Muzejní publikace roku

Mistři cechů oděvních
Kniha je určena nejen jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, ale zejména jako rozšíření a prohloubení znalostí, postupů i technologií, jež výstava prezentovala jiným způsobem. Jde proto o samostatný publikační počin, jenž zachycuje a dále zprostředkovává rozsáhlý soubor dat, která byla během příprav výstavy shromážděna. Ne všechny informace – odborné vědomosti, poznatky získané metodami experimentální archeologie, unikátní znalosti středověkých výrobních postupů, výsledky rozsáhlého archivního výzkumu – bylo možné na výstavě prezentovat. V knize však našly své místo. Velký význam nese obrazová složka knihy. Historická ikonografie, fotografie replik i originálních předmětů a zejména didaktické ilustrace názorně přibližují dobové výrobní postupy. S využitím výtvarných prostředků chce kniha oslovit odborné publikum, ale i širokou veřejnost, pokud se zajímá o historické kořeny naší oděvní kultury.
102/2022
Husitské muzeum v Táboře
Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
+420 380 831 596
+420 739 468 408
tabor@husitskemuzeum.cz
http://www.husitskemuzeum.cz
00072486
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Kniha vznikla jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. Autoři výstavy zde získali prostor, aby vyložili svá témata v dostatečné šíři a se zohledněním podstatných detailů. Bylo proto možné publikovat rozsáhlý soubor dat, která byla během příprav výstavy shromážděna – zejména poznatky získané metodami experimentální archeologie, unikátní znalosti středověkých výrobních postupů, výsledky archivního výzkumu. Kniha je rozčleněna do tří oddílů. První z nich přibližuje vznik samotné výstavy a názorně popisuje výrobu replik středověkých nástrojů a pomůcek, jež vznikaly na základě dnešních znalostí pozdně středověké hmotné kultury. Jejich výroba napomohla zodpovězení mnoha otázek, které dosud zůstávaly jinými metodami archeologie či historických věd nevyřešeny. Druhý oddíl je věnován oděvním řemeslům, která jsou spjata s dějinami Tábora od pozdního středověku do raného novověku. Zároveň je pohled na ně zasazen do kontextu českého i evropského vývoje daného období. Jednotlivé studie nahlížejí co nejhlouběji do středověké technologie vytváření oděvů a oděvních doplňků od zpracování suroviny po vznik konkrétního výrobku na základě znalostí dobových pramenů. Pozornost je věnována i oděvním řemeslníkům, kteří v 15. a 16. století žili v Táboře, jejich cechovní organizaci a začlenění do městské komunity. Třetí oddíl knihy zahrnuje katalog exponátů z muzejních sbírek, jež byly na výstavě prezentovány, a další přílohy (soupisy pramenů, literatury a historické ikonografie). Velký význam patří obrazové složce knihy. Byla shromážděna reprezentativní sbírka odpovídající historické ikonografie, použity fotografie replik i originálních předmětů. Zejména je potřeba vyzdvihnout rozsáhlý soubor didaktických ilustrací, názorně přibližujících dobové výrobní postupy. Kniha oslovuje především odborné publikum, přičemž přihlíží k zájmu rozsáhlé mezinárodní komunity, zaměřené na středověké odívání a s ním spojenou praxi living history. S využitím výtvarných prostředků ale kniha myslí i na širokou veřejnost, pokud se zajímá o historické kořeny naší oděvní kultury.
Aleš Nový, Eva Nová, Roman Urbani, Tomáš Koch, Zdeněk Vybíral
Tomáš Koch, Aleš Nový, Zdeněk Prchlík
Václav Kotva, Michaela Sterzová
Gustav Fifka, Viva Design, s. r. o.
Husitské muzeum v Táboře
390 Kč
800 ks
Přímý prodej, výměna publikací.

Nepovinné přílohy

978-80-87516-80-5
Foto 1.–7. Fotografie z veřejného představení knihy a autogramiády autorského týmu; Foto 8.–10. Fotografie knihy; PDF obálky

Fotogalerie

nahoru