Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.5.2013

Komentář k novele vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Komentář k novele vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb. pdf (194 kB)

Ministerstvo kultury zpracovalo Komentář k novele vyhlášky ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon  č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Jedná se zatím o informaci o změnách, které novela přináší. Metodický pokyn ministerstva kultury k novele by měl následovat.
                                                                                                 
Ministerstvo kultury je zákonem č. 122/2000 Sb. zmocněno k vydání vyhlášky, „kterou se stanoví podrobnosti trvalého uchování sbírek muzejní povahy (dále jen „sbírka“), vedení sbírkové evidence, inventarizace, vyřazování ze sbírkové evidence, vývozu sbírek a vzory tiskopisů“. Na základě tohoto zmocnění ministerstvo vydalo vyhlášku č. 275/2000 Sb. (dále jen „vyhláška“), která nabyla účinnosti dne 18. srpna 2000.

Po dvanácti letech ode dne nabytí účinnosti vyhlášky přistoupilo Ministerstvo kultury k její novelizaci, jejímž cílem bylo:
a) reagovat na dosavadní aplikační praxi, zejména do vyhlášky promítnout zkušenosti s inventarizací sbírkových předmětů a další zkušenosti získané na základě kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb. i z kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu,
b) reagovat na rozvoj nových technologií,
c) upravit text vyhlášky tak, aby lépe odpovídal příslušným ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. a akceptoval znění zákona ve znění pozdějších předpisů,
d) upravit některé terminologické nepřesnosti.

Návrh novely vyhlášky byl od počátku připravován ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky (dále jen „AMG“) a byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení ústředním orgánům, krajům a AMG.
Zásadní připomínky byly vypořádány na setkání zástupců připomínkových míst na ministerstvu dne 24. ledna 2013 a na jednání Senátu AMG dne 19. února 2013.
Následně byl návrh vyhlášky zaslán k projednání Legislativní radě vlády. Dne 25. března 2013 návrh vyhlášky za účasti předkladatele projednala Pracovní komise Legislativní rady vlády – veřejné právo I, Komise pro správní právo č. 2.
Připomínky komise byly do návrhu zapracovány a vyhláška byla předložena k podpisu ministryni kultury.
Byla zveřejněna dne 22. 4. 2013 ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva kultury č.  96/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Komentář k novele vyhlášky je upozorněním na formulační zpřesnění a na změny, které novela přináší pro správu sbírek muzejní povahy. Tento komentář představuje pouze rychlou informaci o novele vyhlášky, následovat bude metodický pokyn, zaměřený především na změny v inventarizaci a doplňování charakteristik sbírek nebo jejich oborových částí o obrazové informace, včetně technických požadavků pro fotografie. Tato rychlá informace umožní správcům sbírek neodkladně např. začít pracovat na výběru sbírkových předmětů pro fotografování tak, aby mohli fotografiemi doplnit charakteristiky svých sbírek do jednoho roku od nabytí účinnosti novely vyhlášky, tj. do 30.6.2014. (Novela vyhlášky nabývá účinnosti 1.7.2013).

Úplné znění novelizované vyhlášky je zveřejněno na webu Ministerstva kultury: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1062

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás