířů s širokým časovým i územním přesahem od starověku až do 20. století. Komplexní pojetí textu podává čtenáři informace jak k typologii vějířů (názvy jednotlivých typů, částí vějířů), tak i k používaným materiálům a výzdobným technikám ve sledovaném časovém horizontu. Je věnována pozornost zmapování nejvýraznějších tvůrců vějířů a jejich výrobků, dílnám a řemeslníkům, včetně otázky cechů a živností. Samotná sbírka Západočeského muzea v Plzni je představena ve svém historickém vývoji, osvětleny jsou okolnosti jejího vzniku a obsahu se zřetelem na typologické zastoupení v kontextu produkce vějířů ve střední a západní Evropě. Rozbor k vývoji podob vějířů, způsobů užití i příležitostí k jejich využití doplňuje poznámkový aparát, který vychází jak z domácí tak zahraniční literatury. Katalogová část řadí jednotlivé exponáty chronologicky. Primární údaje jsou rozšířeny o vysvětlující hesla zdůrazňující konstrukční, materiálové, výzdobné i námětové zvláštnosti, které postihují proměny řemeslného i výtvarného pojetí od konce 17. století do poloviny 20. století. Jednotlivé exponáty (226 kusů reprezentují velkoformátové fotografie doplněné o detaily částí vějířů. Publikace je v českém jazyce s anglickým resumé, v českém prostředí svým rozsahem ojedinělá.
Ludmila Kotorová
Vít Klouček, Václav Marian, Ivana Michnerová, František Sysel
Martin Korecký
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
340 Kč
300 ks
Prodej, e-shop, knihovna – výměna publikací

Nepovinné přílohy

978-80-7247-175-1

Fotogalerie

nahoru