Muzejní počin roku

Vybudování nového Muzea Trojmezí
V červenci roku 2022 otevřelo Muzeum Těšínska svou novou pobočku, Muzeum trojmezí, v nejvýchodnějším městě České republiky – v Jablunkově. Sídlí v historicky cenném a památkově chráněném Knížecím domě, který od konce 16. století vlastnila těšínská knížata. V interiéru nalezneme řadu historických kleneb, ostění a dalších hodnotných prvků. Výsledkem náročné rekonstrukce je nejen opravený objekt, ale i nová stálá multimediální trojjazyčná (ČJ, PJ, AJ) expozice s názvem Krajina a lidé, umístěná ve třech podlažích. Interdisciplinárně pojatý počin prezentuje staleté soužití a sepětí člověka s přírodou v této části Slezska s přesahy do sousedního Polska a na Slovensko. Součástí revitalizovaného objektu je sál pro proměnné výstavy, přednáškový sál, čítárna a prostor pro práci s veřejností. Objekt je bezbariérový.
95/2022
Muzeum Těšínska, p. o.
Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
+420 558 761 211
+420 734 686 969
muzeum@muzeumct.cz
http://www.muzeumct.cz
00305847
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Muzeum Těšínska působilo v letech 2001–2020 v Jablunkově, nejvýchodnějším městě České republiky a zároveň nejjižnějším městě Slezska, prostřednictvím své pobočky. Jednalo se o tři pronajaté nevelké místnosti s nikoliv bezbariérovým přístupem. Tyto skutečnosti značně limitovaly muzejní práci a její další rozvoj v této lokalitě. V roce 2018 zakoupil Moravskoslezský kraj, zřizovatel Muzea Těšínska, od města Jablunkov památkově chráněný dům č. p. 150 situovaný na nároží ulice Plk. Velebnovského a Mariánského náměstí. Takzvaný Knížecí dům se třemi charakteristickými prampouchy patří mezi nejstarší zděné objekty tohoto typu nejen ve městě, ale i v celém historickém Těšínsku. Zažitý název souvisí se skutečností, že od konce 16. století náležel těšínským knížatům z rodu Piastovců a později Habsburků. Od poloviny 19. století do roku 1911 v objektu sídlil okresní soud, poté sloužil různým komerčním či obytným účelům. Především v posledních 100 letech byla vnitřní dispozice objektu opakovaně stavebně měněna a degradována navzdory skutečnosti, že byl již v roce 1958 zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Stavební práce zahájené na podzim roku 2020 byly proto náročné, bylo nutno mj. demolovat či demontovat řadu novodobých přístaveb a dalších nevhodných konstrukcí, odstranit plastová okna aj. Probíhaly pod dohledem památkářů i archeologa. Byl zde získán hodnotný archeologický a další materiál. Nečekaným objevem byl zazděný neznámý prostor v místnosti v prvním patře, která sloužila v 18. a 19. století jako kuchyně, a také základy pece. Tyto stavebně-historické prvky byly zachovány a dodatečně zahrnuty do prohlídkového okruhu. Dům tedy prošel celkovou revitalizací, byly částečně vyměněny krovy, objekt má novou střešní krytinu, omítky i všechny podlahy. Nevhodná plastová okna byla nahrazena dřevěnými opatřenými v přízemí ručně kovanými vnitřními mřížemi. V interiéru byla restaurována objevená kamenná ostění. Vně zadní části domu byla instalována prosklená výtahová plošina pro handicapované návštěvníky, kterou nešlo s ohledem na historicky cenné klenby umístit v interiéru. Objekt i expozice jsou tedy bezbariérové. Projekt „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum trojmezí"“ byl spolufinancován Evropskou unií. Další finanční prostředky byly poskytnuty ze státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje, který rovněž financoval odkoupení budovy od města Jablunkova. Po dvou letech prací byla návštěvníkům 22. července 2022 zpřístupněna trojjazyčná (česky, polsky, anglicky) stálá expozice s názvem Krajina a lidé. Je koncipována interdisciplinárně a na její tvorbě se podíleli vedle přírodovědců také etnografové, historikové, archeolog či muzejní edukátoři. Na třech podlažích představuje staleté soužití přírody a člověka ve svérázné nejvýchodnější oblasti České republiky při státních hranicích s Polskem a Slovenskem, tedy na trojmezí. Vedle prezentace zdejšího původního prostředí před příchodem člověka získá návštěvník přehled o současném stavu ochrany přírody a krajiny, fenoménu valašské a pasekářské kolonizace ve slezské části Beskyd, bohaté historií, tradicích a zvykosloví Jablunkova a okolí a v neposlední řadě i o minulosti samotného Knížecího domu. Expozice s řadou mulimediálních a interaktivních prvků prezentuje i řadu dosud nevystavených sbírkových předmětů. V historicky cenném objektu nalezneme prostor pro proměnné výstavy či práci s veřejností všech věkových skupin, přednáškový sál či čítárnu.

Lenka Ježová Bichlerová
+420 734 686 969
lenka.bichlerova@muzeumct.cz

Nepovinné přílohy

Autorský kolektiv Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, pod vedením Davida Pindura ve složení: Ludmila Březinová, Jana Glombová, Radim Jež, Lucie Kaminská, Nela Kotásková, Martin Krůl, Monika Kupková, Lenka Nováková, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Ilona Pavelková, David Pindur, Daniela Podstawková, Petr Pyszko, Martina Uhlářová, Vendula Zbytovská


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru