Muzejní počin roku

Technoanalýza nejstaršího umění a ozdob člověka
Projekt „Technoanalýza nejstaršího umění a ozdob člověka“ (DKRVO, MK000094862) navazuje na výsledky vědeckého projektu „Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: tafonomická a technologická analýza“(GAČR). V rámci projektu byly zpracovávány nejstarší šperky a umělecké artefakty z moravských lokalit. Unikátně se podařilo shromáždit ke studiu předměty uchovávané odděleně v Moravském zemském muzeu a Archeologickém ústavu AVČR, nalezené v minulosti společně na moravských lokalitách. Artefakty byly podrobeny technologické a typologické analýze a zasazeny do jejich původního společného kontextu. Výstupem tohoto projektu jsou odborné články, výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla a její katalog, Vystaveny jsou pouze originální, nejstarší doklady šperků z Moravy, souborně všechny „venuše“ z České republiky, včetně venuše věstonické. Některé předměty jsou vystaveny poprvé a poprvé takto souborně v obnoveném kontextu
38/2022
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
+420 533 435 220
podatelna@mzm.cz
http://www.mzm.cz
00094862
MK ČR

Povinné přílohy

Dlouhodobý projekt „Technoanalýza nejstaršího umění a ozdob člověka“ (DKRVO, MK000094862) prováděný v MZM probíhal jako pokračování vědeckého projektu podpořeného GAČR v letech 2010–2012 s názvem „Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: tafonomická a technologická analýza“. Předmětem výzkumu byly ozdoby a umělecké předměty paleolitického člověka nalezené na Moravských lokalitách. Tyto unikátní předměty byly nalezeny při výzkumech na různých lokalitách – Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí atd. Výzkumy těchto lokalit byly vedeny v průběhu let více institucemi – Archeologickým ústavem Akademie Věd a Ústavem Anthropos MZM a tak se stalo, že jsou dnes tyto předměty, které fungovaly ve společnosti jedné skupiny lidí od sebe odděleny. Muzejní počin spatřujeme především ve faktu, že se podařilo tyto předměty opět shromáždit, studovat a prezentovat dohromady na jednom místě, kontextualizovat, tak jak spolu fungovaly ve společnosti lidí v paleolitu. Je tak možné nahlédnout do života této skupiny lidí, která osidlovala naše území v nejstarších dobách. Šperky byly analyzovány z pohledu zdrojového materiálu a jeho původu, technologie výroby těchto předmětů, způsobu používání paleolitickým člověkem. Na základě výsledků analýz jsme rozdělily předměty do typů (viz např. Lázničková-Galetová 2021). Dále jsme hledali doklady prezentace ozdob na lidských zobrazeních (soškách venuší, rytinách) z té doby a potencionální doklady přímého zdobení lidského těla. V rámci projektu probíhaly také, studijní srovnávací stáže ve francouzských muzeích, které přinesly důležité výsledky, které měly být také prezentovány na výstavě i také vytipované předměty na zapůjčení. Zahraniční zápůjčky nebyly z důvodu postcovidové situace v MZM realizovány, některé výsledky jsou prezentovány v katalogu. Výstupem tohoto projektu jsou publikované výsledky v článcíchh v odborných časopisech. Například: Lázničková-Galetová, M. 2021 Gravettian ivory ornaments in Central Europe, Moravia (Czech Republic). L'Anthropologie 125(2) (dále v příloze). Jako výstup tohoto projektu vznikl také scénář k výstavě aktuálně probíhající v Pavilonu Anthropos s názvem Nejstarší šperky a ozdoby těla. Výstava prezentuje výsledky projektu ve čtyřech částech – zdrojové materiály pro tvorbu ozdob, jejich typy – prezentovány ve skupinách, determinovaných na základě projektu. Ve třetí části některé výsledky technologických analýz. Unikátně jsou prezentovány všechny venuše z Moravy a další lidská zobrazení s cílem ilustrovat možnou podobu člověka v paleolitu. Na dalších příkladech lidských zobrazení je pak nepřímo dokumentováno neuchovatelné (doklady zdobení samotného lidského těla – malba, tetování, jizvení). Výsledky revizního výzkumu původního archeologického kontextu hrobu tří jedinců z Dolních Věstonic II jsou zpřístupněny pomocí videomapingu. Je prezentována také antropologická rekonstrukce šamana z Francouzské ulice provedená „Laboratoří Antropologické rekonstrukce MZM“, v jehož hrobovém kontextu bylo nalezeno velké množství ozdob. Unikátnost prezentace je postavena na originálních artefaktech nejstarších šperků, které jsou předmětem státní ochrany (národní kulturní památka rejst. č. ÚSKP 444 - Soubor nejvýznamnějších archeologických nálezů z období kultury lovců mamutů, včetně Věstonické venuše). Většina z nich až na výjimky nebyly nikdy vystaveny – je to tedy první souborná výstava těchto předmětů zasazených do kontextu tehdejší společnosti. Tomu je přizpůsoben způsob vystavení těchto předmětů v nejvyšším stupni zabezpečení. Prezentace je také věnována aktuálnímu šperku. Byl vydán katalog k výstavě.

Martina Galetová
+420 776 17 07 38
mgaletova@mzm.cz

Nepovinné přílohy

Martina Galetová


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru