Jak se stát členem AMG


Členství v AMG

Členy AMG se mohou stát muzea, galerie nebo jiné právnické osoby působící v muzejnictví, a to formou řádného členství v AMG. Členy AMG se rovněž mohou stát fyzické osoby jako individuální nebo čestní členové AMG. O přijetí řádného nebo individuálního nebo čestného člena rozhoduje Senát AMG. Proti nepřijetí je možné se odvolat ke Sněmu AMG; stejně tak proti rozhodnutí Senátu AMG o zániku členství nebo vyloučení. Členství v AMG zaniká zrušením řádného člena nebo úmrtím individuálního či čestného člena; písemným prohlášením člena o vystoupení z AMG; vyloučením z rozhodnutí senátu AMG.
 

Formy členství v AMG

Řádné členství
Řádným členem AMG se může stát muzeum a galerie nebo jiná právnická osoba působící v muzejnictví na základě písemné přihlášky podepsané statutárním orgánem. K přihlášce muzea nebo galerie, které nemají právní subjektivitu, je třeba přiložit souhlas zřizovatele. Výkon práv a povinností řádného člena se realizuje prostřednictvím statutárního orgánu nebo jím zplnomocněného zástupce.

Individuální členství
Individuálním členem AMG se na základě písemné přihlášky může stát fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům a starší 18-ti let, která byla nebo je činná v oboru muzejnictví nebo příbuzných oborech na území ČR.

Čestné členství
Čestným členem AMG se může stát fyzická osoba na písemný návrh kteréhokoliv člena AMG.
 

Přihlášky do AMG 


Informace o členství v AMG Vám poskytneme na tel: +420 224 210 037, +420 736 438 611.

Řádně vyplněné a potvrzené přihlášky zašlete na adresu Sekretariátu AMG:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 – Nové Město

 

nahoru