3.4.2013

Výzva k účasti do XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013

XII. ročník soutěže probíhá od 1. ledna 2013 do 28. února 2014

Od 1. ledna 2013 je možné podávat přihlášky do XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013:

Soutěže se může zúčastnit právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek (CES) podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Je-li vlastníkem sbírky muzejní povahy Česká republika nebo územní samosprávný celek, může se do soutěže přihlásit organizační složka státu, nebo příspěvková organizace státu či územního samosprávného celku, která sbírku muzejní povahy spravuje.

Lhůta pro podání přihlášek trvá od 1. ledna 2013 do 28. února 2014 (včetně). Přihlášky se podávají sekretariátu soutěže písemně, s razítkem a podpisem statutárního zástupce, na předepsaných formulářích. Pro každý projekt je třeba vyplnit 2 formuláře: „Obecná přihláška do soutěže“ a zároveň formulář „Přihláška do soutěže“ dle zvolené kategorie. Přihlášku je možné podat osobně, poštou, nebo prostřednictvím online formulářů (v tom případě je však nutné poslat podepsanou přihlášku také poštou). Každý soutěžní projekt musí mít samostatnou přihlášku. Povinnou součástí přihlášky je také její elektronická verze (oba formuláře ve formátu Word). 

Pokud se na soutěžním projektu podílelo podstatnou měrou více subjektů (institucí), je zcela na odpovědnosti předkladatele přihlášky, zda další subjekty zaznamená do přihlášky.

Veškeré přihlášené projekty musí probíhat na území České republiky.

Je nutné dodržet povinné náležitosti přihlášky (viz Soutěžní řád) a zvláštní podmínky pro podání přihlášek – přihláška do kategorie Muzejní výstava roku musí být předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukončením trvání výstavy; přihlášky do zvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOM se nepodávají. Od roku 2013 Soutěžní řád nově upravuje kategorii Muzejní počin roku: pokud je projekt časově omezen, musí být rovněž přihlášen minimálně 20 pracovních dnů před jeho skončením; do této kategorie nesmí být přihlášen projekt, který svým charakterem odpovídá kategoriím I. Muzejní výstava roku nebo II. Muzejní publikace roku.

Povinnou součástí dokumentace projektu přihlášeného do kategorie I. Muzejní výstava roku je alepsoň 10 barevných fotografií, které dostatečně vystihují podobu výstavy; dále pak videozáznam v délce max. 10 minut. Fotografie i videozáznam mají přihlášený projekt věrně představit odborné porotě, slouží také k jeho prezentaci na internetových stránkách soutěže a ve výroční zprávě. Povinnou přílohou – součástí průvodní dokumentace v kategorii II. Muzejní publikace roku jsou tři exempláře přihlášené publikace.

Výše manipulačního poplatku je 800 Kč za každou přihlášku; poplatek je splatný nejpozději v den podání přihlášky, a to v hotovosti nebo na účet Asociace muzeí a galerií ČR u GE Money Bank, č.ú. 2233905504/0600, k. s. 0308, var. symbol IČ organizace; soutěžní poplatky budou využity k úhradě provozních nákladů soutěže; v případě nedodržení podmínek a povinných náležitostí uvedených v Soutěžním řádu se manipulační poplatek předkladatelům vyřazených přihlášek nevrací. Potvrzení o zaplacení poplatku (či výpis z účtu) je povinnou přílohou přihlášky.

Nejvyšším oceněním v hlavních kategoriích je Cena Gloria musaealis udělovaná na základě doporučení poroty; výsledky soutěže budou vyhlášeny k 18. květnu 2014.

Formuláře přihlášek:

Zpět

nahoru