Muzejní publikace roku

Sbírka a historie Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Publikace byla vydána k příležitosti 50. výročí od založení Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Čtenáře seznamuje s rozsáhlým sbírkovým fondem nejstaršího loutkářského muzea v Čechách i s jeho dlouhou a bohatou historií. Knihu doplňuje velké množství barevných fotografií sbírkových předmětů.
112/2022
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Břetislavova 74, 537 01 Chrudim
+420 469 620 310
+420 770 125 419
puppets@puppets.cz
http://www.puppets.cz
00412830
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Publikace vznikla k příležitosti 50. výročí od okamžiku, kdy se návštěvníkům poprvé otevřely dveře renovovaného Mydlářovského domu, a kdy zároveň první návštěvníci mohli spatřit v mnoha ohledech jedinečnou zahajovací expozici etablujícího se Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Právě ono již úctyhodné půlstoletí činnosti se jeví jako vhodný milník či příležitost k určité rekapitulaci, jinými slovy k pokusu o rekonstrukci jen velmi útržkovité paměti a spletité historie této velmi specifické paměťové instituce. Vlastní historie muzea byla v předchozích publikačních výstupech poněkud upozaďována, hlavním úsilím autora tedy bylo narovnat tento nepoměr a s využitím důkladného archivního výzkumu a metody orální historie poskytnout čtenáři ucelený pohled na vznik a rozvoj muzea. Kniha je rozdělena do dvou samostatných celků. První, převážně obrazová část představuje sbírkový fond. V osmi tematických podkapitolách jsou zde představeny z velké části dosud nereprezentované artefakty z bohaté a různorodé muzejní sbírky čítající v současnosti přes 50 tisíc sbírkových předmětů. Druhý celek tvoří historická studie, v níž je nastíněn vývoj muzea, a to od prvních snah o zřízení samostatného pražského muzea zasvěceného loutkářskému umění na našem území, přes konkrétní kroky vedoucí k jeho zřízení ve městě Chrudim a rozvoj v 70. a 80. letech, až po změny, které muzeum zaznamenalo v bezprostředním období po pádu minulého režimu. Oporou této části bylo využití orálně-historických rozhovorů s bývalými zaměstnankyněmi a spolupracovnicemi. Kniha přináší řadu nových poznatků a zároveň nastiňuje přístup k problematice institucionální mikrohistorie.
Richard Matula
Oto Palán, Marie Sieberová, Ivana Krennerová
Marie Sieberová
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
399 Kč
500 ks
Prodej distribučním kanálem Muzea loutkářských kultur v Chrudimi; e-shop: https://www.puppets.cz/cs/e-shop, prodej v divadle Minor

Nepovinné přílohy

978-80-906129-8-3
Fotodokumentace publikace; Fotodokumentace z uvedení publikace v rámci oslav 50. výročí od založení MLK; Recenze knihy z časopisu Loutkář 3/2022.

Fotogalerie

nahoru