Kolegia AMG

Kolegia AMG jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů. V rámci AMG existují dva druhy kolégií, a to regionální a oborová. Regionální kolegia jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů AMG na území určitého regionu; oborová kolegia jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů AMG na základě společné specializace nebo shodných organizačních podmínek. Jednotliví řádní členové jsou v kolegiích zastoupeni svými statutárními orgány nebo zplnomocněnými zástupci. Kolegium AMG vzniká a zaniká na základě dohody řádných členů. V čele kolegia stojí předseda, kterého volí členové kolegia na dobu tří let.

nahoru