Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
19.3.2018

Účtování o sbírkách muzejní povahy nově

Změna vyhlášky č. 410/2009 Sb. od 1. ledna 2018


Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Odst. 4 § 71 novelizované vyhlášky č. 410/2009 Sb. přímo hovoří o oceňování sbírek muzejní povahy a o účtování o sbírkách v muzeích a galeriích, které nejsou podnikatelskými subjekty (tedy především v muzeích a galeriích zřizovaných státem a územními samosprávnými celky, ale i jinými neziskovými subjekty, např. zapsanými spolky). Podle uvedeného odst. 4 se sbírka muzejní povahy, u které není známa pořizovací cena, oceňuje 1 Kč. Pokud dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění. Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je známé, ocenění samotné sbírky se o tuto částku nemění, ale ta je vykázána v Rozvaze na majetkovém účtu č. 032 v položce „A.II.2. Kulturní předměty“ (tuto položku najdeme v odst. 2 § 8 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví).

Co v praxi většiny muzeí a galerií tato novelizace vyhlášky znamená? Má především jeden pozitivní rys – odstraňuje účetní problém, který nastával, pokud muzeum či galerie nakupovaly sbírkové předměty v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. jako dlouhodobý hmotný majetek z fondu reprodukce. V takovém případě se totiž až dosud organizaci „ztrácely“ finanční prostředky. O částku, o niž se snížil fond reprodukce, totiž nevzrostlo vlastní jmění, protože sbírka muzejní povahy byla i nadále oceněna jen 1 Kč. Možná z tohoto důvodu až donedávna poskytovalo Ministerstvo kultury z programu ISO C na nákup významných sbírkových předmětů jen neinvestiční prostředky, protože v takovém případě vlastní jmění nevzrůstalo a peníze z fondu reprodukce se „neztrácely“. To se nejprve změnilo u loni zřízeného Akvizičního fondu na nákup děl soudobého výtvarného umění a pro letošní rok i u programu ISO C na nákup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. Z obou těchto programů jsou nyní poskytovány jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Důvod, proč jsou na tyto účely stále poskytovány i neinvestiční prostředky, není zřejmý. Jak zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), který platí pro nákup dlouhodobého hmotného majetku státem zřizovanými příspěvkovými organizacemi, tak i zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (muzea a galerie zřizované kraji a obcemi), zcela jednoznačně stanovují, že dlouhodobý hmotný majetek lze nakupovat jen z fondu reprodukce. Jinak příslušná organizace poruší rozpočtovou kázeň a může být za to sankcionována. A už citovaná vyhláška č. 504/2002 Sb. v § 8, odst. 2 uvádí, že sbírky muzejní povahy jsou dlouhodobým hmotným majetkem.

Ještě dodejme, že Ministerstvo financí zamítlo nejen připomínku AMG vznesenou prostřednictvím UZS, ale i připomínku Ministerstva kultury k novele vyhlášky č. 410/2009 Sb. O této situaci Exekutiva AMG dne 6. prosince 2017 informovala náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourodu, Ph.D., a požádala ho o pomoc při vyjasnění problému s účtováním o sbírkách a o vydání metodického pokynu Ministerstva kultury k této věci. Jde ale jen o metodickou pomoc v existující situaci. Podle Exekutivy AMG by se totiž o muzejních sbírkách nemělo účtovat, stejně jako se neúčtuje o archiváliích v archivech nebo o knižních fondech knihoven. Jsme totiž v paradoxní situaci. I v muzejních sbírkách jsou archiválie evidované v NAD, ale na rozdíl od archiválií v archivech jsou zahrnuty do sbírky v hodnotě 1 Kč. A pokud budou od letošního 1. ledna zakoupeny další sbírkové předměty archivní povahy, bude se o nich – na rozdíl od obdobných předmětů v archivech – v muzeích a galeriích účtovat.PhDr. Zdeněk Kuchyňka
II. místopředseda AMG

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás