Jednací řád Komise muzejních archeologů při AMG

§ 1. Účel  komise

Komise je dobrovolným sdružením spojujícím pracovníky a pracoviště, jimž je společná aktivní vědecká či odborná archeologická práce ve specifických podmínkách muzejních institucí; aby tyto pracovníky informovala o dění v takto vymezeném pracovním prostoru, umožňovala jim společná setkání a poskytla možnost diskuse o aktuálních metodických i praktických problémech oboru. 

§ 2. Název  komise

Název komise zní: Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky (zkratka OKMA).

§ 3. Členství  v  komisi

1. Členem komise může být:  a/ řádný člen AMG,  b/ individuální člen AMG.
2. Řádný člen může být zastupován libovolným počtem svých zaměstnanců, které statutární orgán členské instituce k výkonu tohoto zastupování zmocní. Ti pak mají rovné právo hlasovat, volit a být volen do funkcí v rámci komise.
3. Členem komise se člen AMG stává na základě přihlášky, podané sekretariátu AMG; ten ji předá výboru komise, jehož schválení přihláška podléhá. O svém rozhodnutí informuje výbor komise žadatele a sekretariát AMG. V případě nepřijetí se žadatel může odvolat k senátu AMG.
4. Člen komise (resp. jím delegovaný zástupce) má právo účastnit se aktivně činnosti komise, být informován o jejích aktivitách i o dění v AMG, na plenárním zasedání hlasovat o předložených otázkách a volit či být volen do orgánů komise.
5. Člen je povinen podílet se podle svých možností na práci komise, dodržovat její Jednací řád a usnesení výboru komise, jednat v souladu s jejími záměry a potřebami.
6. Členství v komisi zaniká, jestliže člen
a/  písemně zruší své členství v komisi,
b/  zruší nebo ztratí své členství v AMG,
c/  déle než 6 měsíců není v komisi zastupován žádným pracovníkem k tomu zmocněným,
d/  jestliže člen (resp. jím k zastupování zmocněný pracovník) hrubě porušuje členské povinnosti a v důsledku toho je rozhodnutím plenárního zasedání z komise vyloučen. Proti takovému rozhodnutí se může odvolat k senátu.

§ 4. Plenární  zasedání  komise

1. Nejvyšším orgánem komise je plenární zasedání, které svolává předseda komise jednou v roce, pokud nenastane potřeba dalšího zasedání nebo zvláštní podmínky podle § 17 odst. 1 stanov AMG.  
2. Plenární zasedání je usnášeníschopné při účasti nejméně poloviny registrovaných členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání (resp. jejich zmocněných zástupců). Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet takto definovaných členů, odkládá se začátek o půl hodiny; poté je plenární zasedání  usnášeníschopné při účasti alespoň jedné třetiny takto definovaných členů. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina takto definovaných členů.
3. Plenární zasedání  a/ volí předsedu a výbor komise,  b/ schvaluje jednací řád komise,  c/ schvaluje strategii její činnosti,  d/ na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných registrovaných členů komise odvolává členy výboru,  e/ volí nové členy výboru, pokud je člen výboru odvolán nebo přestal být jeho členem podle § 16 odst. 2-4 stanov AMG.

§ 5. Předseda  komise

1.  Předseda komise je volen plenárním zasedáním komise na funkční období tří let.
2. Předseda stojí v čele výboru, svolává jej a řídí jeho činnost podle Jednacího řádu a v souladu s posláním komise i záměry AMG. Zastupuje komisi vůči orgánům AMG, případně státní správy a samosprávy. Zprostředkuje tok informací mezi orgány AMG a členy komise.

§ 6. Výbor  komise

1. Výbor komise je volen plenárním zasedáním rovněž na funkční období tří let.
2. Výbor projednává otázky aktuálního vývoje oboru s muzeologickými aspekty, přijímá a řeší podněty ze strany orgánů AMG, členů i odborné veřejnosti, podle potřeby vydává odborná stanoviska (zejména k potřebě orgánů AMG), připravuje program a průběh plenárních zasedání, seminářů a jiných akcí, o své činnosti informuje veřejnost prostřednictvím tiskových i elektronických prostředků AMG.
3. Členem výboru se může stát osoba zmocněná registrovaným členem komise k jeho zastupování v komisi.
4. Výbor je tvořen 10 takto definovanými členy, z nichž v zásadě polovina zastupuje registrované členy komise z Čech, polovina registrované členy komise z Moravy a Slezska. Členové výboru mají při jednání výboru hlas rozhodující.
5. Předseda může k jednání výboru v případě potřeby přizvat jako hosty osoby, jež nejsou členy výboru; ty pak mohou se souhlasem výboru mít hlas poradní.
6. Po svém zvolení výbor na první schůzi volí ze svého středu tajemníka výboru, který v součinnosti s předsedou pečuje o agendu výboru a o hospodaření s prostředky přidělenými AMG na činnost komise.
7. Výbor je svoláván předsedou komise nejméně jednou do roka. Předseda je povinen svolat jednání výboru, jestliže o to požádá nadpoloviční většina jeho členů.
8. Výbor je usnášeníschopný, jestliže se sejde alespoň polovina jeho členů. Usnesení výboru jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. Vyjádření členů k závažným otázkám je možné si vyžádat rovněž elektronickou cestou (e-mailem); takové vyjádření má hodnotu hlasu člena fyzicky přítomného.
10. Členství ve výboru zaniká, jestliže člen výboru rezignuje na svou funkci, zanikne jeho členství v komisi (§ 3, odst. 6), nebo pokud je odvolán plenárním zasedáním.

§ 7. Zánik  komise

 Komise může být zrušena, jestliže se na tom usnese plenární zasedání. Takto podložený návrh předkládá výbor komise orgánům AMG. O zániku komise pak rozhodne sněm AMG.

§ 8. Závěrečná  ustanovení

1. Dílčí úpravy tohoto jednacího řádu nebo jeho výměnu za nový dokument schvaluje plenární zasedání komise. Dnem schválení vstupují tyto úpravy a změny v platnost.
2. Ve všech záležitostech zde nezmíněných se činnost komise řídí stanovami AMG.

Tento jednací řád byl schválen plenárním shromážděním OKMA v Oblastním muzeu v Lounech dne 1. 6. 2004.

 Jednací řád Komise muzejních archeologů při AMG Dokument Word (34 kB)

 

nahoru