Muzejní publikace roku

Mezičas: Adéla Matasová
U příležitosti výstavy v Galerii Středočeského kraje a v Domě umění v Ostravě vydává GASK obsáhlou česko-anglickou monografii Adéla Matasová / Mezičas. Základním konceptem publikace je interpretace autorčina výtvarného díla i pedagogické činnosti od 60. let 20. století až do současnosti. Na publikaci se podílely kurátorské a kunsthistorické osobnosti, které se tvorbou Adély Matasové teoreticky v minulosti dlouhodobě zabývaly. Cílem bylo uspořádat rozsáhlé dílo na poli sochy, instalace, videa, obrazu, kresby, ale i architektonických realizací. Kniha má zhodnotit autorčinu mnohovrstevnatou tvorbu v její úplnosti a interpretovat ji optikou přítomnosti. Publikace je rozčleněna do čtyř zásadních kapitol. Autorka první kapitoly, Pavlína Morganová, je současně hlavní editorkou monografie a její text nese název „Osobní výzkum světa. Tvorba před rokem 1989“. Dalším významným přispěvatelem je kunsthistorička Martina Pachmanová, jejíž kapitola se jmenuje „Překonávat hranice těla a prostoru. Tvorba po roce 1990“. Třetí část s názvem „Cesta vody. Dešťové stěny a site-specific východiska“ napsala kurátorka GASK Veronika Marešová. Poslední analytický text „Metasystémy“ vytvořil kurátor Michal Koleček. Monografie má také svou osobnější rovinu v podobě rozhovoru Pavlíny Morganové s Adélou Matasovou. Velmi cenný je rovněž komplexní soupis autorčiných děl, který vedle životopisné chronologie, výčtu samostatných i souborných výstav a rejstříku nesmírně obohacuje faktografickou část publikace. Kniha je bohatě proložena reprodukcemi děl, pohledy do instalací, výstav i architektonických realizací. Nechybí ani dokumentární a osobní fotografie z autorčina života.
101/2022
Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora
+420 608 757 715
info@gask.cz
http://www.gask.cz
00069922
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Rozsáhlá monografie Mezičas v česko-anglické mutaci představuje laické i odborné veřejnosti systematicky a zevrubně zpracovaný umělecký odkaz Adély Matasové, jež v roce 2021 získala Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění, především za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost. Publikace je strukturována do několika textových i obrazových částí, v podstatě do čtyř zásadních kapitol, kterým předchází vizuální úvod prezentující dosud nepublikované, ve své době naprosto progresivní a novátorské dílo. Jedná se o kreslený scénář a dokumentární fotografie k scénickému představení s názvem Pohybová akce k hudbě E. Varése, které se uskutečnilo v divadle v Českých Budějovicích v roce 1974. Na toto překvapivé obrazové entrée navazuje rozhovor hlavní editorky Pavlíny Morganové s Adélou Matasovou o žití ve složité době, o mezilidských vztazích, o práci a umění. Rozhovor je graficky „podbarven“ dobovými, osobními fotografickými záběry. Pak už následují stěžejní kunsthistorické a badatelské texty ve čtyřech oddělených kapitolách, které jsou prokládány reprodukcemi děl Adély Matasové, pohledy do jejích výstav, realizací a projektů. První kapitola, jejíž autorkou je výše zmiňována editorka a kunsthistorička Pavlína Morganová, nese název „Osobní výzkum světa. Tvorba před rokem 1989“. P. Morganová zde sleduje tvorbu Matasové od prvotního formování umělkyně na studiích až po další umělecký vývoj v průběhu následujících 70. a 80. let. Na tuto kapitolu úzce navazuje další textový vstup významné kurátorky a kunsthistoričky Martiny Pachmanové. Její badatelský příspěvek „Překonávat hranice těla a prostoru. Tvorba po roce 1990“ mapuje a analyzuje posun tvorby Matasové od okamžiku Sametové revoluce až po její nejsoučasnější práce. Následný text kurátorky GASK Veroniky Marešové „Cesta vody. Dešťové stěny a site-specific východiska“ cílí na exteriérové projekty, instalace a intervence ve veřejném prostoru či v krajině se zvláštním důrazem na nejaktuálnější instalaci Dešťovou stěnu IV v jezuitských zahradách GASK v Kutné Hoře. Poslední kapitola „Metasystémy“ kurátora Michala Kolečka je věnována retrospektivní výstavě se stejnojmenným názvem, jež barvitě a mnohovrstevnatě demonstrovala širokospektrální záběr autorky napříč jejím celoživotním dílem. Závěr knihy vedle životopisné chronologie a záznamu autorčiny účasti na samostatných a skupinových výstavách, sympoziích či stážích obsahuje především sumární soupis děl s obrazovým doprovodem, jenž je velmi cenným encyklopedickým materiálem pro další badatelský výzkum na poli výtvarného umění.
Pavlína Morganová (ed.), Martina Pachmanová, Veronika Marešová, Michal Koleček
Tomáš Souček, Martin Polák, Národní galerie v Praze, ČTK
Studio Marvil
Petr Bosák a Robert Jansa (20YY Designers)
GASK – Galerie Středočeského kraje, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Galerie výtvarného umění v Ostravě
1 500 Kč
1 100 ks
Kosmas, GASK shop

Nepovinné přílohy

978-80-7056-234-5 (GASK); 978-80-7561-344-8 (Fakulta umění a designu UJEP); 978-80-87405-80-2 (GVUO)

Fotogalerie

nahoru