Muzejní výstava roku

Hudební nástroje v lidové kultuře
Hudební nástroje jsou významným dokladem hudební kultury naší společnosti. Expozice představuje hudební instrumentář užívaný v lidové kultuře na území České republiky. Základem expozice je sbírka hudebních nástrojů NÚLK. Exponáty jsou rozčleněny do pěti samostatných výstavních prostor podle organologického členění – perkusní nástroje, strunné nástroje a dechové nástroje. Doplňkem je webové rozhraní prezentující zvukové a audiovizuální ukázky exponátů, jejich popisy, fotografie a charakteristiku nástrojových uskupení. Návštěvník je seznámen s rozmanitostí hudebního instrumentáře naší kultury, jeho vývojem a díky digitální složce je schopen si spojit jednotlivé hudební nástroje s jejich zvukovou podobou. Expozice ve svém celku představuje jedinečný počin, který v kontextu lidové kultury ČR zatím nebyl v tomto rozsahu realizován a je názornou ukázkou rozvoje a bohatství naší kulturní historie.
74/2022
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 81 Strážnice
+420 518 306 611
info@nulk.cz
http://www.nulk.cz
00094927
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Hudební nástroje jsou důležitým hmotným dokladem vývoje hudební kultury a proměn estetického cítění společnosti. Cílem expozice je představit bohatost hudebního instrumentáře, jakožto neoddělitelné součásti lidové kultury na území ČR v kontextu rozvoje hudby v oblasti střední Evropy. Hlavní důraz je kladen na komplexní představení jednotlivých hudebních nástrojů v jejich historických a technologických vazbách. Díky interaktivnímu rozhraní umožňuje začleňovat aktuální poznatky získané studiem hudebních nástrojů a přizpůsobovat obsah návštěvníkům. Expozice prezentuje okolo 300 exponátů ze sbírek NÚLK rozmístěných v pěti výstavních prostorách členěných dle organologické systematiky a zachycují celou šíři hudebního instrumentáře užívaného v lidové kultuře. Expozice je doplněna 11 doprovodnými panely přibližujícími aktivity NÚLK v oblasti hudební kultury. Hlavní část textových, obrazových a zvukových informací je návštěvníkovi zprostředkována pomocí 9 interaktivních panelů rozmístěných v prostoru expozice. Takto zpřístupněné virtuální prostředí obsahuje základní charakteristiky jednotlivých nástrojových skupin/uskupení, v nichž se nástroje používaly a také přináší podrobný katalog výstavy, který je dostupný formou QR kódů i v mobilních zařízeních návštěvníků. Pro komentované a tematické prohlídky je digitální rozhraní uzpůsobeno i pro centrální sdílení zvukových ukázek. Ve svém celku představuje expozice jedinečný počin, který ve sféře hudby lidové kultury ČR zatím nebyl realizován a je názornou ukázkou bohatství, jež naše kultura skýtá.
Mgr. Jiří Höhn
Národní ústav lidové kultury
1.5.2022
V.–X.
út–ne
9–16(17)
Mgr. Jiří Höhn
Jiri.hohn@nulk.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Arch. Tomáš Kodet
Publikace: Höhn, Jiří: Hudební nástroje v lidové kultuře, průvodce expozicí. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021. ISBN 978-80-88107-44-6; Leták: Höhn, Jiří: Hudební nástroje v lidové kultuře, průvodce expozicí. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru