Škola muzejní propedeutiky


15 let Školy muzejní propedeutiky


Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s finanční podporou Ministerstva kultury. Lektory kursů jsou odborníci z řad muzeí s mnohaletou praxí a pedagogové zabývající se muzeologií na vysokých a vyšších odborných školách v České republice. Výuka probíhá v základním i nástavbovém kursu formou distančního studia.

Základní kurs Školy muzejní propedeutiky
Základní kurs Školy muzejní propedeutiky je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické vzdělání. Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea (obecní a městské úřady, krajské úřady). Absolvent kursu získá základní přehled o co nejširší škále problematiky muzejní profese v podmínkách České republiky a v kontextu současných trendů evropského muzejnictví. Bude se orientovat v otázkách vývoje a specifického poslání muzeí, sbírkotvorné činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, prezentační činnosti muzeí, ve vybraných otázkách managementu muzeí apod. Získané znalosti usnadní absolventům vidět praktické úkoly v širších souvislostech a pomohou jim ve směřování dalšího studia.

Nástavbový kurs Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví
Nástavbový kurs „Muzejního výstavnictví“ Školy muzejní propedeutiky je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Do kursu jsou přijímání především absolventi základního kursu, je však otevřen i ostatním zájemcům, kteří splní stanovené podmínky. Absolvent nástavbového kursu dostane prohloubený přehled o problematice muzejního výstavnictví, než bylo uvedení do této problematiky v průběhu základního kursu. Měl by získat podrobnější znalosti o projektování a přípravě muzejních výstavních programů, o jejich typech a organizaci doprovodných programů. Získá znalosti o důležitých zásadách instalace muzejních sbírkových předmětů, o požadavcích na výstavní zařízení, vybavení výstavních prostor a využití různých technických prostředků. Absolvent bude poučen o metodách evaluace muzejních výstav (např. průzkum návštěvníků) a o problematice muzejní výstavní kritiky.


Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2024. O přijetí do kursů rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

Kontaktní osobou pro ŠMP je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.
 

PhDr. František Šebek
vedoucí Školy muzejní propedeutiky
 

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

 

nahoru