Muzejní výstava roku

Keltové na jihu Boiohaema
Výstava má ambice stát se novátorských výstavním počinem. Jejím cílem není totiž jen prezentování nalezených artefaktů, ale pokusí se zasadit archeologické nálezy do kontextu tehdejší každodennosti. K tomu bude sloužit rekonstrukce hrobky z období počátku mladší doby železné, ve které bude prezentována maketa ceremoniálního dvoukolového vozu s figurální výzdobou a dále pohřeb vládce. Tato rekonstrukce bude umístěna v hlavním sále Galerie muzea. V menším sále muzejní Galerie bude instalována keltská svatyně, jejímž účelem bude na základě náročné multimediální animace osvětlit návštěvníkovi význam keltské ikonografie v kontextu dochovaných keltských mýtů. Hlavním cílem výstavy je výjimečné i běžné nálezy budou prezentovány v kontextu nejnovějších vědeckých výsledků archeologie pozdního pravěku, a to popularizační formou, která umožní dopad co nejširší veřejnosti. Výstava bude v duchu současných přístupu využívat moderních technologii a pomocí umístěných QR kódů vznikne anglická mutace textu. Projekt Kelti na Písecku a jihu Boiohaema představí nejen Písecko, ale celý jih Čech jako významný region v rámci doby železné. Zároveň navazuje na přetrvávající popularitu „keltského“ fenoménu.
1/2022
Prácheňské muzeum v Písku
Velké nám. 114, 397 01 Písek
+420 382 201 111
+420 739 203 424
info@prachenskemuzeum.cz
http://www.prachenskemuzeum.cz
367 851
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

Doba železná (800 př. n. l. až zlom letopočtu), po jejíž dobu trvání na našem území sídlili Keltové, představuje zásadní dějinný a civilizační zvrat, který přinesl řadu technologických vymožeností, jako například právě zpracování železa a dále skla, na kvalitativně jinou úroveň se posunula i další řemesla (hrnčířství, bronzová industrie, zpracování jantaru, apod.). Proměňuje se i výtvarný výraz tehdejší doby. Styl geometrický starší doby železné střídá sty rostlinný, zvěrný a figurální. Zásadní bylo napojení našich zemí na Středomoří, především oblast Etrurie v severní Itálii, ale i třeba Řecko. Je zřejmé, že naše území bylo tehdy napojeno na významnou obchodní komunikaci – jantarovou stezku. Z pohledu archeologie v jižních Čechách jde o zlatý věk, jehož význam podtrhují nálezy knížecích mohyl (Hradiště u Písku, Tálín, Nevězice). Závěr doby železné patří kultuře oppid. Z jihočeského území jich známe několik (včetně nově objeveného oppida v prostoru města Bechyně), ale bez zajímavosti není, že dvě takové lokality jsou i na Písecku – oppidum v Nevězicích a na Zvíkově. Konec těchto lokalit, stejně jako konec (či spíše transformace) s nimi spojené sídlištní struktury na počátku doby římské, lze snad spojit s příchodem nového obyvatelstva – germánských Svébů. Na výstavě jsou představeny nejnovější archeologické nálezy z období doby železné (800 př. n. l. až zlom letopočtu) a poprvé vystaveny vzácné artefakty místní provenience i importy ze vzdálených koutů Evropy nalezené na našem území. Běžné nálezy budou pro názornost zasazovány do každodenního života tehdejších obyvatel, akcentován bude i jejich symbolický význam. Expozice bude v duchu současných přístupů využívat moderních technologií a pomocí QR kódů, umístěných ve výstavě, vznikne anglická mutace výstavních textů. Výstava Kelti na Písecku představí náš region jako významný středoevropský prostor v rámci vývoje doby železné. Výstava je koncipována jako soubor drobných archeologických příběhů, jejichž úlohou je sloužit jako platforma pro další vzdělávání návštěvníků. Vedle narativní linie bude proto kladen důraz na pochopení metody multidisciplinárního archeologického výzkumu. Bude zde prezentována maketa ceremoniálního dvoukolového vozu s figurální výzdobou a dále pohřeb vládce. Tato rekonstrukce bude umístěna v hlavním sále Galerie muzea. V menším sále muzejní Galerie je instalována keltská svatyně, jejímž účelem je na základě náročné animace osvětlit návštěvníkovi význam keltské ikonografie v kontextu dochovaných keltských mýtů. Hlavním cílem výstavy je výjimečné i běžné nálezy prezentovat v kontextu nejnovějších vědeckých výsledků archeologie pozdního pravěku, a to popularizační formou, která umožní dopad co nejširší veřejnosti.
Jaroslav Jiřík, Tomáš Hiltscher
Prácheňské muzeum v Písku
4.6.2022
11.9.2022
VI.–IX.
úterý–neděle
9–18
Jaroslav Jiřík
jirik@prachenskemuzeum.cz

Nepovinné přílohy

Komentované prohlídky, vernisáž výstavy v rámci Muzejní noci s Kelty dne 3. 6. 2022.
1) https://kalendarium.piseckem.cz/cs/akce/keltov-na-jihu-boiohaema/; 2) https://boiohaemum.cz/stopy-predku/stopy-predku-akce/4747-keltove-na-jihu-boiohaema; 3) https://pisecky.denik.cz/ctenar-reporter/galerie-do-pisku-se-vratili-keltove-lide-si-s-nimi-uzily-muzejni-noc-20220604.html; 4) https://www.infokam.cz/clanek/31312/keltove-na-jihu-boiohaema.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru