Muzejní publikace roku

Řezbáři v kameni
Monografie věnovaná lidovým kamenosochařům 19. století v Pojizeří, rodinám Martinců, Zemanů, Prokopů a Beranů, označovaných jako řezbáři (dobový ekvivalent výrazu sochař). Monografie je výsledkem osmiletého terénního a archivního výzkumu historika umění MČR v Turnově PhDr. Miroslava Cogana. Po úvodu o přírodních i kulturněhistorických okolnostech vývoje tohoto fenoménu, jedinečného v kontextu lidové kultury v českých zemích, následují kapitoly věnované jednotlivým mistrům. Ty přinášejí dosud neznámé biografické údaje, atribuce, archivní dokumenty a bohatou fotodokumentaci. Následuje kapitola Patroni a pomocníci věnovaná úloze světců v životě venkovského člověka s ikonografickým katalogem nejčastěji se vyskytujících světců na kamenických památkách v Pojizeří. V závěrečných kapitolách autor dokládá na konkrétních příkladech proměnu vztahu společnosti k sakrální lidové skulptuře v průběhu posledního století a základní zásady péče o ně.
93/2020
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Skálova 71, 511 01 Turnov
+420 481 322 106
+420 603779364, +420 736 145 450
mail@muzeum-turnov.cz
http://www.muzeum-turnov.cz
00085804
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Lidovou skulpturou v Pojizeří se dosud fundovaně zabývali pouze Josef a Jana Scheybalovi (Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách, 1985). Po roce 1990 se tato stala „ohroženým druhem“, a Muzeum Českého ráje v Turnově proto s podporou MKČR zahájilo rozsáhlý terénní a archivní výzkum v regionu. Historik umění MČR, PhDr. Miroslav Cogan, vytvořil v průběhu osmi let databázi více než 600 objektů dochovaných v okresech Semily, Jablonec n. N., Jičín a Liberec. Nová zjištění byla zčásti publikována v odborných periodikách, ale projekt nakonec vyústil do podoby monografie. Úvod zasazuje pojizerské kameníky do širšího kontextu maloměstské a venkovské sakrální skulptury 18. a 19. století v severo-východních Čechách a na Moravě, v oblastech výskytu pískovce. Následující medailony „řezbářů“ Ignáce Martince, Františka Prokopa, Jana a Josefa Zemanů a Matěje Berana přinášejí množství nových biografických údajů, atribucí a datací. Napravujeme tak řadu omylů a chybných připsání, jež někdy Scheybalovi konstruovali bez faktografické opory. Kapitola „Ochránci a pomocníci“ přibližuje roli drobných kamenických děl v životě tehdejšího venkovského člověka. V připojeném obrazovém katalogu se čtenář také seznámí s nejčastěji se vyskytujícími světci a jejich atributy. V současnosti zaznamenáváme vzrůstající zájem o tyto sochy a kříže, jejich ochranu a obnovu. K větší informovanosti a iniciativě obecních správ a veřejnosti v tomto směru proto směřuje závěrečná kapitola „Co pro ně můžeme udělat?“ Čtenáři kromě bohatého obrazového doprovodu ocení čtivý text. Řezbáři v kameni se tak mohou uplatnit v muzejní a památkářské praxi, ale mají ambici oslovit i obce a laickou kulturní veřejnost. Do soutěže ji přihlašujeme jako příklad hodnotného výstupu vědeckovýzkumné činnosti regionálního muzea v oblasti ochrany kulturního dědictví.
PhDr. Miroslav Cogan
Miroslav Cogan, Bohumil Jakoubě, Pavel Jakubec, Roman Karpaš, archiv MČR: Jiří Šolc, Pavel Matoušek
Jan Zeman, Josef V. Scheybal (archiv MČR)
Tomáš Coufal, ak.mal.
430 Kč
800 ks
Přímý prodej v Muzeu Českého ráje v Turnově, e-shop muzea, síť regionálních knihkupců, povinné výtisky do dotčených archivů a vědeckých knihoven.

Nepovinné přílohy

978-80-87416-29-7
Křest a autogramiáda se zatím nekonaly kvůli omezením spojeným s pandemií covid–19. Publicita: Webové stránky muzea http://www.muzeum-turnov.cz, facebook a instagram muzea; zájemci o drobné sakrální památky v Pojizeří mají novou bibli – Turnovsko v akci. Youtube: řezbáři v kameni. Muzejní čtvrtletník č. 1 / 2021

Fotogalerie

nahoru