Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
28.5.2020

Ke zjištění NKÚ

Sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury

 

Ministerstvo kultury provede v následujícím období opatření v souladu se  závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu, směřující k odstraňování některých nedostatků a posílení ochrany sbírek muzejní povahy (nejen ve vlastnictví státu). Protokol, dostupný na stránkách NKÚ pod číslem 19/09, vyjadřuje zjištění, jehož cílem bylo prověřit Ochranu sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky z hlediska účelnosti a souladu s právními předpisy za období 2016–2018, v případě věcných souvislostí i za dobu předcházející a následující.

Je nezbytné dodat, že zjištěné nedostatky jsou především způsobeny výraznou personální poddimenzovaností Samostatného oddělení muzeí MK ČR (a sektoru kultury obecně), která silně omezuje jeho možnosti, navzdory značnému úsilí příslušných pracovníků. Zároveň je důležité zmínit, že MK ČR bude při zavádění uvedených opatření navazovat na dlouhodobou a systematickou snahu o zlepšení péče o movité kulturní dědictví. Připravuje mj. změnu příslušné legislativy, neboť ta se ukázala být druhým hlavním limitujícím faktorem při správě muzejních sbírek, jak ostatně potvrzuje i kontrolní závěr NKÚ. Ačkoliv se zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, za dobu své působnosti mimořádně osvědčil, vyvstala již v souladu s nabytými praktickými zkušenostmi potřeba jeho úpravy. Jako nejpalčivější se pak ukazuje potřeba novelizace jeho prováděcí vyhlášky (č. 275/2000 Sb.). MK ČR rovněž připravuje modernizaci systému CES za účelem umožnění efektivnějšího fungování správců sbírek pro adekvátnější plnění příslušných zákonných povinností. Zároveň bude intenzivněji pokračovat jeho úsilí o využití poznatků z kontrol, prováděných fyzicky přímo „na místě“, při zdokonalování metodické pomoci, zaměřené jak na další zlepšování činnosti a dotační podpory, tak i na aktivity své vlastní.

Je politováníhodné, že některé mediální reakce na zjištění NKÚ nepodávaly zcela objektivní obraz situace v muzejních institucích. Ojediněle se objevil i demagogický názor zpochybňující samotnou podstatu práce muzeí a galerií. Je tedy namístě vyjádřit respekt a poděkování všem, kdo po léta za nelehkých podmínek a s velkým nasazením pečují o sbírky. Stále zřetelněji se ukazuje nezbytnost dlouhodobé koncepční pozitivní prezentace oboru muzejnictví v co nejtěsnějším kontaktu s aktuálním společenským vývojem, aby i široká veřejnost dokázala docenit, co pro ni muzejní pracovníci obětavě zajišťují.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Online dotazník pro muzea a galerie

Vše dostupné na jednom místě

Ve dnech 12. října až 3. listopadu 2020 se zakazují návštěvy a prohlídky muzeí a galerií

Aktuální informace pro muzea a galerie

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás