Muzejní výstava roku

Někdo to rád sušené
Výstava je syntézou mnohaletého terénního výzkumu muzejních pracovníků v oblasti problematiky tradičních sušáren ovoce na Horním Vsacku. Zaměřena je na prezentaci vlastní sušárny ovoce, použitých technologií při stavbě sušárny i její obsluze, včetně postupů při sušení ovoce. Zpracovává historii sušení ovoce na Valašsku a okolí. V neposlední řadě se věnuje i tématu ovoce, ovocných sadů a extenzivní krajiny, včetně environmentálních přesahů. Výstava je doplněna množstvím hracích prvků, včetně plně vybaveného modelu sušárny v měřítku 1:2. Nabízí i praktický vhled do fyzického stěhování staveb starých sušáren na nová místa a jejich znovuzprovoznění. Plody ovocných stromů tvoří odvždy nedílnou součást jídelníčku. Jejich sezonní využití bylo až do nedávna limitujícím faktorem. Jako nejefektivnější varianta skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo sušení. Tradiční dřevěné sušárny ovoce i ve své z dnešního pohledu archaické podobě dosáhly již před 120 lety svého maxima konkurenceschopnosti na trhu. Díky konzervatismu zdejšího prostředí se dále nevyvíjely a jsou tak mimořádným dědictvím zemědělské krajiny končícího 19. století a zároveň svědkem sušárenské tradice ve své vrcholné podobě, která postupně zanikla. Další obchod se sušeným ovocem upadal a zpracování ovoce ovládla počátkem 20. století výroba ovocných destilátů. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
22/2022
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
+420 571 411 690
+420 603 304 911
spitzer@muzeumvalassko.cz
http://www.muzeumvalassko.cz
00098574
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Projekt prezentuje historii, progres i úpadek ovocnářské tradice v oblasti Horního Vsacka, a to jak v návaznosti na environmentální témata související např. s problematikou pěstování tradičních krajových odrůd či ekologií ovocného sadu, tak na témata krajinotvorná, odvislá od zdejší specifické zemědělské a pasekářské tradice. Všímá si postavení sušeného ovoce v jídelníčku všedním i svátečním, v minulosti i současnosti, a to napříč společenskými vrstvami. V první řadě však prezentuje ovocnářství, potažmo tradiční způsoby zpracování jeho produktů, v souladu s obnoveným zájmem o návrat tradičních krajových odrůd ovocných stromů do kulturní krajiny. Sušení ovoce prezentuje jako metodu zpracování sice archaickou, ale zároveň veskrze moderní a poukazuje na fakt, že dosud existující sušárny ovoce jsou bezpochyby cenným kulturním dědictvím. Obsahem projektu bylo vytvoření interaktivní, esteticky atraktivní a vzdělávací putovní výstavy, která prezentuje výstupy dlouholeté odborné a akviziční činnosti odborných pracovníků MRV v oblasti výzkumu tradičních sušáren ovoce a tradiční technologie sušení ovoce. Zároveň s výzkumem byl vybudován rozsáhlý fond pomocného materiálu, a to právě za účelem jeho možného haptického využití ve výstavě jako didaktických prostředků. Jsou tedy taktéž nositeli vzdělávacího obsahu s naplněním pedagogických zásad (vědeckosti, uvědomělosti a aktivity, přiměřenosti, komplexního rozvoje, spojení teorie s praxí, emocionálnosti). Důraz je položen na kontextuální řešení, kdy není položen pouze na prezentaci exponátů, ale prezentaci samotného tématu, k čemuž docházelo dosud pouze publikační činností či konferenčními výstupy, prostřednictvím výstavy konečně též prostřednictvím výstavní a edukační činnosti. Množstvím didaktických a herních prvků výstava zohledňuje nejpočetnější cílovou skupinu objektů MRV, a sice rodiny s dětmi a školní skupiny. Obsahově je zacílena na širokou skupinu dospělých návštěvníků, kteří přicházejí za novými poznatky, prohloubením svých znalostí nejen na poli ekologického zpracování ovoce, ale i za zábavou. Výstava je zároveň koncipována jako bezbariérová, masivní využití pomocného materiálu činí výstavu vhodnou pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace. Přestože potřeby výše zmíněných návštěvnických skupin jsou často protikladné, použité výrazové prostředky instalace je zohledňují a výstavu činí atraktivní pro široké spektrum návštěvníků.
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská
14.9.2021
31.1.2022
září–leden
út–ne
9–17
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
spitzer@muzeumvalassko.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Jan Chlápek
Ing. arch. Jan Chlápek
recenzovaná monografie: SPITZER OSTŘANSKÁ, Ivana. Sušárny ovoce. Živé dědictví (nejen) Horního Vsacka. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2021, 136 s., ISBN 978-80-87614-63-1. populárně-naučný článek: SPITZER OSTŘANSKÁ, Ivana. Muzejní výstava a nová publikace o fenoménu tradičních sušáren ovoce. In Valašsko – vlastivědná revue, č. 47, s. 51.
Lektorské programy Příběhy z ovocného sadu. Určen pro MŠ, ZŠ, SŠ, probíhá po dobu trvání výstavy (v roce 2021 celkem 13 opakování). Komentované prohlídky výstavy s autorkou (v rámci akce Vsetínská muzejní noc 17. 9. 2021, exkurze Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a křtu knihy Sušárny ovoce dne 11. 11. 2021). Křest knihy Sušárny ovoce. Živé dědictví (nejen) Horního Vsacka: dne 14. 11. 2021 od 17:00 hod. Výstava Krajové odrůdy ovoce na Valašsku (11.–14. 11. 2021) Přednáška Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.: Krajové odrůdy ovoce na Valašsku, 14. 11. 2021 od 14:00 hod.
web ČTK: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/muzejnici-maji-v-halenkove-susarnu-ovoce-mapuji-tradicni-susarny-v-regionu/2104561; web Potravinářské komory: https://www.foodnet.cz/index.php/cs/aktuality/2543-vystava-ve-vsetinskem-zamku-predstavuje-historii-i-soucasnost-suseni-ovoce; web MRV: http://www.muzeumvalassko.cz/akce-a-vystavy/nekdo-to-rad-susene; https://valassky.denik.cz/zpravy_region/valasske-susarny-vytlacila-konkurence-z-balkanu-valasi-se-dali-na-paleni-2021111.html; https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/valassko-susarny-ovoce-zachrana-tradice-muzeum-stehovani-spitzer.A211108_635591_zlin-zpravy_hoo; https://www.kr-zlinsky.cz/odhalte-kouzlo-suseneho-ovoce-fotogalerie-1389.html.

Fotogalerie

nahoru